DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
701สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 25452544
702สารนิเทศ ธุรกิจ และผู้บริหารอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2544
703สารสนเทศเฉพาะสาขาเปล่งศรี อิงคนินันท์
2544
704สี่ทศวรรษ-แผนพัฒนาชาติ กับสามทศวรรษ-นโยบายประชากร : สังคมไทยได้ หรือเสียอะไร?ภัสสร ลิมานนท์
2544
705หนึ่งทศวรรษแห่งวารสารอักษรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2544
706หลักเกณฑ์การเขียนใหม่ในภาษาเยอรมัน : ข้อดีและปัญหาสำหรับผู้เรียนคนไทยวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2544
707ห้องสมุดหนังสือหายากที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร2544
708อนุภาคน้ำเต้าในตำนานน้ำท่วมโลกและตำนานกำเนิดมนุษย์วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน
2544
709อุทัยน์-อุเทนศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
2544
710เอมิลิ ดิกคินสัน : ความแปลกที่โลกยอมรับฉันทนา ไชยชิต
2544
711E-Content : สารบัญออนไลน์เบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2543
712L'infinito : กวีนิพนธ์โรแมนติกอิตาเลียนกับสุนทรีย์ทางภาษาของอังกฤษสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
2543
713Tips for writing effective e-mailวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2543
714กระจกเงาสะท้อนภาพภาษาไทยโบราณธีระพันธ์ ล. ทองคำ
2543
715กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาราม ป้อมทอง
2543
716กระบวนทัศน์ใหม่สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2543
717กวีนิพนธ์กับจิตรกรรมและประติมากรรมแบบเอกซเพรสชันนิสม์พูนศรี เกตุจรูญ
2543
718การใช้คำเรียกและความเปรียบเกี่ยวกับกษัตริย์ใน ยวนพ่ายโคลงดั้นอัควิทย์ เรืองรอง
2543
719การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ของคณาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกฤษณา มูลานนท์
2543
720การใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครู ปัจจัยโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังวรณ์ งัดกระโทก
2543
721การใช้วารสารต่างประเทศร่วมกัน : กรณีศึกษาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2543
722การติดตั้งโปรแกรม wwwi32.exe เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CDS/ISIS ผ่านเว็บเบราเซอร์จิฤดี ปึงตระกูล
2543
723การประกันคุณภาพกับห้องสมุดอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2543
724การประเมินการเรียนรู้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายศิริชัย กาญจนวาสี
2543
725การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคในเครือข่ายห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉัตรวรุณ เหมฤดี
2543
726การแปลคำ Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยวรรณา แสงอร่ามเรือง
2543
727การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจชัยอนันต์ สมุทวณิช
2543
728การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทยระพีพรรณ์ พันธุรัตน์
2543
729การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษาอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วอมรทิพย์ อมราภิบาล
จิราพร วรแสน
2543
730การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษาสุวิมล ว่องวาณิช
2543
731การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยดวงเดือน พันธุมนาวิน
2543
732การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2543พรรณนภา จินตศิริกูล
2543
733การแสวงหาปรัชญาใน "Le Chiendent" ของเรมงด์ เกอโนชนาเนา วรัญญู
2543
734การให้บริการ : ต้อนรับขับสู้คู่วัฒนธรรมไทยสุนันทา วงศ์ชาลี
2543
735การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์วรุณี อุดมศิลป
2543
736ขงเบ้งดีดกระจับปี่ ดีดพิณ หรือตีขิมกันแน่จินตนา ธันวานิวัฒน์
2543
737ข้อควรคำนึงในการฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุดศิริเวช รัตนสุวรรณ์
2543
738คลาสสิกยุโรปและคลาสสิกในวรรณกรรมไทยพรสรรค์ วัฒนางกูร
2543
739ความทุกข์ระทมของหนุ่มแวร์เธ่อ ของเกอเธ่ถนอมนวล โอเจริญ
2543
740ความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของแรงงานพม่าในประเทศไทย ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไทยและผู้นำชุมชนชาวพม่าในจังหวัดระนองรุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
มยุรี นกยูงทอง
2543
741ความหวัง ในกวีนิพนธ์ของ ที.เอส. เอเลียตพจี ยุวชิต
2543
742คำกล่าวขอบคุณในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณเพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน
2543
743คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามลิวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
2543
744คุณภาพในงานบริการสารนิเทศจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2543
745แซ็งเตกซูเปรี กับ "เจ้าชายน้อย"วัลยา วิวัฒน์ศร
2543
746ธรรมชาติของศาสตร์ทางการศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษานงลักษณ์ วิรัชชัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2543
747เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณฐิติกัญญา สุมน บรรณารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์เปล่งศรี อิงคนินันท์
2543
748บทบาทของผู้กำกับในการรักษาวัณโรคแนวทางใหม่ : ข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพจิระพล เสียงสังข์
มยุรี นกยูงทอง
2543
749บทบาทของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21อุรารัตน์ วงศ์ศิลป์
2543
750บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
2543

previous  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next