DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1001การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคธรรมนูญ หนูจักร
ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.
ปกรณ์ วรานุศุภางกุล
พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2546
1002การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2559
1003การศึกษาปัญหาของการเคลื่อนย้ายวัสดุ และวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บ : กรณีในโรงงานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัดกิตติ อินทรานนท์
2537
1004การศึกษาปัญหาความล้าเนื่องจากการบิดในสะพานเหล็ก : รายงานการวิจัยอัครวัชร เล่นวารี
2553
1005การศึกษาปัญหาในโรงงานขนาดย่อยและขนาดกลาง (อุตสาหกรรมรถไถนา)ชูเวช ชาญสง่าเวช
2526
1006การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์พินิจ ลาภธนานนท์
2547
1007การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
วรรณี พฤติถาวร
ลือชัย ครุฑน้อย
2527
1008การศึกษาปัญหาอนามัยเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานครทัสสนี นุชประยูร
องอาจ วิพุธศิริ
2531
1009การศึกษาปัญหาอนามัยชุมชนมุนี เศรษฐบุตร
ภิรมย์ กมลรัตนกุล
2536
1010การศึกษาเปรียบเทียบการจับตัวของตะกั่วและทองแดงต่อเซอรูโลพลาสมิน : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา สุนทรส
2542
1011การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
นิจศิริ เรืองรังษี
2532
1012การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันเลือดแดงโดยทางตรงและทางอ้อมด้วยวิธี Oscillometric ในเสือขณะสลบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุนทร เกียรติมานะกุล
อติชาต พรหมาสา
มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์
2543
1013การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร : รายงานวิจัยธราดล เหลืองทองคำ
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2555
1014การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ รุ่งสุภา
2556
1015การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะท้ายค้างคาว จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2558
1016การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
สมภพ รุ่งสุภา
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
ทิพวรรณ ตัณฑวณิช
อานุภาพ พานิชผล
ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์
2554
1017การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแรดจังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ รุ่งสุภา
ฐานิยา ตัณฑวณิช
2555
1018การศึกษาเปรียบเทียบเดนตัล ฟลอส, เดนตัล คลีนซิง เทฟ (ซูเปอร์ฟลอส) และทูธ พิคส์ ในการทำความสะอาดฟันปลอมชนิดติดแน่น : รายงานผลการวิจัยเพ็ชรา เตชะกัมพุช, คุณหญิง
โกเมศ สัมฤทธิเวช
ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์
2528
1019การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามผู้รับอนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักดา ธนิตกุล
2549
1020การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทต่างประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย : ทศวรรษ 1960 และ 1990 : รายงานวิจัยอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
2543
1021การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ แบบการใช้การวิจัยเป็นฐานและแบบปกติ : รายงานการวิจัยสมนึก ปฏิปทานนท์
2549
1022การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างของไซยานิดินและอนุพันธ์ไซยานิดินชนิดต่างๆ ในการยับยั้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสและอัลฟาอะไมเลส ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว : รายงานวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
2552
1023การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่นทิศนา แขมมณี
สุวิมล ว่องวาณิช
สุวัฒนา อุทัยรัตน์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
สร้อยสน สกลรักษ์
2541
1024การศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง Wuchereria bancrofti ในคนไทยและแรงงานอพยพ : รายงานวิจัยสุรางค์ นุชประยูร
สราวุธ สุวรรณทัพพะ
ยง ภู่วรวรรณ
อลิสา จันทร์ปี
วิวรรพรรณ สรรประเสริฐ
พรพรรณ จรัสสิงห์
2548
1025การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : การใช้ยูเรียเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528สุวรรณา กิจภากรณ์
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
2528
1026การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526สุวรรณา กิจภากรณ์
สนิท กิจพายับ
2526
1027การศึกษาโปรตีนที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อิศรางค์ นุชประยูร
2551
1028การศึกษาโปรตีน ที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อิศรางค์ นุชประยูร
มณฑน์มาศ สุนทราวัฒน์
