DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
851การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีบุญเรียง ขจรศิลป์
สำเนาว์ ขจรศิลป์
พรทิพย์ ไชยโส
ภาณุรัตน์ รัตยาภาส
ทัศนีย์ สหวัฒน์
วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2540
852การเปรียบเทียบผลการทำนายความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทำนายโดยโมเดลผลรวมของคะแนน โมเดลการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบตามทางแนวทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบและการจัดกลุ่มผู้สอบตามระดับความสามารถพิศิษฐ ตันฑวณิช
2540
853การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้ครูและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลประสิทธิภาพการใช้ครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุวรรณี แกมเกตุ
นงลักษณ์ วิรัชชัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2540
854การพัฒนาเทคนิควิธีเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเอชแอลเอ็มนิคม นาคอ้าย
2540
855การแลกเปลี่ยน : กรรมวิธีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศพนิตนันท์ บุญพามี
2540
856การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารนิเทศในประเทศไทยพนิตนันท์ บุญพามี
2540
857การศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศญี่ปุ่นสุวิมล ธนะผลเลิศ
2540
858ข้อตกลงในการทดสอบ MANOVA และ Discriminant analysis : สาระสำคัญ การทดสอบ และแนวทางการแก้ไขธีรเดช ฉายอรุณ
2540
859ใช้อินเตอร์เน็ตให้เป็นเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2540
860นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตกนพวรรณ จงวัฒนา
2540
861ประสบการณ์จากการฝึกอบรมและดูงานด้านห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแอครอน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2540
862วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยภัสสร ลิมานนท์
2540
863ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรรณี หมีทอง
2540
864เส้นทางวารสารต่างประเทศลดาวัลย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา
2540
865องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวีณา สมสุด
2540
866การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของแบบวัดที่มีการให้คะแนนต่างกันธนวัฒน์ แสนสุข
2539
867การถ่ายโอนข้อมูลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
868การเปรียบเทียบหนังสือ "หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย" กับ "L.C. Subject Headings"มานะศรี ยงเจริญ
2539
869การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ : เรายินดีหรือไม่ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2539
870การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2539
871การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วมสุวิมล ติรกานันท์
2539
872การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก : แนวคิด การวิเคราะห์ และการแปลความหมายศิริเดช สุชีวะ
2539
873การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ปรีดา เบ็ญคาร
2539
874การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศสุดาพร ลักษณียนาวิน
2539
875การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้าธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ์
2539
876การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยสุวิมล ว่องวาณิช
อลิศรา ชูชาติ
ประวิต เอราวรรณ์
2539
877การสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศด้วยบริการทันสมัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
878เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ตสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
879เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนอินเตอร์เน็ต ตอน เรื่องยุ่งๆ ของ passwordสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2539
880ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย Internet : จะเขียนบรรณานุกรมอ้างอิงและเชิงอรรถกันอย่างไร?ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2539
881คนงานก่อสร้างกับปัญหาสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
อัจฉรา เอ๊นซ์
2539
882ครูกับการวิจัย : สะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงของการพัฒนาการศึกษาของชาติบัญชา อึ๋งสกุล
2539
883ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
884ความเสียหายบางประการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่น่าจะป้องกันได้เปล่งศรี อิงคนินันท์
2539
885แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบันเยาวดี วิบูลย์ศรี
2539
886พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Webนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
887ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีลาวและสตรีไทยศิริวรรณ ศิริบุญ
2539
888โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุภาค และการประยุกต์ใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ศิริเดช สุชีวะ
2539
889ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดเฉพาะ (ตอนที่ 1-5)สุปริญา ลุลิตานนท์
2539
890ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2539
891Hytelnet : โปรแกรมที่บรรณารักษ์ควรรู้จักสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2538
892Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์
ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2538
893McGraw-Hill Multimedia Encyclopedia of Science & Technologyสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2538
894Virtual libraryวาสนา อภิญญาวงศ์
2538
895การเก็บข้อมูลการเรียนคู่สัมพันธ์โดยคอมพิวเตอร์ธีระ อาชวเมธี
ชาญชัย อาชวเมธี
2538
896การติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบประเมินตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษาเยาวดี วิบูลย์ศรี
2538
897การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อรุณี อ่อนสวัสดิ์
2538
898การวิจัยในอนาคต : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสิปปนนท์ เกตุทัต
2538
899การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุทุมพร จามรมาน
อวยพร เรืองตระกูล
2538
900ความรู้ชายแดนด้านการประเมินผลการศึกษาสุวิมล ว่องวานิช
2538

previous  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next