DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
101รายงานการวิจัย การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อเอนโดไฟท์ที่เจริญอยู่ในมันสำปะหลัง และการนำมาประยุกต์ใช้วันชัย อัศวลาภสกุล
กนกพร ไตรวิทยากร
ศุภจิต สระเพชร
ณัฐพล อภิรติกุล
วัฒนชัย จำปาทอง
2562
102วิธีปฏิรูปการสร้างพระเครื่องเพื่อให้เป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา การสร้างพระเครื่องของ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รอบทิศ ไวยสุศรี
2562
103สถานภาพและการใช้ทรัพยากรของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai : รายงานผลการดำเนินงานธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
พชรพล จุ่มศรี
2562
104สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณีป่าไม้และที่ดินทำกิน ปีที่ 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์
ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
รัศมี เอกศิริ
2562
105สุขภาวะ และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกบทูดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ : รายงานผลการดำเนินงานจิรารัช กิตนะ
นพดล กิตนะ
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสตี ปริยานนท์
มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย
ยุพาพร วิสูตร
ธฤษวรรณ ไตรจิตร์
ภานุพงศ์ ธรรมโชติ
รชตะ มณีอินทร์
ธงชัย ฐิติภูรี
พชร สิทธิชีวภาค
สุวิสาข์ ชอบจิตต์
2562
106การกระจาย การจำแนกชนิดเชิงโมเลกุลและความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ในการผลิตสุกรและผู้เลี้ยงสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง
นัทธี อ่ำอินทร์
เผด็จ ธรรมรักษ์
ณุวีร์ ประภัสระกูล
2561
107การกระจายตัวของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
ศักรินทร์ แสนสุข
2561
108การค้นหาวัคซีนแอนติเจนตัวใหม่ของโรคเลปโตสไปโรซิสโดยอาศัยโปรตีโอมิกส์ของโปรตีนบนผิวเซลล์กนิษฐา ภัทรกุล
ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล
นพดล แสงจันทร์
Jacquet, Alain
2561
109การคัดสรรและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพและการเกษตรแบบอินทรีย์ จากฐานข้อมูลจุลินทรีย์นราพร สมบูรณ์นะ
2561
110การใช้ Differentiation Therapy ในการเปลี่ยนแปลงสภาวะเหนือพันธุกรรมและความรุนแรงของเซลล์มะเร็งในการรักษามะเร็งสมองชนิดกลัยโอบลาสโตมานพัต จันทรวิสูตร
2561
111การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในการพิสูจน์ความแท้ของสมุนไพร : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง
2561
112การตรวจหาอนุภาคโลหะหนักที่ปนเปื้อนในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผม ของผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับธาตุโลหะหนักในประเทศไทยอมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
2561
113การติดตามผลกระทบของโครงสร้างทางวิศวกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในประเทศไทยบุศวรรณ บิดร
เสรี จันทรโยธา
ณฐมน พนมพงศ์ไพศาล
2561
114การเตรียมเซอร์โคเนียความหนาแน่นสูงโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงและการเผาผนึกโดยไม่ใช้ความดันณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2561
115การทดสอบความแม่นยำของการตรวจวัดดัชนีการตกผลึกแคลเซี่ยมออกซาเลต (โคซี่) เพื่อการวินิจฉัยโรคนิ่วในปัสสาวะ และการพัฒนานวัตกรรมวิธีการตรวจวัดปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะโดยอาศัยอนุภาคนาโนควอนตัมดอทชาญชัย บุญหล้า
2561
116การประดิษฐ์และออกแบบโรงงานต้นแบบย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ในระดับกำลังผลิตขนาดหมู่บ้านขนาดเล็ก เฟส 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์บัญชา อุนพานิช
นิวร ศรีคุณ
2561
117การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้ง : รายงานโครงการวิจัยศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
2561
118การประยุกต์ใช้โพรติสต์จากพื้นที่ อพ.สธ. ในการประเมินความเป็นพิษของมลพิษในห้องปฏิบัติการ: กรณีศึกษาของอนุภาคเงินขนาดนาโนเมตร : รายงานผลการดำเนินงานชิดชัย จันทร์ตั้งสี
สกุลทิพย์ นูมหันต์
2561
119การปรับปรุงกระบวนการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดยวิธีการทางชีวภาพ เพื่อการนำไปใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่ง : รายงานการวิจัยณัฏฐา ทองจุล
วาสนา โตเลี้ยง
สิตานัน ธิติประเสริฐ
จิราภรณ์ พิลึก
ปภัสรา แสงธนู
2561
120การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Aspergillus terreus ด้วยวิธี Random mutagenesis เพื่อการเพิ่มการผลิตกรดอิทาโคนิคสิตานัน ธิติประเสริฐ
ณัฏฐา ทองจุล
วาสนา โตเลี้ยง
2561
121การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากยีสต์ที่คัดแยกได้จากพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
ชมภูนุช กลิ่นวงษ์
2561
122การผลิตลูกพันธุ์ปะการังที่มาจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพื่อประโยชน์ในการพื้นฟูแนวปะการังและการวิจัย : ปีที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2561
123การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2561
124การพัฒนาแนวทางในการนำประติมากรรมสู่พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กมล เผ่าสวัสดิ์
2561
125การพัฒนาแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์สำหรับการตรวจภาพสมองเพ็ทซีทีด้วยฟลูออรีน-18 ฟลูออโรดิอ๊อกซีกลูโคส โดยอาศัยข้อมูลเวลาแบบจุดเดียวกิติวัฒน์ คำวัน
2561
126การพัฒนาแบบเรียนด้วยตนเองโมดูลดพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2561
127การพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากสำหรับพืชผลทางเกษตรและต้านภัยแล้งศิริลักษณ์ พุ่มประดับ
นลพรรณ ดิศพัฒน์
สุดา เกียรติกำจรวงศ์
2561
128การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามแนวคิด SECI โมเดลและรูปแบบการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัยเนาวนิตย์ สงคราม
2561
129การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 : รายงานการวิจัยอภิภา ปรัชญพฤทธิ์
2561
130การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานการวิจัยพัชริน สงวนผลไพโรจน์
2561
131การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การสร้างพันธะสัญญาสาธารณะระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคมอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
2561
132การพัฒนาวิธีเอนไซม์ลิงก์อิมมิวโนซอร์เบนต์แอสเสย์สำหรับตรวจเคซีนจากวัว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
อุมาพร พิมพิทักษ์
อนุมาศ บัวเขียว
2561
133การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยก จัดเก็บ และเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในรูปเซลล์เดี่ยว เพื่อศึกษา พฤติกรรมทางชีวภาพเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัข : โครงการวิจัยต่อเนื่องปี ที่ 2อัจฉริยา ไศละสูต
ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล
ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์
อลงกรณ์ พิมพ์พิณ
วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2561
134การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของนกกระเรียนพันธุ์ไทย (Grus antigone sharpii) ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยวิธีไมโครแซทเทลไลท์ : รายงานผลการดำเนินงานอัมพร วิเวกแว่ว
ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
รังสินี สันคม
2561
135การศึกษาการแตกแขนงและการยึดติดของเซลล์ประสาทบนโลหะแก้ว : รายงานการวิจัยศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน
2561
136การศึกษาการแสดงออกของ ไมโครอาร์เอนเอในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ก่อนและหลังการรักษาด้วยการฉายแสงจงกลนี วงศ์ปิยะบวร
ประวิตร อัศวนนท์
ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์
เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
ภัทริน ตั้งธนตระกูล
วิภาศิริ สุนทรชัย
2561
137การศึกษาทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ ประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนทานต่อยาโลพินาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ขนาดมาตรฐานร่วมกับยาไรฟาบูตินขนาด 150 มิลลิกรัมต่อวัน (ขนาดมาตรฐาน) หรือขนาด 300 มิลลิกรัม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ขนาดต่ำ)ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรคกมล แก้วกิติณรงค์
วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
โอภาส พุทธเจริญ
บราลี ปัญญาวุธโธ
อัญชลี อวิหิงสานนท์
วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
ศิวะพร เกตุจุมพล
ศศิวิมล อุบลแย้ม
นฤจพร ธรรมจารึก
จิรัชยา โสพลพันธ์
พรชัย ปิงสุแสน
2561
138การศึกษาบทบาทของระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อบาร์โทเนลล่าในแมวป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรสมา ภู่สุนทรธรรม
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
เดชฤทธิ์ นิลอุบล
ชาญณรงค์ รอดคำ
2561
139การศึกษาประสิทธิภาพพอลิแซคคาไรด์จากสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติกเอนก โสภณ
อภิชาติ กาญจนทัต
เอกธิดา ทองเด็จ
2561
140การศึกษาและพัฒนาแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์วัคซีนพัชรี ฤทธิ์ประจักษ์
ภาณุวัฒน์ ผดุงรส
นำพล อินสิน
2561
141การศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการจากนิสิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
มนัสวาสน์ โกวิทยา
2561
142การศึกษาหาพยาธิกำเนิด และตัวชี้วัดชีวภาพใหม่ของมะเร็งตับโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดชนิดพหุศักยภาพนิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
2561
143การสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลโดยใช้ตัวดูดจับประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต : รายงานการวิจัยดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
2561
144การสร้างฐานข้อมูลพันธุศาสตร์ประชากรไทยในตำแหน่งดีเอ็นเอทางนิติพันธุศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการตรวจลำดับสารพันธุกรรมรุ่นใหม่ : รายงานการวิจัย เรื่องกรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
ทิฆัมพร สถิรแพทย์
ปุณยภัทร สุขวุฒิยา
ฮัสนีย์ โนะ
รัชติพรรณ ปิติวรารมย์
2561
145การสำรวจชนิดของปรสิตที่พบในปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon (Quay and Gaimard, 1824)) บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
2561
146การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปะการังในพื้นที่ร่วมสนองพระราชดำริ ภายใต้ โครงการ อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีที่ 2-การพัฒนาเทคนิคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ระยะที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
ศานิต ปิยพัฒนากร
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
2561
147การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์ขาปล้องที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
ปุณฑริกา คงเรือง
ปาลีรัฐ นุชโพธิ์
2561
148กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. : ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561
149ความต้องการเนื้อหาแบบเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2561
150ความนิยมและการรู้พระพุทธศาสนาของคนไทย : การชี้วัดด้วยยอดจำหน่ายหนังสือธรรมะ : รายงานวิจัยเวทิน ชาติกุล
2561

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next