ธัญณิชา อ่อนดี
2552
1029การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถิน เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะขาม : รายงานผลการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ
สุธี สุนทรธรรม
ธิติรัตน์ ปานม่วง
แก้ว กังสดาลอำไพ
2532
1030การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรติโอมิกวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
กรรณิการ์ เกตุภู่
พลกฤษณ์ แสงวณิช
2552
1031การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำในเซลลูโลสไนเตรตต่อคุณสมบัติของน้ำยาทาเล็บ ที่มีดินเหนียวเป็นสารปรับสภาพการไหล : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
1032การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัยจันทรา บูรณฤกษ์
ปิยนาถ บุนนาค
2521
1033การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมบริเวณเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี : รายงานการศึกษาวิจัยธนพรรณ สุนทระ
2539
1034การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว ให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2541
1035การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยทวีวงศ์ ศรีบุรี
2541
1036การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัยสมใจ จงรักวิทย์
2559
1037การศึกษาผลการเตรียมที่มีต่อสมบัติของ RF gel/RF carbon gel และการนำ RF gel/carbon gel ไปใช้ประโยชน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
1038การศึกษาผลการเติมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิแลคติก แอซิดและพอลิคาโพรแลคโทนที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการต้านทานความชื้นของคอมพอสิตโฟมที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2547
1039การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง
ธนศิลป์ หวลมานพ
อทิตยา แก้วเสมา
2549
1040การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง : A Placebo-controlled Double-blind Studyรสมา ภู่สุนทรธรรม
สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา
คณิศักดิ์ อรวีระกุล
สันนิภา สุรทัตต์
ศิรินทรหยิบ โชคอนันต์
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
เดชฤทธิ์ นิลอุบล
จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ
2551
1041การศึกษาผลของขนาดพอลิเมอร์ ความเข้มข้น และ % degree of deacetylation ของไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium 'เอียสกุล' : รายงานผลการวิจัยพัชรา ลิมปนะเวช
2548
1042การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
จงกลวรรณ มุสิกทอง
วิชัย ทันตศุภารักษ์
วันเพ็ญ ศรีอนันต์
2539
1043การศึกษาผลของแมงกานีสทางชีวเคมีและโลหิตวิทยาในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : การวิจัยจวงจันทร์ ชันธชวงศ์
ขนิษฐ บูรณศิริ
ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
ประภา เลาหไพบูลย์
ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2528
1044การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัยปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
ขนิษฐ บูรณศิริ
ประภา เลาหไพบูลย์
จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์
ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2526
1045การศึกษาผลของไวรัสวัคซีน พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างไซโตคายน์ ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ที่แยกได้จากสุกร : รายงานผลการวิจัยสันนิภา สุรทัตต์
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
2547
1046การศึกษาผลของสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออกาโนฟอสเฟตต่อการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยา พยาธิวิทยาและระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเตอเรสในปลาดุก : รายงานผลการวิจัยวรา พานิชเกรียงไกร
อัจฉริยา ไศละสูต
2536
1047การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจนชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน : รายงานผลงานวิจัยพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
2549
1048การศึกษาผลของสารสกัดของว่านหางจระเข้ต่อระดับเอนไซม์อัลคาลินฟอสฟาเตส และการตกผลึกของสารอนินทรีย์ในเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูก : รายงานผลงานวิจัยพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
2547
1049การศึกษาผลต่อการดูดซึมสารอาหารไขมันของสารโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกผลทุเรียนในหลอดทดลองสุนันท์ พงษ์สามารถ
มณีวรรณ สุขสมทิพย์
2546
1050การศึกษาผลและกลไกการรักษาภาวะกระดูกพรุนของพืชสมุนไพรไทยกวาวเครือขาวในหนูแรท : รายงานวิจัยสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
2555

previous  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next