DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1001การศึกษาบริเวณการทำงานของแมนเทิลและการสร้างถุงไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856) : รายงานฉบับสมบูรณ์สมศักดิ์ ปัญหา
2538
1002การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2539
1003การศึกษาเบื้องต้นของ Ceramic sensor สำหรับเป็นตัวตรวจสอบการรั่วของแก๊สสิริพรรณ นิลไพรัช
สรินทร ลิ่มปนาท
ปริญญา พวงนาค
มงคล อุมา
2541
1004การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัยธนสร ตันศฤงฆาร
สุนทร ศุภพงษ์
นันทนา ชูฉัตร
วีันัส อุดมประเสริฐกุล
อนุสรณ์ รังสิโยธิน
กัลยา ซาพวง
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
โสภี อุณรุท
2547
1005การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการทวีวงศ์ ศรีบุรี
2534
1006การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล
2538
1007การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสารชีวเคมี ในระบบนิเวศของป่าเต็งรังและป่าผลัดใบในจังหวัดน่าน : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์วันชัย ดีเอกนามกูล
2551
1008การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
วรรณนิภัทศ บัวเทศ
มานะ ศรียุทธศักดิ์
นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง
รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จินตนา ดงอานนท์
ลลิตา แก้ววิไล
ณัฐวดี ต่อสนิท
2552
1009การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมทองแดง สังกะสี และนิกเกิลของวัชพืชในประเทศไทย : รายงานวิจัยนัยนันท์ อริยกานนท์
2550
1010การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ของสารกึ่งตัวนำอะลอย และเทอนารีที่มีรูปร่างไม่แน่นอนที่อุณหภูมิต่าง ๆกิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์
อนันตสิน เตชะกำพุช
2527
1011การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน
จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์
เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์
เกรียง ตั้งสง่า
พจน์ ศรีบุญลือ
จวงจันทร์ ชัยธชวงค์
วิศิษฎ์ สิตปรีชา
2534
1012การศึกษาปริมาณสารหนูตกค้างในไข่ดาณิศ ทวีติยานนท์
วรา พานิชเกรียงไกร
2531
1013การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคธรรมนูญ หนูจักร
ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.
ปกรณ์ วรานุศุภางกุล
พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2546
1014การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2559
1015การศึกษาปัญหาของการเคลื่อนย้ายวัสดุ และวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บ : กรณีในโรงงานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัดกิตติ อินทรานนท์
2537
1016การศึกษาปัญหาความล้าเนื่องจากการบิดในสะพานเหล็ก : รายงานการวิจัยอัครวัชร เล่นวารี
2553
1017การศึกษาปัญหาในโรงงานขนาดย่อยและขนาดกลาง (อุตสาหกรรมรถไถนา)ชูเวช ชาญสง่าเวช
2526
1018การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์พินิจ ลาภธนานนท์
2547
1019การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
วรรณี พฤติถาวร
ลือชัย ครุฑน้อย
2527
1020การศึกษาปัญหาอนามัยเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานครทัสสนี นุชประยูร
องอาจ วิพุธศิริ
2531
1021การศึกษาปัญหาอนามัยชุมชนมุนี เศรษฐบุตร
ภิรมย์ กมลรัตนกุล
2536
1022การศึกษาเปรียบเทียบการจับตัวของตะกั่วและทองแดงต่อเซอรูโลพลาสมิน : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา สุนทรส
2542
1023การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
นิจศิริ เรืองรังษี
2532
1024การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันเลือดแดงโดยทางตรงและทางอ้อมด้วยวิธี Oscillometric ในเสือขณะสลบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุนทร เกียรติมานะกุล
อติชาต พรหมาสา
มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์
2543
1025การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร : รายงานวิจัยธราดล เหลืองทองคำ
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2555
1026การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะขาม (หมู่เกาะแสมสาร) กับเกาะขามน้อย (หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ รุ่งสุภา
2556
1027การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะท้ายค้างคาว จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2558
1028การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
สมภพ รุ่งสุภา
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
ทิพวรรณ ตัณฑวณิช
อานุภาพ พานิชผล
ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์
2554
1029การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็ก และแพลงก์ตอนกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแรดจังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ รุ่งสุภา
ฐานิยา ตัณฑวณิช
2555
1030การศึกษาเปรียบเทียบเดนตัล ฟลอส, เดนตัล คลีนซิง เทฟ (ซูเปอร์ฟลอส) และทูธ พิคส์ ในการทำความสะอาดฟันปลอมชนิดติดแน่น : รายงานผลการวิจัยเพ็ชรา เตชะกัมพุช, คุณหญิง
โกเมศ สัมฤทธิเวช
ศรีวรพงษ์ พงษ์สถิตย์
2528
1031การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามผู้รับอนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักดา ธนิตกุล
2549
1032การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทต่างประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย : ทศวรรษ 1960 และ 1990 : รายงานวิจัยอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
2543
1033การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ แบบการใช้การวิจัยเป็นฐานและแบบปกติ : รายงานการวิจัยสมนึก ปฏิปทานนท์
2549
1034การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างของไซยานิดินและอนุพันธ์ไซยานิดินชนิดต่างๆ ในการยับยั้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสและอัลฟาอะไมเลส ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว : รายงานวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
2552
1035การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่นทิศนา แขมมณี
สุวิมล ว่องวาณิช
สุวัฒนา อุทัยรัตน์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
สร้อยสน สกลรักษ์
2541
1036การศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์ของเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง Wuchereria bancrofti ในคนไทยและแรงงานอพยพ : รายงานวิจัยสุรางค์ นุชประยูร
สราวุธ สุวรรณทัพพะ
ยง ภู่วรวรรณ
อลิสา จันทร์ปี
วิวรรพรรณ สรรประเสริฐ
พรพรรณ จรัสสิงห์
2548
1037การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : การใช้ยูเรียเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528สุวรรณา กิจภากรณ์
ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
2528
1038การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526สุวรรณา กิจภากรณ์
สนิท กิจพายับ
2526
1039การศึกษาโปรตีนที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อิศรางค์ นุชประยูร
2551
1040การศึกษาโปรตีน ที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อิศรางค์ นุชประยูร
มณฑน์มาศ สุนทราวัฒน์
ธัญณิชา อ่อนดี
2552
1041การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถิน เมล็ดฟักทอง และเมล็ดมะขาม : รายงานผลการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ
สุธี สุนทรธรรม
ธิติรัตน์ ปานม่วง
แก้ว กังสดาลอำไพ
2532
1042การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรติโอมิกวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
กรรณิการ์ เกตุภู่
พลกฤษณ์ แสงวณิช
2552
1043การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำในเซลลูโลสไนเตรตต่อคุณสมบัติของน้ำยาทาเล็บ ที่มีดินเหนียวเป็นสารปรับสภาพการไหล : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
1044การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัยจันทรา บูรณฤกษ์
ปิยนาถ บุนนาค
2521
1045การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมบริเวณเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี : รายงานการศึกษาวิจัยธนพรรณ สุนทระ
2539
1046การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว ให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2541
1047การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยทวีวงศ์ ศรีบุรี
2541
1048การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัยสมใจ จงรักวิทย์
2559
1049การศึกษาผลการเตรียมที่มีต่อสมบัติของ RF gel/RF carbon gel และการนำ RF gel/carbon gel ไปใช้ประโยชน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
1050การศึกษาผลการเติมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ พอลิแลคติก แอซิดและพอลิคาโพรแลคโทนที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการต้านทานความชื้นของคอมพอสิตโฟมที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2547

previous  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next