DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
751บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2543
752บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจณรงค์ สัจพันโรจน์
2543
753บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยชัยพร วิชชาวุธ
2543
754บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยธีระพร อุวรรณโณ
2543
755บทปริทัศน์บทความเรื่อง บทเรียนบางประการว่าด้วยการสร้าง "การรู้" จากข่าวสารดวงกมล ชาติประเสริฐ
2543
756บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิจัยสหสาขาด้านสาธารณสุขชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
2543
757บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิจัยสหสาขาด้านสาธารณสุขศิริชัย กาญจนวาสี
2543
758บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมสุนทร บุญญาธิการ
2543
759บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมงามพิศ สัตย์สงวน
2543
760บทปริทัศน์บทความวิจัยเรื่อง A spatial distance explanation of the relation between class size and achievementนงลักษณ์ วิรัชชัย
2543
761บทเรียนบางประการว่าด้วยการสร้าง "การรู้" จากข่าวสารอนุช อาภาภิรม
2543
762บรรณารักษ์กับการสร้างสรรค์งานวิชาการโสภี อุณรุท
2543
763ประชากร สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนรักชนก เครือบุตร
2543
764ประชากรหกพันล้านคนกับอนาคตโลกภัสสร ลิมานนท์
2543
765ปราสาทของบารอนธุนแดร์-เตน-ทรองค์ ในก็องคิดด์ของวอลแตร์ปณิธิ หุ่นแสวง
2543
766ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสของสตรีไทยธนารดี คำยา
2543
767แปงฮีตกินควาย : ประเพณีกับชีวิตสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
2543
768ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อนโยบายด้านการย้ายถิ่นของอาเซียนพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2543
769ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่มวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
2543
770มุขตลก : กบฎด้วยปัญญา บทวิเคราะห์ทิลล์ ออยเดนชะปีเกด ในฐานะนิทานมุขตลกศิริพร ศรีวรกานต์
2543
771แม่มดแฝดชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
2543
772รายงานสรุปผลการประชุมบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เรื่อง Stepping into the New Millennium: Challenges for Libraries & Information Professionals ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2543 ณ ประเทศสิงคโปร์สุนันทา วงศ์ชาลี
2543
773วิกฤตเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากกรุงเทพมหานครสุธรรม นันทมงคลชัย
2543
774วิจัยสหสาขาด้านสาธารณสุขจิตร สิทธีอมร
รัตนา สำโรงทอง
2543
775วิทยานิพนธ์ในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ : การวิเคราะห์เบื้องต้นพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2543
776วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเสมอชัย พูลสุวรรณ
2543
777วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมวิมลสิทธิ์ หรยางกูร
2543
778วิลเฟร็ด โอเวน และความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า : การศึกษาปฏิเสธขนบอัศวินและความรู้สึกเกลียดชังสตรีรองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์
2543
779สมิทธิภาพทางภาษาและความสามารถในการเขียนสุภาณี ชินวงศ์
2543
780สรุประเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในข่ายงานสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศันสนีย์ พรสรรค์ศิริกุล
2543
781สังคมสารสนเทศพรธิดา วิเชียรปัญญา
2543
782สาระสังเขปวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิสระในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ ปีการศึกษา 2520-2542ทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ฉัตรวรุณ เหมฤดี
2543
783หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพสุพรรณี วราทร
2543
784Chikamatsu กับทฤษฎีศิลปะการละครลัดดา แก้วฤทธิเดช
2542
785Nonlinear regressionศิริเดช สุชีวะ
2542
786กระบวนการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์วิลัย สตงคุณห์
2542
787การผังเมืองและผังชนบท : วิสัยทัศน์ของกระบวนการวางผังชลิตภากร วีรพลิน
2542
788การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครเอมอร จังศิริพรปกรณ์
2542
789การยอมรับการรักษาครบถ้วนของผู้ป่วยวัณโรค : กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาระบบ DCTS (Comply and Non-comply)มยุรี นกยูงทอง
2542
790การศึกษาสไตล์ในการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
2542
791การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2542
792การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหานงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2542
793การสืบค้นข้อมูล จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice ของ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาพนิตนันท์ บุญพามี
2542
794การออกแบบการกำกับงาน และประเมินผลโครงการสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2542
795การอ่านออกเสียงคำตามความนิยมควรมีขอบเขตเพียงไรเฉลิม มากนวล
2542
796เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีพิมพ์อาภา พันธุลี
วรรณี ตั้งเสาวภาคย์
ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ
อารยา พชรบัณฑิตย์
2542
797ความในใจของคนทำ 5 ส ในห้องสมุดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2542
798ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2542
799ความสามารถในการเขียนงานเชิงวิชาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาณี ชินวงศ์
2542
800ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นของนิสิตครุศาสตร์ที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก: กรณีศึกษาดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์
2542

previous  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next