DSpace
 

 

  วิธีการส่งผลงาน /Guide for Author
  • ผลงานที่นำส่งคลังปัญญาจุฬาฯ ต้องเป็นผลงานของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
  • เจ้าของผลงานต้องมีลิขสิทธิ์อันชอบธรรมในผลงานนั้น
  • กรณีที่ไม่ต้องการส่งผลงานด้วยตัวเอง  กรุณาอีเมล (e-mail) ติดต่อผู้ดูแลระบบ  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบลงผลงานให้  โดยต้องมีแฟ้มข้อมูลผลงาน และเมตาดาทาแนบมากับอีเมลด้วย
  • กรณีที่ต้องการส่งงานด้วยตนเอง สามารถเข้าไปที่ http://cuir.car.chula.ac.th คลิกที่ My DSpace

    sign

  • ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบเมตาดาทา และแก้ไขเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


Home