DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
901Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์
ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2538
902McGraw-Hill Multimedia Encyclopedia of Science & Technologyสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2538
903Virtual libraryวาสนา อภิญญาวงศ์
2538
904การเก็บข้อมูลการเรียนคู่สัมพันธ์โดยคอมพิวเตอร์ธีระ อาชวเมธี
ชาญชัย อาชวเมธี
2538
905การติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบประเมินตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษาเยาวดี วิบูลย์ศรี
2538
906การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อรุณี อ่อนสวัสดิ์
2538
907การวิจัยในอนาคต : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสิปปนนท์ เกตุทัต
2538
908การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุทุมพร จามรมาน
อวยพร เรืองตระกูล
2538
909ความรู้ชายแดนด้านการประเมินผลการศึกษาสุวิมล ว่องวานิช
2538
910ความรู้ชายแดนด้านการวัดผลการศึกษาอุทุมพร จามรมาน
2538
911ฐานข้อมูลพิเศษ : ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทยสุนทรี ศุภวงศ์
2538
912ผลกระทบของแกตต์กับสิทธิบัตรกัลยา ยังสุขยิ่ง
2538
913ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่างวิธี ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบและการติดตามทางไปรษณีย์ที่มีต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
2538
914ผลของตัวแปรคัดสรรที่มีต่อความจริงในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2538
915ผู้สูงอายุไทยกับศาสนาศิริวรรณ ศิริบุญ
2538
916ผู้สูงอายุไทยถูกทอดทิ้งมากขึ้นจริงหรือ?นภาพร ชโยวรรณ
2538
917เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในทัศนะของภรรยาจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
แอนโทนี่ ประมวลรัตน
จอห์น โมเดล
มาร์ค แวนแลนดิงแฮม
2538
918มารู้จักกับ Hypertext/Hypermedia กันเถอะวาสนา อภิญญาวงศ์
2538
919รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ศิริชัย กาญจนวาสี
2538
920วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี
2538
921วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวิจัยและสถิตินงลักษณ์ วิรัชชัย
2538
922อนุสิทธิบัตรกับนักประดิษฐ์ไทยกัลยา ยังสุขยิ่ง
2538
923อินเตอร์เน็ตกับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสมใจ อัศวประเสริฐดี
2538
924กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์พรชุลี อาชวอำรุง
2537
925การเปรียบเทียบความเที่ยงของมาตรประมาณค่าของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ในระยะก่อนและหลังการติดตามอัญญา สุภานุสร
2537
926การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตรสุวิมล ว่องวาณิช
2537
927การพัฒนาชุดของแบบสอบคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเพื่อวัดพัฒนาการในช่วงระดับความต่อเนื่องของความสามารถในการเรียนพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2537
928การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศิริชัย กาญจนวาสี
ดิเรก ศรีสุโข
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2537
929การสอนแบบ Research based learningสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ทัศนีย์ บุญเติม
2537
930ตัวแปรจำแนกกลุ่มที่ตอบกับกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครวนิดา ศูนย์จันทร์
2537
931เทคนิคการใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยทางการศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2537
932เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS/PCปัญญา ธีระวิทยเลิศ
2537
933แนวคิดใหม่ของการวิจัยสถาบันวิจิตร ศรีสอ้าน
2537
934ลักษณะนักวิทยาศาสตร์และผู้นำของพระยาอนุมานราชธนประชุมสุข อาชวอำรุง
2537
935ลักษณะนิสัยการอ่านของครูนิศา ชูโต
2537
936การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2535
937การประเมินประสิทธิภาพบริการห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2535
938การประสานประโยชน์สารสนเทศวศิณ ชูประยูร
2535
939การอัดข้อมูลรูปภาพภาสกร ประถมบุตร
2535
940ความล้มเหลวในการใช้รายการบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (online catalog) : ศึกษาจากข้อผิดพลาดที่เกิดกับการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล
2535
941คู่มือปฏิบัติงานสายพิณ วิไลรัตน์
2535
942เทคโนโลยี CD-ROM ในประเทศไทยเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
2535
943นักอนุรักษ์ดีเด่นของโลก:บทความพิเศษสดุดีร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
2535
944ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์เอนก นาวิกมูล
2535
945ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการสอบเอ็นทรานซ์สมใจ บุญศิริ
2535
946วิกฤตการณ์บอลข่าน ค.ศ. 1908-1913สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2535
947สารนิเทศอาชีพจริยา จารุรักษ์
2535
948Bulletin Board System : BBSฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
2534
949กระบวนการปรับแต่งสารนิเทศจารุวรรณ สินธุโสภณ
2534
950การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จารุพร พงศ์ศรีวิวัฒน์
ประภาวดี สืบสนธิ์
2534

previous  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 next