DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
651การเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สองจากการรักษาโรคมะเร็งชนิดแรก (ตอนที่ 2) ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งชนิดที่สองในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สำคัญบางชนิดประสาร ขจรรัตนเดช
นรินทร์ วรวุฒิ
2545
652การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงรายจุไรรัตน์ วรรณศิริ
เลหล้า ตรีเอกานุกูล
2553
653การขยายตัวของทุนนิยมเกษตรกรรม : ศึกษาจากกรณีการผลิตการตลาดของอ้อยและน้ำตาลของไทยสุรพล ตันรุ่งเรืองทวี
2526
654การเขียนโครงการเพื่อขอเงินทุนอุดหนุนจากต่างประเทศสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศอัจฉรา คุวินทร์พันธุ์
2533
655การเขียนตำราแพทย์ให้น่าอ่านและถูกวิธีสำรวย ช่วงโชติ
2545
656การเขียนทับศัพท์ อังกฤษ-ไทยชัย มุกตพันธุ์
2527
657การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถอ้างอิงตามแบบมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานจารุวรรณ สินธุโสภณ
2532
658การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?สุธรรม นันทมงคลชัย
จิตตินี จันทรจนา
ปรียาพร มหาเทพ
2546
659การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสาวภา หลิมวิจิตร
2550
660การจัดการความรู้กับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
2547
661การจัดการบริการสารนิเทศ : แนวคิดและวิธีการจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2549
662การจัดเก็บ การบำรุงรักษาโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์พัน สุขเจริญ
2529
663การจัดเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นวัชรี วงศ์หาญเชาว์
2523
664การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storageนวนิตย์ อินทรามะ
2523
665การจัดทำสาระสังเขปและดรรชนีกุลธิดา บุญอิต
2528
666การจัดรูปแบบจำลองทางระบาดวิทยาในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
2544
667การเจริญพระราชไมตรีกับจักรวรรดิรัสเซียในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรมย์ ภิรมนตรี
2554
668การชมความงามของนางในวรรณคดีชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2527
669การเชิดชูเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง มือที่เต็มไปด้วยดวงดาวของราฟิค ชามิศิริพร ศรีวรกานต์
2558
670การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานนงลักษณ์ วิรัชชัย
2545
671การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2535
672การใช้คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา : กรณีการจัดการสอนบนเว็บศุกรินทร์ วิมุกตายน
2550
673การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2526
674การใช้คำเรียกและความเปรียบเกี่ยวกับกษัตริย์ใน ยวนพ่ายโคลงดั้นอัควิทย์ เรืองรอง
2543
675การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีการให้คะแนนต่างกันธนวัฒน์ แสนสุข
2539
676การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ของคณาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกฤษณา มูลานนท์
2543
677การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สาขามนุษยศาสตร์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดารณี แซ่ตั้ง
2550
678การใช้ทรัพยากรร่วมกันในงานห้องสมุดวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2526
679การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS สำหรับงานห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศในประเทศไทยเสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ
2524
680การใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังวรณ์ งัดกระโทก
2543
681การใช้วารสารต่างประเทศร่วมกัน : กรณีศึกษาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2543
682การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์วราพรรณ อภิศุภะโชค
2549
683การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานครวิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์
2549
684การใช้ห้องสมุดของอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐากูร จินตะนฤมิตร
2544
685การใช้อินเตอร์เน็ตของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยระเบียบ ปาวิเศษ
2545
686การดำเนินงานสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับระบบมหาวิทยาลัยเปิดชัยยงค์ พรหมวงศ์
2522
687การดำเนินงานหนังสือค้างในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษศิรินทร์ คุโณปการตระกูล
2550
688การดูแลเท้าเบาหวาน : การป้องกันการถูกตัดขาศิริพร จันทร์ฉาย
2548
689การดูแลเบื้องต้นในคู่สมรสที่มีบุตรยากวิสันต์ เสรีภาพงศ์
2546
690การดูแลรักษาตามอาการแก่ผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะ agitationพรเทพ เปรมสำราญ
สุปราณี นิรุตติศาสน์
2548
691การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีก้อนเดี่ยวที่ต่อมธัยรอยด์ธนิต วัชรพุกก์
วรวิทย์ เสภาศีราภรณ์
2547
692การดูแลสุขภาพและคุณภาพของการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์มาลินี วงษ์สิทธิ์
2546
693การเดินทางครั้งใหม่ของนักรัฐศาสตร์ไทย : ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวาณิช กับการศึกษารัฐและสังคมไทยไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
2531
694การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่สุรางค์ ตรีรัตนชาติ
2547
695การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
2546
696การตรวจวิเคราะห์น้ำท้องมานเทียมวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
697การตรวจวิเคราะห์น้ำสวนล้างกระเพาะอาหารวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
698การตรวจวิเคราะห์น้ำสวนล้างอวัยวะเพศวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
699การตรวจวิเคราะห์สารน้ำจากการสวนล้างทางเดินหายใจวิโรจน์ ไววานิชกิจ
2549
700การตรวจวินิจฉัยโรคคุชชิ่งและคำจำกัดความของการรักษาหาย หลังการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมใต้สมองสมลักษณ์ จึงสมาน
สารัช สุนทรโยธิน
2547

previous  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next