DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
751การประมาณเวลาการตายโดยอาศัยข้อมูล วงจรชีวิตของแมลงวันบนศพเผด็จ สิริยะเสถียร
นันทนา ศิริทรัพย์
2548
752การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530
753การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530
754การประเมินการเรียนรู้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายศิริชัย กาญจนวาสี
2543
755การประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขที่มีต่อบริการของห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุนันทา วงศ์ชาลี
2546
756การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2545
757การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549
758การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชลิรสา อุณรุท
2549
759การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
อวยพร เรืองตระกูล
วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์
โสภณา ตาแก้ว
ภานุรัตน์ รัตยาภาส
วันทนีย์ ไทยเที่ยง
ทัศนีย์ สหวัฒน์
2540
760การประเมินเค้าโครงการวิจัยดิเรก พรสีมา
2530
761การประเมินประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนองพิสณุ ฟองศรี
2553
762การประเมินประสิทธิภาพบริการห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2535
763การประเมินผลกลุ่มหัตถกรรม ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชอมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
2547
764การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดละเอียด ธีระรัตน์
2547
765การประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540
766การประเมินผลการฝึกอบรมนิศา ชูโต
2530
767การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศิริยุภา พูลสุวรรณ
บุปผา เมฆศรีทองคำ
สาลิกา เมธนาวิน
ภัทรพร ภัทรโยธิน
2549
768การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529
769การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบุญเรียง ขจรศิลป์
สำเนาว์ ขจรศิลป์
พรทิพย์ ไชยโส
ภาณุรัตน์ รัตยาภาส
ทัศนีย์ สหวัฒน์
วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2540
770การประเมินผลโครงการมารยาทของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)กิตติพงษ์ เทียนตระกูล
สุมิตรา ทรงสัตย์
สุภัทรา ฤทธิบุตร
2532
771การประเมินผลงานงานห้องสมุดฐิติกัญญา สุมน
2527
772การประเมินผลงานบุคลากรผ่องพรรณ ลวนานนท์
2529
773การประเมินผลบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ภัสสร สิงคาลวณิช
2545
774การประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงานเริงฤดี นรานันทน์
2541
775การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคในเครือข่ายห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉัตรวรุณ เหมฤดี
2543
776การประเมินสถิติในบทความทางการแพทย์สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
2545
777การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
2529
778การประเมินอภิมาน และการวิเคราะห์อภิมาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษานงลักษณ์ วิรัชชัย
วรรณี เจตจำนงนุช
2551
779การประเมินอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสุวิมล ว่องวานิช
2531
780การประยุกต์ใช้กรอบการใช้อรรถประโยชน์แรงงานเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
พัฒนาวดี ชูโต
รศรินทร์ เกรย์
รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
2546
781การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกาาขั้นพื้นฐานเพื่อต่ออายุการรับรองศจี จิระโร
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2553
782การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2530
783การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์ที่มีลักษณะของโดเมนแตกต่างกันพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2533
784การประสานงานระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณีณา สวัสดิสรรพ์
2522
785การประสานงานระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานความก้าวหน้าสุวรรณา เทภาสิต
2531
786การประสานประโยชน์สารสนเทศวศิณ ชูประยูร
2535
787การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนายสุภมาส อังศุโชติ
2544
788การปรับปรุงสถานภาพของบุคคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานวนิตย์ อินทรามะ
2526
789การปล้นและลักกระบือในทุ่งรังสิต : ภาพสะท้อนการเสื่อมคลายของระบบอุปถัมภ์แบบนักเลงนนทพร อยู่มั่งมี
2547
790การปลูกสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแนวคิดการจัดการห้องสมุดในระยะเริ่มแรกชัยนาทนเรนทร, สมเด็จฯ กรมพระยา
2531
791การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวดี ชูโต
วิไล วงศ์สืบชาติ
2545
792การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบบรรยาย กับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้จริยา บุญหงษ์
2545
793การเปรียบเทียบความเที่ยงของมาตรประมาณค่าของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในระยะก่อนและหลังการติดตามอัญญา สุภานุสร
2537
794การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 และอำนาจการทดสอบของวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเท่ากันของค่าความแปรปรวนสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ซิธิมาโวร์ บุญมา
สุชาดา บวรกิติวงศ์
2550
795การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ปุณยนุช พินชู
อุบลวรรณา เรือนทองดี
2550
796การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบแบบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน โดยการใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
2531
797การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวถูก วิธีการตอบและวิธีการตรวจให้คะแนนที่ต่างกันศิริชัย กาญจนวาสี
2548
798การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสถิติของดัชนีตรวจจับการลอกข้อสอบกฤษฎา ถิระโสภณ
ศิริชัย กาาญจนวาสี
2551
799การเปรียบเทียบที่วางแผนไว้ : ทางเลือกในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสังวรณ์ งัดกระโทก
2548
800การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงโมเดลพหุระดับและโมเดลกึ่งซิมเพลกซ์ ในการวัดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ชนิดตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรพหุสมถวิล วิจิตรวรรณา
2545

previous  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next