DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
901การรับฟังพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
ชินวัต สุวรรณทิพย์
2549
902การรับรู้เรื่องระดับเสียงของเด็กปฐมวัยณรุทธ์ สุทธจิตต์
2533
903การรับรู้เรื่องเอดส์และวัณโรคของประชากรวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานครอรทัย หรูเจริญพรพานิช
2547
904การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคตวรรณา แสงอร่ามเรือง
2550
905การเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านกระบวนการฝึกทำงานในห้องสมุดสุวิมล ธนะผลเลิศ
2550
906การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) : บทเรียนจากกาลามสูตรอำนาจ ศรีรัตนบัลล์
2549
907การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสากลรุ้งฟ้า ฐิโณทัย
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2541
908การลดค่าเงินบาทเป็นเรื่องผิดพลาด แต่ปรับคืนค่าเดิมได้มีพาศน์ โปตระนันทน์
2528
909การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ศิริชัย กาญจนวาสี
ดิเรก ศรีสุโข
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2537
910การแลกเปลี่ยน : กรรมวิธีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศพนิตนันท์ บุญพามี
2540
911การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารนิเทศในประเทศไทยพนิตนันท์ บุญพามี
2540
912การวัดมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาชูเวช ชาญสง่าเวช
2546
913การวางแผนงานประจำปีของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภคพร อำมาตย์มณี
2546
914การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงสมศรี จินะวงษ์
2546
915การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียนงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2541
916การวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธีของริดจ์ชิดชนก เชิงเชาว์
2531
917การวิเคราะห์การเพิ่มค่าชิดชนก เชิงเชาว์
2532
918การวิเคราะห์การรอดชีพโยธิน แสวงดี
วรางคณา ผลประเสริฐ
นิสาพร วัฒนศัพท์
2547
919การวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทยในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2544
920การวิเคราะห์ข้อคำถามในแบบวัดความวิตกกังวลในการสอบคณิตศาสตร์: การเปรียบเทียบระหว่างไฮราชิคอลลิเนียร์โมเดล พาเชียลเครดิตโมเดลและเกรดเรสพอนส์โมเดลศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
โชติกา ภาษีผล
ศิริชัย กาญจนวาสี
2554
921การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯสุพร วงศ์สุนทรเลิศ
เอื้อพร สัมมาทิพย์
2533
922การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2530สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
923การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ประสบการณ์จากภาคสนามปราณี โพธิสุข
2546
924การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์โดยใช้สกาโลแกรมศิริวรรณ ศิริบุญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2529
925การวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2529
926การวิเคราะห์คำถามและคำตอบของงานบริการช่วยค้นคว้า ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ
2530
927การวิเคราะห์เครื่องมือในการควบคุมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่ผลิตในประเทศไทยจอมใจ ศรีสวัสดิ์
2544
928การวิเคราะห์โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถาบันผลิตครู และนิสิต/นักศึกษาครู โครงการนำร่อง พ.ศ. 2552 และ 2553สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
2554
929การวิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ความเป็นเอกมิติของแบบสอบตามโมเดลโครงสร้างความแปรปรวนร่วมสุวิมล ติรกานันท์
2539
930การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์ประภัสสร ฉันทศรัทธาการ
ยุพิน อังสุโรจน์
2546
931การวิเคราะห์ตัวแปรพหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวัชราภรณ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์
ศิริชัย กาญจนวาสี
2551
932การวิเคราะห์ถดถอยพหุด้วยตัวแปรตามดัมมี่ : เปรียบเทียบการใช้ข้อมูลต่างระดับสุดสวาท ดิศโรจน์
2529
933การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก : แนวคิด การวิเคราะห์ และการแปลความหมายศิริเดช สุชีวะ
2539
934การวิเคราะห์เนื้อเรื่องอุทุมพร จามรมาน
2529
935การวิเคราะห์เนื้อเรื่องอุทุมพร จามรมาน
2533
936การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2559
937การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารภาษาไทย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 : รายงานการวิจัยสมชาย ทับยาง
2546
938การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
2550
939การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542สุวิมล ว่องวาณิช
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2544
940การวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ : หลักการและการประยุกต์วราพร เอราวรรณ์
2554
941การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัยสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529
942การวิเคราะห์ระบบกับการบริหารงานห้องสมุดจิรวรรณ ภักดีบุตร
2525
943การวิเคราะห์ระบบโดยใช้เทคนิคเชิงวัตถุจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2545
944การวิเคราะห์เรื่อง หัวเรื่อง และการกำหนดหัวเรื่องชุติมา สัจจานันท์
2528
945การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
2531
946การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2533
947การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวนทางการศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี
2541
948การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
2533
949การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพสำหรับนักเรียนสาขาพาณิชยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 2 : โมเดลจาก 3 มุมมองจิรดี ประยูรศิริ
สุชาดา บวรกิติวงศ์
2553
950การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ปรีดา เบ็ญคาร
2539

previous  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 next