DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
651การจัดรูปแบบจำลองทางระบาดวิทยาในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
2544
652การใช้ห้องสมุดของอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐากูร จินตะนฤมิตร
2544
653การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนายสุภมาส อังศุโชติ
2544
654การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีซิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกวลีมาศ แซ่อึ้ง
2544
655การแปลวรรณกรรมวัลยา วิวัฒน์ศร
2544
656การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้านพรรัตน์ ดำรุง
2544
657การวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทยในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2544
658การวิเคราะห์เครื่องมือในการควบคุมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่ผลิตในประเทศไทยจอมใจ ศรีสวัสดิ์
2544
659การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542สุวิมล ว่องวาณิช
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2544
660การวิจัยทางมานุษยวิทยา: ทัศนะทางทฤษฎี วิธีการวิจัยและการสะท้อนความจริงชยันต์ วรรธนะภูติ
2544
661การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษอัจฉรา วงศ์โสธร
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2544
662การส่งอิทธิพลผ่านตัวกลางเชิงสาเหตุของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครู และด้านโรงเรียนไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยนิตยา เหมือดไธสง
2544
663การแสวงหาสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ผุสดี นนทคําจันทร์
2544
664การอนุมานเชิงสาเหตุวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล
ธีรเดช ฉายอรุณ
2544
665ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFLศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
กรองแก้ว กรรณสูต
สุภาณี ชินวงศ์
2544
666ความร่วมมือของบรรณารักษ์และอาจารย์ในการสร้างหลักสูตรยุค 2000 : ประสบการณ์จากอเมริกาโสภี อุณรุท
2544
667ความร่วมมือในการบำบัดรักษาวัณโรค: กลุ่มผู้ให้บริการ-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวีนัส อุดมประเสริฐกุล
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2544
668ความสนใจของนักคติชนไทย : จาก FolkloreถึงNetloreศิริพร ณ ถลาง
2544
669ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือเกื้อหนุนในครอบครัวกับความสุขทางใจของผู้สูงอายุไทยจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
ยุพิน อังสุโรจน์
Ingersoll-Dayton, Berit
2544
670ซิลเวีย แพล็ธและเท็ด ฮิวส์ จากอีกมุมมองพจี ยุวชิต
2544
671ดอกบัวในป่าหิน : การสื่อพุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
2544
672เดอะแค๊ตเชอร์อินเดอะไรย์ : ขบถวัยรุ่นห้าสิบปีให้หลังคารินา โชติรวี
2544
673ทักษะการเขียนแบบเน้นกระบวนการอดิศรา กาติ๊บ
2544
674แนวคิดในการลงรายการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2544
675แนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทศวรรษหน้าจำนง วิบูลย์ศรี
2544
676บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจศิริชัย กาญจนวาสี
2544
677บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจส.วาสนา ประวาลพฤกษ์
2544
678บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษาสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2544
679บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษาสมชาย จิตะพันธ์กุล
2544
680ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่องชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2544
681ผลกระทบของการมีข่ายสังคมในถิ่นปลายทางของผู้ย้ายถิ่นต่อการเลือกถิ่นปลายทางโยธิน แสวงดี
2544
682ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัยวิพรรณ ประจวบเหมาะ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
นพวรรณ จงวัฒนา
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
มยุรี นกยูงทอง
2544
683ผู้นําของห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2544
684พจนานุกรม : ความสำคัญและพฤติกรรมการใช้ของนิสิตองค์อร ธนานาถ
2544
685ภูมิปัญญาในการรู้รักษาตัวรอด : พินิจจากวรรณคดีสุกัญญา สุจฉายา
2544
686มหาวิทยาลัยวิจัยกับการบริการสารสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ธนะผลเลิศ
ปริญญา ขาวผ่อง
2544
687มารู้จัก Impact factor กันเถอะปรียาพร ฤกษ์พินัย
2544
688มุขตลก: ศาสตราวุธของผู้ไร้อำนาจ บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเรื่อง ทิลล์ ออยเลนชะปีเกลกับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุขตลกศิริพร ศรีวรกานต์
2544
689ไม้ยมกกับการแปลปทมา อัตนโถ
2544
690รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะความเป็นผู้นำของคณบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเกียรติกำจร กุศล
2544
691ลักษณะอาชีพของมารดากับภาวะการตายของเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยโยธิน แสวงดี
งามลมัย ผิวเหลือง
2544
692ลิขสิทธิ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชลัยพร เหมะรัชตะ
2544
693วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม : การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจผจงจิต อินทสุวรรณ
2544
694วิธีวิทยาการวิจัยในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ 2 ปีแรก (2540-2541)อภิชัย พันธเสน
สมชาย สุขสิริเสรีกุล
2544
695วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษาสุดาพร ลักษณียนาวิน
2544
696ศูนย์หนังสือจุฬาฯ : ร้านหนังสือบนอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทยปัณฑารีย์ วีระพันธ์
2544
697สถานภาพการทํางานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539กันยารัตน์ ดัดพันธ์
2544
698สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2544
699สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2544
700สรุปผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 25442544

previous  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next