DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
851วิจารณ์หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาสเปนเป็นภาษาไทย ของราชบัณฑิตยสถานสถาพร ทิพยศักดิ์
2541
852วิธีสร้างคำในภาษาไทย : การซ้อนคำราตรี ธันวารชร
2541
853สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนามสุด จอนเจิดสิน
2541
854เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
2541
855อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานครคัคนางค์ มณีศรี
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2541
856เอ็นทรานซ์ระบบใหม่ของไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรธีระพร วีระถาวร
2541
857Innopac กับการทำรายงานการจัดซื้อวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2540
858การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
อวยพร เรืองตระกูล
วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์
โสภณา ตาแก้ว
ภานุรัตน์ รัตยาภาส
วันทนีย์ ไทยเที่ยง
ทัศนีย์ สหวัฒน์
2540
859การประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540
860การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบุญเรียง ขจรศิลป์
สำเนาว์ ขจรศิลป์
พรทิพย์ ไชยโส
ภาณุรัตน์ รัตยาภาส
ทัศนีย์ สหวัฒน์
วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2540
861การเปรียบเทียบผลการทำนายความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทำนายโดยโมเดลผลรวมของคะแนน โมเดลการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบตามทางแนวทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและการจัดกลุ่มผู้สอบตามระดับความสามารถพิศิษฐ ตันฑวณิช
2540
862การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครูและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุวรรณี แกมเกตุ
นงลักษณ์ วิรัชชัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540
863การพัฒนาเทคนิควิธีเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็มนิคม นาคอ้าย
2540
864การแลกเปลี่ยน : กรรมวิธีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศพนิตนันท์ บุญพามี
2540
865การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารนิเทศในประเทศไทยพนิตนันท์ บุญพามี
2540
866การศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศญี่ปุ่นสุวิมล ธนะผลเลิศ
2540
867ข้อตกลงในการทดสอบ MANOVA และ Discriminant analysis : สาระสำคัญ การทดสอบ และแนวทางการแก้ไขธีรเดช ฉายอรุณ
2540
868ใช้อินเตอร์เน็ตให้เป็นเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2540
869นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตกนพวรรณ จงวัฒนา
2540
870ประสบการณ์จากการฝึกอบรมและดูงานด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแอครอน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2540
871วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยภัสสร ลิมานนท์
2540
872ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรรณี หมีทอง
2540
873เส้นทางวารสารต่างประเทศลดาวัลย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา
2540
874องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวีณา สมสุด
2540
875การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีการให้คะแนนต่างกันธนวัฒน์ แสนสุข
2539
876การถ่ายโอนข้อมูลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
877การเปรียบเทียบหนังสือ "หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย" กับ "L.C. Subject Headings"มานะศรี ยงเจริญ
2539
878การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ : เรายินดีหรือไม่ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2539
879การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2539
880การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วมสุวิมล ติรกานันท์
2539
881การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก : แนวคิด การวิเคราะห์ และการแปลความหมายศิริเดช สุชีวะ
2539
882การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ปรีดา เบ็ญคาร
2539
883การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศสุดาพร ลักษณียนาวิน
2539
884การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้าธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ์
2539
885การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยสุวิมล ว่องวาณิช
อลิศรา ชูชาติ
ประวิต เอราวรรณ์
2539
886การสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศด้วยบริการทันสมัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
887เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ตสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
888เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ต ตอน เรื่องยุ่งๆ ของ passwordสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
889ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย Internet : จะเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงและเชิงอรรถกันอย่างไร?ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2539
890คนงานก่อสร้างกับปัญหาสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
อัจฉรา เอ๊นซ์
2539
891ครูกับการวิจัย : สะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงของการพัฒนาการศึกษาของชาติบัญชา อึ๋งสกุล
2539
892ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
893ความเสียหายบางประการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่น่าจะป้องกันได้เปล่งศรี อิงคนินันท์
2539
894แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบันเยาวดี วิบูลย์ศรี
2539
895พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Webนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
896ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทยศิริวรรณ ศิริบุญ
2539
897โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุภาค และการประยุกต์ใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ศิริเดช สุชีวะ
2539
898ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดเฉพาะ (ตอนที่ 1-5)สุปริญา ลุลิตานนท์
2539
899ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2539
900Hytelnet : โปรแกรมที่บรรณารักษ์ควรรู้จักสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2538

previous  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next