DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
951เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
952ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อป้ายในหอสมุดกลางสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปราณี อัศวภูษิตกุล
2534
953ฐานข้อมูลใครเป็นใครในประเทศไทยจุรี อุศุภรัตน์
2534
954ตัวแทนบอกรับวารสารสายพิณ วิไลรัตน์
2534
955แนะนำแหล่งสารสนเทศเฉพาะด้านการพาณิชยนาวีวารีพร ศักดิ์สมบูรณ์
2534
956บริการข้อสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน : ความไม่น้อยหน้าของห้องสมุดบ้านเรานฤมล กิจไพศาลรัตนา
2534
957ปัญหาในการให้หัวเรื่องภาษาไทย และการกำหนดหัวเรื่องเพิ่มเติมของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.วลัยลักษณ์ นนท์มะลิ
2534
958พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : บรรณานุกรมและบรรณานิทัศน์รุ้งฟ้า ฐิโณทัย
ชนิดา จริยาพรพงศ์
2534
959รำลึกถึงอกาธาวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2534
960วีดิโอเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรมขนิษฐา ชานนท์
2534
961ศูนย์ข้อมูลทางโทรทัศน์ : แหล่งสารสนเทศ เพื่อโทรทัศน์ศตวรรษที่ 21สมบูรณ์ เอื้อมอารีวงศ์
2534
962ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนฤมล รุจิพร
2534
963ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
964การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2533
965การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2533
966การเขียนโครงการเพื่อขอเงินทุนอุดหนุนจากต่างประเทศสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศอัจฉรา คุวินทร์พันธุ์
2533
967การตั้งปัญหาในการวิจัยทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2533
968การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ดิเรก ศรีสุโข
2533
969การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์ที่มีลักษณะของโดเมนแตกต่างกันพิศิษฐ ตัณฑวณิช
2533
970การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีที่มีภูมิหลังการรับเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างกันสุวิมล ว่องวาณิช
2533
971การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคลพนิชา สังข์เพ็ชร
2533
972การรับรู้เรื่องระดับเสียงของเด็กปฐมวัยณรุทธ์ สุทธจิตต์
2533
973การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯสุพร วงศ์สุนทรเลิศ
เอื้อพร สัมมาทิพย์
2533
974การวิเคราะห์เนื้อเรื่องอุทุมพร จามรมาน
2533
975การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2533
976การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
2533
977การวิจัยสังคมศาสตร์อุทัย ดุลยเกษม
2533
978การสอนด้วยวิธีปรากฎการณ์วิทยา : ศึกษากรณีรายวิชาสันติภาพศึกษาศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล
2533
979การสังเคราะห์งานวิจัยของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่เกี่ยวกับวิธีสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าระหว่างวิธีที่ครูเป็นผู้สอน วิธีที่นักเรียนเก่งเป็นผู้สอน และวิธีใช้สื่อสำเร็จรูปในการสอน โดยการใช้วิธีการแบบอภิวิเคราะห์จรูญ จียโชค
2533
980การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2533
981ข้อมูลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุกัญญา นิมานันท์
2533
982ความคลาดเคลื่อนในการวิจัยดิเรก ศรีสุโข
2533
983ความคิดคำนึงเรื่อง "ผลิตภาพของครู"ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์
2533
984ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานห้องสมุดของนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์วิไล ปานพลอย
2533
985จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
2533
986ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทยสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2533
987ตัวแปรสำหรับการวิจัย : การคัดเลือก การวัดและการควบคุมศิริชัย กาญจนวาสี
2533
988เทคโนโลยีการศึกษา : ความหมายที่หลายคนสับสนเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
2533
989แนวคิดในการประเมินทางการศึกษานิศา ชูโต
2533
990บริการตอบคำถามที่มีประสิทธิภาพจารุวรรณ สินธุโสภณ
2533
991ประสบการณ์วิจัยภาคสนามกับชนต่างวัฒนธรรมชนิตา รักษ์พลเมือง
2533
992แผนงานการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้สุมิตรา สงวนดีกุล
2533
993ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System-DSS) กับงานห้องสมุดพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2533
994วารสารไทย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อเป็นดัชนีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุชาตา ชินะจิตร
2533
995วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยากับการศึกษาสาขาครุศาสตร์ดำรงค์ ฐานดี
2533
996สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2533
997สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2533
998สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2526-2532อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2533
999สื่อการสอนชนิดเอกสารประกอบคำบรรยายแนวใหม่สมเชาว์ เนตรประเสริฐ
2533
1000สื่อออพติคัลประภาวดี สืบสนธิ์
2533

previous  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next