DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
851การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
2546
852การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสุกัญญรัตน์ คงงาม
สุวิมล ว่องวาณิช
ศิริเดช สุชีวะ
2554
853การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการทำงานชัยยุทธ กลีบบัว
พรรณระพี สุทธิวรรณ
2552
854การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
สุวิมล ว่องวาณิช
2554
855การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การวิเคราะห์กลุ่มพหุจิตตานันท์ ติกุล
2547
856การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการทศพร ศิริสัมพันธ์
2546
857การพัฒนาระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมแผนจุฬา : รายงานผลการวิจัยชัยยงค์ พรหมวงศ์
2531
858การพัฒนาระบบข้อมูลเยาวชนในสถานพินิจฯ จากแฟ้มประวัติอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2547
859การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
2545
860การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จารุพร พงศ์ศรีวิวัฒน์
ประภาวดี สืบสนธิ์
2534
861การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษาศิริ ถีอาสนา
2550
862การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือพงศ์เทพ จิระโร
2547
863การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประเมินแบบเสริมพลังชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
2549
864การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษานิคม ตังคะพิภพ
2529
865การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
กมลวรรณ ตังธนกานนท์
สุวิมล ว่องวาณิช
2553
866การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสานปิยะวรรณ เลิศพานิช
2547
867การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสำหรับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับภัทราวดี มากมี
ศิริเดช สุชีวะ
ศิริชัย กาญจนวาสี
2553
868การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลาง : กรุงเทพมหานครดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
2549
869การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภาคเหนือ : จังหวัดพิษณุโลกเอมอร จังศิริพรปกรณ์
ชุติมา พงศ์วรินทร์
2549
870การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้านพรรัตน์ ดำรุง
2544
871การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตวราพร เอราวรรณ์
โชติกา ภาษีผล
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2553
872การพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพของวิธีการวัดคะแนนพัฒนาการตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอวยพร เรืองตระกูล
2545
873การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมานวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
สุวิมล ว่องวาณิช
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2550
874การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานวิยดา เหล่มตระกูล
2547
875การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้คะแนน 0-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายศิริชัย กาญจนวาสี
2551
876การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อรุณี อ่อนสวัสดิ์
2538
877การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทางการศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2539
878การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้านศิริยุภา พูลสุวรรณ
ลาวัณย์ ทองมนต์
ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551
879การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่ม Pusher syndromeอุดม เสริมศิริโภคา
2548
880การมีส่วนร่วมของประชาชน : เงื่อนไข ปฏิกิริยา และอนาคต : กรณีประสบการณ์ในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือฉลาดชาย รมิตานนท์
อานันท์ กาญจนพันธ์
วิระดา สมสวัสดิ์
2526
881การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครัวเรือนของชายไทยระพีพรรณ์ พันธุรัตน์
2543
882การเมืองการปกครองของอาณาจักรรัสเซียโบราณรมย์ ภิรมนตรี
2558
883การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (?) : จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ตามคำบอกเล่าของอาจารย์ทักษ์ (!)ไม่มีข้อมูล
2527
884การเมืองเรื่องข้าวเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
2529
885การยอมรับการรักษาครบถ้วนของผู้ป่วยวัณโรค : กลุ่มผู้ป่วยที่รับการรักษาระบบ DCTS (Comply and Non-comply)มยุรี นกยูงทอง
2542
886การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
มาลี สบายยิ่ง
2545
887การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทยสุธรรม นันทมงคลชัย
ลัดดา เหมาะสุวรรณ
นิชรา เรืองดารกานนท์
ศิริกุล อิศรานุรักษ์
2549
888การย้ายถิ่นของประชากรของภาคมหานครเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
2529
889การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชียพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2548
890การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษาอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วอมรทิพย์ อมราภิบาล
จิราพร วรแสน
2543
891การยืมระหว่างห้องสมุด : ประวัติและพัฒนาการอุไร วุฒิวิกัยการ
2529
892การแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2546
893การรณรงค์กระบวนการกรรมสิทธิ์รวมหมู่ในเวียดนามเหนือ : การต่อสู้ทางชนชั้น การผลิต และปัญหา "ชาวนากลาง"เกอร์ดอน, อเล็ค
อรุณ แสงศรี
2524
894การร่วมมือด้านวารสารและเอกสารโดยคณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสาร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรืองศรี จุลละจินดา
พิมอัจฉรา ปวนะฤทธิ์
2527
895การรักษาเบาหวานด้วยอินสุลินทางระบบทางเดินหายใจและช่องปากวินัดดา รัตนพานิช
วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์
2547
896การรักษาแบบเฉพาะที่สำหรับมะเร็งเซลล์ตับบุญชู ศิริจินดากุล
สุภกิจ ขมวิลัย
2546
897การรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอโดยการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
2545
898การรักษาโรคเท้าช้างในปัจจุบันศิรญา ไชยะกุล
สุรางค์ นุชประยูร
2548
899การรักษาโรคนอนกรนโดยใช้คลื่นวิทยุประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
2545
900การรับบุคคลเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา บทเรียนที่ไทยจะเดินตาม กระโดดข้าม หรือกระโดดค้ำถ่ออรุณี อ่อนสวัสดิ์
2552

previous  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next