DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
601VDR and TNFSF11 polymorphisms are associated with osteoporosis in Thai patientsMananya Techapatiphandee
Nattapol Tammachote
Rachaneekorn Tammachote
Anna Wongkularb
Pattamawadee Yanatatsaneejit
2018
602Viewing and teaching the English articles semanticallyJiranthara Srioutai
2544
603Virtual libraryวาสนา อภิญญาวงศ์
2538
604Visual recovery in optic neuritis after corticosteroid versus mecobalamin treatmentParima Hirunwiwatkul
Sukanya Chimsuntorn
Arunee Lertchavanakul
2003
605Vocational education and training in developing countries: system financing, evaluation, and social statusWiraporn Tontopas
2002
606Vulvar carcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital between 1994-2003Tarinee Manchana
Nakarin Sirisabya
Ruangsak Lertkhachonsuk
Tul Sittisomwong
Apichai Vasuratna
Wichai Termrungruanglert
Damrong Tresukosol
2004
607Water resource management for sustainable developmentSdiri, Ali
Pinho, José
Chavalit Ratanatamskul
2018
608Wax-assisted one-step enzyme-linked immunosorbent assay on lateral flow test devicesIshii, Masanori
Pattarachaya Preechakasedkit
Yamada, Kentaro
Orawan Chailapakul
Suzuki, Koji
Citterio, Daniel
2018
609Weakly positive urine pregnancy diagnostic test rate : a study on laboratory incidencePrapawadee Ekawong
Viroj Wiwanitkit
2006
610What happens when the microcomputer arrives?Pimrumpai Premsmit
1988
611WHO guidelines dealing with immunoglobulin use impede rabies preventionAnderson, David C.
2007
612Why should we welcome the King of England? Didn’t Parnell himself…’: James Joyce’s (Re-)Vision of ‘Englishness’ and Virginia Woolf’s (Re-)Vision of ‘Irishness’ as Postcolonial SymptomsVerita Sriratana
2013
613Wilson's disease with hepatitis C virus infection, a case reportViroj Wiwanitkit
2002
614Work study : a basic method for redesigning nursing practice systemJintana Yunibhand
Aree Cheevakasemsook
2004
615Worm treatment program in “Long Neck” hill tribesYaowalark Sukthana
Choosak Nithikathkul
Brodsky, Marc
Ruxina Polseela
Wilawan Poodendan
Aree Taylor
2007
616กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ไชยยศ เหมะรัชตะ
2526
617กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้ไชยยศ เหมะรัชตะ
2531
618กระจกเงาสะท้อนภาพภาษาไทยโบราณธีระพันธ์ ล. ทองคำ
2543
619กระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2556
620กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาราม ป้อมทอง
2543
621กระบวนการปรับแต่งสารนิเทศจารุวรรณ สินธุโสภณ
2534
622กระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยระดับโลก : กรณีศึกษาของประเทศที่มีอัตราเร่งในการพัฒนาสูงธีระพร วีระถาวร
2554
623กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2532
624กระบวนการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์วิลัย สตงคุณห์
2542
625กระบวนทัศน์ใหม่สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2543
626กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรภาครัฐสู่ความสำเร็จทศพนธ์ นรทัศน์
2552
627กลยุทธ์การพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : ภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2 และกรุงเทพมหานครกมลวรรณ ตังธนกานนท์
2552
628กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์สุวิมล ว่องวาณิช
2548
629กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรมการกล่าวแย้งของนักเรียนเมื่อครูกล่าวผิดปวีณา วัชรสุวรรณ
2548
630กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์พรชุลี อาชวอำรุง
2537
631กลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณ : ภาพสะท้อนรักร่วมเพศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอิงอร สุพันธุ์วณิช
2548
632กลับไปอ่านงานของกุนนาร์ มีร์ดัล นักเศรษฐศาสตร์สำนักสถาบันนิยมสมบูรณ์ ศุภศิลป์
2530
633กลุ่มคุณภาพในงานห้องสมุดยุพิน จันทร์เจริญสิน
2527
634กลุ่มผู้สูงอายุที่เปราะบางในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ
2548
635กลุ่มวิเชกราด : ที่มาและความสำคัญวริตตา ศรีรัตนา
2560
636กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
2548
637กวีนิพนธ์กับจิตรกรรมและประติมากรรมแบบเอกซเพรสชันนิสม์พูนศรี เกตุจรูญ
2543
638กษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงใช้พระนามแฝงมากที่สุดนฤมล เจริญเผ่า
2531
639กหังปายาสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), พระ
2550
640ก็องดิดด์ และรักร่วมเพศแบบแฝงเร้นพิริยะดิศ มานิตย์
2553
641กาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ ตำราฉันทลักษณ์ไทยที่เขียนเป็นภาษาบาลีประคอง นิมมานเหมินท์
2550
642กายภาพบำบัดทรวงอกเทคนิคดั้งเดิมเปรียบเทียบกับเทคนิคใหม่ในการระบายเสมหะจากทางเดินหายใจสมจิตร ทองคำ
2548
643การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2532
644การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2533
645การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529
646การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง ด้วยอำนาจการทดสอบสมมติฐาน ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SAS และ SPSSสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
ศิริชัย กาญจนวาสี
2551
647การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
648การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2533
649การเก็บข้อมูลการเรียนคู่สัมพันธ์โดยคอมพิวเตอร์ธีระ อาชวเมธี
ชาญชัย อาชวเมธี
2538
650การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจตัวอย่างสุชาดา กีระนันทน์
2529

previous  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next