DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
950การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ปรีดา เบ็ญคาร
2539
951การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)สุมน อมรวิวัฒน์
2546
952การวิจัยเชิงประเมินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2550เพียงใจ ศุขโรจน์
2551
953การวิจัยทางมานุษยวิทยา: ทัศนะทางทฤษฎี วิธีการวิจัยและการสะท้อนความจริงชยันต์ วรรธนะภูติ
2544
954การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคตอุทัย ดุลยเกษม
2548
955การวิจัยในอนาคต : สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศสิปปนนท์ เกตุทัต
2538
956การวิจัย : บทบาทใหม่ของนักบริหารการศึกษาอมรชัย ตันติเมธ
2530
957การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบการร่วมมือรวมพลังของครอบครัวในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในช่วงชั้นต่างกันพนิดา มารุ่งเรือง
2550
958การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูยุทธพงษ์ อายุสุข
2550
959การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษอัจฉรา วงศ์โสธร
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2544
960การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
2546
961การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างสิทธิและคุณภาพการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี โดยชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพาลาภ สิงหเสนี
2546
962การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑลเนาวรัตน์ พลายน้อย
2546
963การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนประถมศึกษาสันต์ สุวทันพรกูล
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2553
964การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
2546
965การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษาสุวิมล ว่องวาณิช
2543
966การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
2547
967การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนขนาดเล็กวรรณี เจตจำนงนุช
ประยุทธ ไทยธานี
2554
968การวิจัยสังคมศาสตร์อุทัย ดุลยเกษม
2533
969การวิจัยสังคมศาสตร์อุทัย ดุลยเกษม
2530
970การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยดวงเดือน พันธุมนาวิน
2543
971การวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยสมจิต หนุเจริญกุล
2545
972การวิจัยหลักสูตรสิริพร บุญญานันต์
2529
973การวิจัยอนาคตจุมพล พูลภัทรชีวิน
2529
974การศึกษากลุ่มประโยคในความเรียงภาษาไทยดิเรกชัย มหัทธนะสิน
2527
975การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศสุดาพร ลักษณียนาวิน
2539
976การศึกษาการฟื้นตัวของอัมพาตใบหน้าภายหลังได้รับโปรแกรมทางกายภาพบำบัดฉันทนา ลือขจรชัย
ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2549
977การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2528
978การศึกษาขั้นพื้นฐานกับห้องสมุดโรงเรียนสุวิมล ธนะผลเลิศ
2551
979การศึกษาคติชนในประเทศญี่ปุ่นสมัยเอโดะถึงสงครามโลกครั้งที่สองชมนาด ศีติสาร
2545
980การศึกษาความชอบหรือพึงพอใจรูปแบบของถุงยางอนามัย ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศสมชัย นิรุตติศาสน์
ดำรง เหรียญประยูร
2541
981การศึกษาความชุกของพยาธิชนิดติดต่อผ่านทางดินจากตัวอย่างดินในหมู่บ้านกะเหรี่ยงชนบท นาฮ่องใต้วีระชิต แหวนหล่อ
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
อัครเดช สุยะพันธ์
2545
982การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซเทลไลต์อัญชลี ทัศนาขจร
2546
983การศึกษาคำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นใต้มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์
2548
984การศึกษาคุณภาพของแบบสอบ เอ็ม อี คิว เพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไตรรงค์ เจนการ
2531
985การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องการตอบคำถามครูผู้สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษอัญฑิการ์ โรงสะอาด
2545
986การศึกษาช่วงระยะเวลาการมีบุตรโดยวิธีตารางชีพจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2529
987การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์แบบทดสอบในนิตยสารไทยยาภา ลิ่วเจริญชัย
2548
988การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมในภาษาไทยอนงค์ เอียงอุบล
2527
989การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2543พรรณนภา จินตศิริกูล
2543
990การศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศญี่ปุ่นสุวิมล ธนะผลเลิศ
2540
991การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ชุมพร ยงกิตติกุล
รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์
2530
992การศึกษาทางด้านห้องสมุดดิจิทัลพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2550
993การศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาคนไทยผู้มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการศึกษาวีรพล แสงปัญญา
2548
994การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขและการนำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาธิต ผลเจริญ
2546
995การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เมื่อได้รับการสอนโดยการพิจารณาไตร่ตรองในศาสตร์การสอน : พหุกรณีศึกษาครูเชี่ยวชาญและครูไม่เชี่ยวชาญสุมาลี ชิโนกุล
2547
996การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การของประเทศไทยบางประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศสหรัฐอเมริกาสมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
อนุมงคล ศิริเวทิน
ปรีชา วิจิตรธรรมรส
สุภา กีร์ติบุตร
วราภรณ์ จีรชีพพัฒนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปัญจราศี ปุณณชัยยะ
วัชรีภรณ์ ไชยมงคล
2546
997การศึกษาผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ. 2536-2542ชลิรสา อุณรุท
2548
998การศึกษาผู้รับบริการ : โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดระเบียบ แสงจันทร์
2552
999การศึกษาแผนใหม่สำหรับสตรีในเยอรมนีตั้งแต่ทศวรรษ 1870-1960ภาวรรณ เรืองศิลป์
2553

previous  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 next