DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
801คำลงท้าย Kana, Kashira, Darouka ในภาษาญี่ปุ่นกนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ
2542
802เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเลณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
สุนันทา สุวรรโณดม
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
ศิริวรรณ ศิริบุญ
สนิท อักษรแก้ว
2542
803เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะทัศนีย์ สินสกุล
2542
804ชาวจีนและความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก ระหว่าง ค.ศ. 1840-1895อุทัยวรรณ กุลสันติธำรงค์
2542
805ซูโม่ ในวัฒนธรรมพิ้นบ้านญี่ปุ่นชมนาด ศีติสาร
2542
806แซมมวล เบกเกตต์ : คอยโกโดต์วัลยา วิวัฒน์ศร
2542
807โต๊ะก็คือโต๊ะบิคเซล, เพเทอร์
2542
808ทัศนะของพระพุทธเจ้าต่อระบบวรรณะชาญวิทย์ ทัดแก้ว
2542
809นวนิยายสืบสวนในทรรศนะของซเวทาน โตโดรอฟธรณินทร์ มีเพียร
2542
810นิชิเร็นกับกลุ่มโซกะกักไกประทุม อังกูรโรหิต
2542
811แนวคิดในการประดิษฐ์เลขไทยวรวุฒิ จิราสมบัติ
2542
812ปัญหาความไม่เป็นบวกแน่นอนของแมทริกซ์กับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างธีรเดช ฉายอรุณ
2542
813ผลสำรวจความผิดพลาดในงานเขียนของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์อร ธนานาถ
2542
814พจนานุกรมไทย-ฝรั่งเศสแพรวโพยม บุณยะผลึก
2542
815พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกลุ่มศิลปินชาวฟลอเรนซ์หนึ่งฤดี โลหผล
2542
816ภาวะเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย : ความแตกต่างระหว่างเพศนภาพร ชโยวรรณ
2542
817ภาษาเซียมซีจินตนา ธันวานิวัฒน์
2542
818มูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร : วิธีนับศัพท์สังขยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), พระยา, 2365-2434
2542
819วัยรุ่นอุดมคติในนวนิยายเรื่อง อาหารทางโลก ของ อ็องเดร ฌีดรัตนาภรณ์ ธรานุรักษ์
2542
820สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ
มาลินี วงษ์สิทธิ์
2542
821สิทธิบัตรบน Websiteกัลยา ยังสุขยิ่ง
2542
822หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยศิริเพ็ญ น้าสกุล
2542
823เอ็นทรานซ์ระบบใหม่กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยธีระพร วีระถาวร
2542
824Cross-cultural strategies and the use of English in international business correspondenceKulaporn Hiranburana
2541
825The acquisition of Western values and intercultural youth exchange: an ethnographic analysis of Thai youth in the United StatesScott, Thomas J.
2541
826การนำหลักการใช้งานโดยธรรมมาใช้ในงานของบรรณารักษ์และนักสารนิเทศไชยยศ เหมะรัชตะ
2541
827การประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงานเริงฤดี นรานันทน์
2541
828การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลลิสเรล 3 แบบที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประสิทธิ์ ไชยกาล
2541
829การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของไทย : พิจารณาจากมุมมองตามแนวทางไดอาเลคติกทศพร กสิกรรม
2541
830การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐอาทิตยา ดวงมณี
2541
831การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสากลรุ้งฟ้า ฐิโณทัย
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2541
832การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียนงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2541
833การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนทางการศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี
2541
834การศึกษาความชอบหรือพึงพอใจรูปแบบของถุงยางอนามัย ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศสมชัย นิรุตติศาสน์
ดำรง เหรียญประยูร
2541
835การสนองตอบและการเผชิญปัญหาโรคเอดส์ของชุมชน ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอดส์สูงเนาวรัตน์ พลายน้อย
ศุภวัลย์ พลายน้อย
ประภาพรรณ อุ่นอบ
วิธูร ยุตตานนท์
ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์
2541
836การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2541
837การสำรวจความต้องการและเจตคติของบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษในงานอาชีพและชีวิตประจำวันมาลินี จันทวิมล
อ้อยทิพย์ กรมกูล
กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2541
838การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามกรณีศึกษาของนักศึกษาที่ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนอัจฉรา วงศ์โสธร
2541
839ความสัมพันธ์ระหว่าง ออร์กง กับ ตาร์ตุฟ ในบทละครเรื่อง ตาร์ตุฟ ของ โมลิแยร์ปณิธิ หุ่นแสวง
2541
840ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอัญฑิการ์ โรงสะอาด
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
อัครา อัศวนพคุณ
องค์อร ธนานาถ
กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2541
841ชีวิตชาวเมืองฝรั่งในยุคกลางฉัตรชัย พงศ์ประยูร
2541
842ทำไม α ต้อง .05?สุชาดา บวรกิติวงศ์
2541
843แนวโน้มของการเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นออกจากชนบทสู่เมือง : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โยธิน แสวงดี
2541
844แนวพรมแดนของไทยรัชนีกร บุญ-หลง
2541
845ประเมินผลงานระบบ 360ดนัย เทียนพุฒ
2541
846ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16อู, ซาน เยง
2541
847พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-ไทยชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
2541
848พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
2541
849พระปัญญาบารมีของพระเวสสันดรปรีชา ช้างขวัญยืน
2541
850มูลบทบรรพกิจ : การใช้ กับ แก่ แต่ ต่อวัลยา วิวัฒน์ศร
2541

previous  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next