DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
801การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลลิสเรล 3 แบบที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประสิทธิ์ ไชยกาล
2541
802การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเทียบมาตราต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกันภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
2530
803การเปรียบเทียบผลการทำนายความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทำนายโดยโมเดลผลรวมของคะแนน โมเดลการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบตามทางแนวทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและการจัดกลุ่มผู้สอบตามระดับความสามารถพิศิษฐ ตันฑวณิช
2540
804การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีที่มีภูมิหลังการรับเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างกันสุวิมล ว่องวาณิช
2533
805การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เจตคติ และความคิดเห็นต่อการเรียนวิชางานบ้านและวิชาโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต การสอนแบบวางแผนอิสระ และการสอนรวมแบบสาธิตกับแบบวางแผนอิสระลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
2553
806การเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการแสดงออก ความพึงพอใจต่อการเรียน และเจตคติต่อการร้องเพลงระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีสภาวะผู้นำต่างกัน โดยใช้วิธีการสอนด้วยการนำตนเองกับการสอนแบบปกติทิพพดี อ่องแสงคุณ
2553
807การเปรียบเทียบหนังสือ "หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย" กับ "L.C. Subject Headings"มานะศรี ยงเจริญ
2539
808การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบและอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูประหว่างวิธีซิปเทสท์ปรับใหม่ วิธีซิปเทสท์ วิธีแมนเทล-แฮนส์เซล และวิธีการถดถอยโลจิสติกวลีมาศ แซ่อึ้ง
2544
809การเปลี่ยนแปลงการใช้สถานบริการของราชการ กรณีตัวอย่างการใช้สถานพยาบาลสันทัด เสริมศรี
2545
810การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมเกษตรภาคกลาง : ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม 2503-2523วิทยากร เชียงกูล
2525
811การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรกับการเตรียมงานด้านสุขภาพอนามัยสันทัด เสริมศรี
2529
812การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของไทย : พิจารณาจากมุมมองตามแนวทางไดอาเลคติกทศพร กสิกรรม
2541
813การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ : เรายินดีหรือไม่ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2539
814การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ2546
815การแปลกวีนิพนธ์เยอรมันเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลกวีนิพนธ์ของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนอมนวล โอเจริญ
2545
816การแปลกับสมรรถนะในการแข่งขันระดับโลกปราณี กุลละวณิชย์
2547
817การแปลคำ Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยวรรณา แสงอร่ามเรือง
2543
818การแปลวรรณกรรมวัลยา วิวัฒน์ศร
2544
819การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบันประศักดิ์ หอมสนิท
2529
820การผังเมืองและผังชนบท : วิสัยทัศน์ของกระบวนการวางผังชลิตภากร วีรพลิน
2542
821การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยอารี ตนาวลี
2545
822การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายมาที่ตับบุญชู ศิริจินดากุล
ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
2545
823การฝึกงานในห้องสมุด : แนวทางใหม่สู่ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดนานาประเทศสุมิตรา สงวนดีกุล
2529
824การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์วรรณทิพา รอดแรงค้า
2532
825การฝึกอบรมทางการสนเทศที่ประเทศออสเตรียวิภา โกยสุขโข
2523
826การพัฒนาการจัดทำธนาคารข้อสอบตามมาตรฐานของกองทัพเรือพงศ์เทพ จิระโร
สิริพร พุ่มแก้ว
2552
827การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตรสุวิมล ว่องวาณิช
2537
828การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษาวิจารณ์ พานิช
2545
829การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครูฉัตรนภา พรหมมา
2529
830การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรณัฏภรณ์ หลาวทอง
2547
831การพัฒนาคลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร : กรณีศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
2553
832การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลลผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
2550
833การพัฒนาชุดของแบบสอบคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเพื่อวัดพัฒนาการในช่วงระดับความต่อเนื่องของความสามารถในการเรียนพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2537
834การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคลพนิชา สังข์เพ็ชร
2533
835การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบทวรรณี แกมเกตุ
2547
836การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครูและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุวรรณี แกมเกตุ
นงลักษณ์ วิรัชชัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540
837การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการของสาขาวิชาทางการวิจัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐอาทิตยา ดวงมณี
2541
838การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาในระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดวีระยุทธ ชาตะกาญจน์
2547
839การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครเอมอร จังศิริพรปกรณ์
2542
840การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาวันเพ็ญ ผ่องกาย
2550
841การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจชัยอนันต์ สมุทวณิช
2543
842การพัฒนาเทคนิควิธีเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็มนิคม นาคอ้าย
2540
843การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงรายสิปราง เจริญผล
กฤษฎา วิลาศรี
รัชนิกร กุสลานนท์
วิบูลพร วุฒิคุณ
วิภพ ใจแข็ง
เกริก กิตติคุณ
2560
844การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียนสมพงษ์ ปั้นหุ่น
2549
845การพัฒนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โครงการศิลปะ 'Art for All'ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
2546
846การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพการพยาบาลของผู้ป่วยอารี ชีวเกษมสุข
จินตนา ยูนิพันธุ์
2548
847การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
ศิริชัย กาญจนวาสี
2554
848การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2553
849การพัฒนาผู้บริหารและการบริหารที่มีคุณภาพ : ความท้าทายความเป็นผู้นำของห้องสมุดผ่องพรรณ ลวนานนท์
2545
850การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาและการวางระบบประเมินภายในสุวิมล ว่องวาณิช
2546

previous  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next