DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
701การตรวจสุขภาพวิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
2545
702การตลาดของงานบริการห้องสมุดเพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์
2527
703การตลาดเพื่อสังคม : กลยุทธ์สำคัญเพื่อการพัฒนาประชากรสมพล วันต๊ะเมล์
2550
704การต่อสู้ระหว่างนโยบายปฏิรูปเสรีและนโยบายพิทักษ์สถานะเดิมแบบอนุรักษ์นิยมวิทยากร เชียงกูล
2526
705การต่อสู้สองแนวทาง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนยุคสี่ทันสมัย : บททบทวนนฤมิตร สอดศุข
2524
706การตั้งข่ายงานบริการสารนิเทศทางแพทย์และสาธารณสุขอุทัย ทุติยะโพธิ
2523
707การตั้งคำถามเชิงวิพากษ์กับอัตลักษณ์เติร์กในเยอรมนีใน พระจันทร์กลืนดาว (Der Mond isst die Sterne auf) ของดีเลค ซาพท์จีโอกลู (Dilek Zaptcioglu)ศิริพร ศรีวรกานต์
2556
708การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2529
709การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2533
710การติดเชื้อ Group B streptococcus ในสตรีตั้งครรภ์วรรณวดี ศรีพิทักษ์
พิชัย โชตินพรัตน์ภัทร
สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
2545
711การติดตั้งโปรแกรม wwwi32.exe เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CDS/ISIS ผ่านเว็บเบราเซอร์จิฤดี ปึงตระกูล
2543
712การติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบประเมินตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษาเยาวดี วิบูลย์ศรี
2538
713การติดตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
714การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตสุวิมล ว่องวาณิช
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2548
715การติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุวิมล ว่องวาณิช
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
เอมอร จังศิริพรปกรณ์
2548
716การตีความนิทานด้วยจิตวิเคราะห์ : กรณีศึกษาหนูน้อยหมวกแดงของชาร์ลส์ แปร์โรต์พิริยะดิศ มานิตย์
2552
717การตีพิมพ์ผลงานวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ลงในวารสารสุนันทา วงศ์ชาลี
2547
718การ์ตูน สื่อการสอนอย่างสำคัญพัน สุขเจริญ
2525
719การเตรียมตัวเดินทางของนักรัฐศาสตร์ไทยชัยอนันต์ สมุทวณิช
2531
720การเตรียมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอุดม จะโนภาษ
2525
721การเติบโตและพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ชาวจีนในประเทศไทย (2475-2516)พรรณี บัวเล็ก
2530
722การถ่ายสำเนาเอกสารงานวรรณกรรม กับค่าตอบแทนลิขสิทธิ์เบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2546
723การถ่ายโอนข้อมูลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
724การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกายในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาเตือนใจ ทองสำริต
2532
725การทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย : วิธีใหม่ในการวัดเจตนาคติและปัญญาทางสังคม เมื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์กลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุดทิพย์นภา หวนสุริยา
ธีระพร อุวรรณโณ
2548
726การทดสอบการแพ้นมวัวในเด็กบุษบา วิวัฒน์เวคิน
2547
727การทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าครอนบาช แอลฟ่าพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2532
728การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอิสระแก่กันอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
2546
729การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ดิเรก ศรีสุโข
2533
730การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ดิเรก ศรีสุโข
2530
731การทดสอบอิงปริเขตสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
732การทำงานอย่างมีคุณภาพสุวิมล ธนะผลเลิศ
2547
733การนำระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.2 มาใช้ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุกรินทร์ วิมุกตายน
2549
734การนำระเบียนสั่งซื้อออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคสายฝน เต่าแก้ว
2545
735การนำวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณามาใช้ในกาวิจัยทางการศึกษาอลิศรา ศิริศรี
2531
736การนำหลักการใช้งานโดยธรรมมาใช้ในงานของบรรณารักษ์และนักสารนิเทศไชยยศ เหมะรัชตะ
2541
737การบริโภคสิ่งเสพติดของวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรีวรชัย ทองไทย
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร
2549
738การบาดเจ็บและการตายจากกระแสไฟฟ้ากรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
2548
739การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดเพียงพอไหมที่จะแก้ปัญหา?อุษณีย์ พึ่งปาน
2547
740การบูรณาการทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนทวีวงศ์ ศรีบุรี
2550
741การบูรณาการยุโรปกับการจรรโลงสิทธิสตรีทศวรรษ 1950 - ทศวรรษ 1970ภาวรรณ เรืองศิลป์
2555
742การแบ่งกลุ่มผู้ใช้และประสิทธิภาพการให้บริการประภาวดี สืบสนธิ์
2530
743การปนเปื้อนของสารพิษ aflatoxin ในผลิตภัณฑ์อาหารวีระชิต แหวนหล่อ
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
2545
744การประกันคุณภาพกับห้องสมุดอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2543
745การประกันคุณภาพหลักสูตรสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2545
746การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผลวิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง
2546
747การประชุมบรรณารักษ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13ระเบียบ แสงจันทร์
2551
748การประชุมสภาบรรณารักษ์ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 12สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2547
749การประมวลผลข้อมูลในการสร้างภาพธัญ โสภณดิษย์
2530
750การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะนวลน้อย ตรีรัตน์
2546

previous  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next