DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1000การศึกษาแผนใหม่สำหรับสตรีในเยอรมนีตั้งแต่ทศวรรษที่ 1870-1960ภาวรรณ เรืองศิลป์
2551
1001การศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยผ่านโปรแกรมการบริหารสมองและเทคนิคการคิดออกเสียง : การตรวจสอบโดยทางวิธีวิทยาการวิจัยอวยพร เรืองตระกูล
พัชราภรณ์ บุญมั่น
บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ
2552
1002การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยวรวุฒิ จิราสมบัติ
2550
1003การศึกษาเรื่องปัญหาเด็กไทยและการตอบสนองโดยองค์การเอกชนอุ่นตา นพคุณ
2532
1004การศึกษาเรื่องเพศทางคติชนวิทยาในประเทศญี่ปุ่น : ประเพณีโยะบะอิกับการแต่งงานชมนาถ ศีติสาร
2546
1005การศึกษาและวิจัยด้วยวิธีปรากฎการณ์วิทยาศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล
2532
1006การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการศึกษาวิจัยเชิงคุณสมบัติวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
2528
1007การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่น : ความหมาย และความสำคัญฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2527
1008การศึกษาสไตล์ในการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศปัญชลี วาสนสมสิทธิ์
2542
1009การส่งเสริมสุขภาพ : องค์ความรู้ทางการพยาบาลชื่นชม เจริญยุทธ
2546
1010การส่งอิทธิพลผ่านตัวกลางเชิงสาเหตุของปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครู และด้านโรงเรียนไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยนิตยา เหมือดไธสง
2544
1011การสนทนากลุ่มโยธิน แสวงดี
2530
1012การสนองตอบและการเผชิญปัญหาโรคเอดส์ของชุมชน ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอดส์สูงเนาวรัตน์ พลายน้อย
ศุภวัลย์ พลายน้อย
ประภาพรรณ อุ่นอบ
วิธูร ยุตตานนท์
ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์
2541
1013การสร้างจิตสำนึกการบริการในงานห้องสมุดชลิรสา อุณรุท
2548
1014การสร้างบัญชีคำจิรวรรณ ภักดีบุตร
2528
1015การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมพวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
2547
1016การสร้างและคุณภาพของเครื่องดนตรีไทย ภาคเหนือ : ซึงกลางและกลองปูเจ่ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2553
1017การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2541
1018การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2542
1019การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้าธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ์
2539
1020การสอนด้วยวิธีปรากฎการณ์วิทยา : ศึกษากรณีรายวิชาสันติภาพศึกษาศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล
2533
1021การสอนแบบ Research based learningสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ทัศนีย์ บุญเติม
2537
1022การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ
2550
1023การสังเคราะห์งานวิจัยของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่เกี่ยวกับวิธีสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าระหว่างวิธีที่ครูเป็นผู้สอน วิธีที่นักเรียนเก่งเป็นผู้สอน และวิธีใช้สื่อสำเร็จรูปในการสอน โดยการใช้วิธีการแบบอภิวิเคราะห์จรูญ จียโชค
2533
1024การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยาเสพติดด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานวิริณฑ์ กิตติพิชัย
เอกภพ ยานะวิมุติ
ธีรเดช ฉายอรุณ
2548
1025การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทยสุวิมล ว่องวาณิช
อลิศรา ชูชาติ
ประวิต เอราวรรณ์
2539
1026การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหานงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2542
1027การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็มจริยา ชื่นศิริมงคล
อวยพร เรืองตระกูล
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2554
1028การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องแนวคิดในพุทธศาสนากับความพอใจในชีวิตและการพนันลอตเตอรี่ในหมู่คนไทย =วันชัย อริยะพุทธิพงศ์
2554
1029การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมินเชิงผสมผสานวิธีรัตนะ บัวสนธ์
2552
1030การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นในวิทยานิพนธ์ของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2545
1031การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมพรทิพย์ อันทิวโรทัย
2551
1032การสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4โชติกา ภาษีผล
2554
1033การสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศด้วยบริการทันสมัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539
1034การสำรวจความต้องการและเจตคติของบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษในงานอาชีพและชีวิตประจำวันมาลินี จันทวิมล
อ้อยทิพย์ กรมกูล
กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2541
1035การสำรวจความรู้เกี่ยวกับวิสัญญีในผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกในโครงการพัฒนาคุณภาพบริการวรศรี ม่วงมิ่งสุข
อรลักษณ์ รอดอนันต์
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
อรนุช เกี่ยวข้อง
วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์
อรุณี รักชาติ
2545
1036การสำรวจลักษณะการอ่านและความเร็วในการอ่านของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุทุมพร จามรมาน
อวยพร เรืองตระกูล
2538
1037การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
2554
1038การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2533
1039การสืบค้นข้อมูล จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice ของ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาพนิตนันท์ บุญพามี
2542
1040การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกลสุเมธ วัชระชัยสุรพล
2529
1041การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษาเดชา ลลิตอนันต์พงศ์
2549
1042การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ยงยุทธ ยุทธวงศ์
2527
1043การแสวงหาประโยชน์จากสิ่งแสดงตัวบุคคลของผู้อื่นโดยทุจริตสุธารา คิสาสัง
2552
1044การแสวงหาปรัชญาใน "Le Chiendent" ของเรมงด์ เกอโนชนาเนา วรัญญู
2543
1045การแสวงหาสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ผุสดี นนทคําจันทร์
2544
1046การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในปัจจุบันวิโรจน์ ไววานิชกิจ
อัชฌาสัย ศิริตันติกกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
2545
1047การให้การบ้านอรุณศรี อนันตรศิริชัย
2531
1048การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามกรณีศึกษาของนักศึกษาที่ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนอัจฉรา วงศ์โสธร
2541
1049การให้คำยินยอมสำหรับงานวิจัยธาดา สืบหลินวงศ์
2549

previous  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next