DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1051การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยศุทธฤทัย เชิญขวัญมา
กัลยา ซาพวง
เอกพันธ์ ฤทธา
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2546
1052การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านเนื้อสุกรชำแหละ และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สมภพ มานะรังสรรค์
มงคล เตชะกำพุ
รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
2540
1053การศึกษาพัฒนาการของหลักภาษาไทย : รายงานผลการวิจัยสุนันท์ อัญชลีนุกูล
2548
1054การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1ศยามล เจริญรัตน์
ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
รัศมี เอกศิริ
2558
1055การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 2ศยามล เจริญรัตน์
2559
1056การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรบัวบกและสิ่งสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางยา : รายงานการวิจัยชำนาญ ภัตรพานิช
สุวรรณา เหลืองชลธาร
2548
1057การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า : อาคารจามจุรี 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
พรรณชลัท สุริโยธิน
2542
1058การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ลายผ้าขิตจังหวัดยโสธร : รายงานผลการวิจัยอรพินท์ พานทอง
นวลน้อย บุญวงษ์
ปัณฑิตา ตันติวงศ์
2540
1059การศึกษาโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน จากอนุภาคไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในอากาศใน กทม. : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541
1060การศึกษาโฟโตไอโซเมอไรเซชันของเอโซเบนซีนคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนเพื่อการสกัดไอออนของโลหะแแอลคาไลแบบเลือกจับ : รายงานฉบับสมบูรณ์มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
บงกช พิภูษณะนาคทนต์
ธวัชชัย ตันฑุลานิ
2542
1061การศึกษาภาพ 3 มิติ ในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่ง : ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11-20 ปี และการหาค่าสหพันธ์ของโครงสร้างกะโหลกศรีษะและใบหน้า : ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและหญิง 3 กลุ่มในช่วงอายุ 21-50 ปี : รายงานวิจัยศิริมา เพ็ชรดาชัย
วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท
2559
1062การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับถ่ายทอดจากแม่และการตอบสนองต่อการทำวัคซีนในลูกสุนัข : รายงานการวิจัยรัตนาภรณ์ พรหมาสา
คณิศักดิ์ อรวีระกุล
รสมา ภู่สุนทรธรรม
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
อภิสิทธิ์ ปราการกมานันท์
ชัยยศ ธารรัตนะ
วีระ เทพสุเมธานนธ์
ชาญณรงค์ มิตรมูลพิทักษ์
ผกามาศ ขาวปลอด
2545
1063การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค
วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
อรุณ ลีลาพฤทธิ์
2537
1064การศึกษาภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงลึกของโรคเท้าช้าง : มุ่งสู่การป้องกันภาวะเท้าช้างและการกำจัดโรคอย่างถาวร : แผนการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร
จินตนา จิรถาวร
อนุพงค์ สุจริยากุล
อลิสา จันทร์ปี
2552
1065การศึกษามาตรการด้านผังเมือง เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวชายทะเล กรณีศึกษาเมืองพัทยา : รายงานวิจัยนพนันท์ ตาปนานนท์
ลือชัย ครุธน้อย
2541
1066การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่านสุมลยา กาญจนะพังคะ
2541
1067การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัยณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
อายุส พิชัยชาญณรงค์
ประภา ลอยเพ็ชร
พิภพ จาริตภากร
ธเนศร ทิพยรักษ์
นพคุณ สวนประเสริฐ
สุทัศน์ เจริญขวัญ
สมชาย ผลดีนานา
ศิริเพ็ญ โกมลวานิช
ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์
2530
1068การศึกษาระดับของไนโตรฟิวราโซนตกค้างในเนื้อหมูและเครื่องในหมูวรา พานิชเกรียงไกร
ดาณิศ ทวีติยานนท์
2531
1069การศึกษาระดับของปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ตกค้างในใข่ไก่วรา พานิชเกรียงไกร
ดาณิศ ทวีติยานนท์
2531
1070การศึกษาระดับของยาปฏิชีวนะในซีรั่มปลาคาร์พ และผลต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ : รายงานผลการวิจัยดาณิศ ทวีติยานนท์
วรา พานิชเกรียงไกร
อรวรรณ นวีภาพ
วิลารัตน์ คำเมือง
ศิรินทร หยิบโชคอนันต์
สุรัชนี เศวตศิลา
2537
1071การศึกษาระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของแหล่งกักเก็บอสุจิในสุกรภายหลังการผสมเทียมแบบสอดท่อเข้ามดลูกด้วยน้ำเชื้อสด : รายงานวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์
ไพศาล เทียนไทย
2552
1072การศึกษาระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและเนื้อปลาดุกด้าน : รายงานการวิจัยจิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
วรา พานิชเกรียงไกร
2539
1073การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์วรัญญา อรัญวาลัย
ผุสตี ปริยานนท์
ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
2550
1074การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และลูทีนไนซิ่งออร์โมน ในผู้ติดยาเสพติด และหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดนกัลยาณี ตันศฤงฆาร
สมจิตต์ วงษ์ปา
วีนัส อุดมประเสริฐกุล
อนุสรณ์ รังสิโยธิน
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2538
1075การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัยสุกัญญา โฆวิไลกูล
ประกอบ คุปรัตน์
ปทีป เมธาคุณวุฒิ
2539
1076การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อนสมศรี จงรุ่งเรือง
วิทยา ยงเจริญ
2530
1077การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตรสมศรี จงรุ่งเรือง
วิทยา ยงเจริญ
2528
1078การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงานอาชัญญา รัตนอุบล
สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
มนัสวาสน์ โกวิทยา
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
สมชัย วรานุกูลรักษ์
2545
1079การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัยพิสันธนีย์ ศรีดุรงฤทธิ์
2557
1080การศึกษารูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยณรุทธ์ สุทธจิตต์
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
2551
1081การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
ธีระพร อุวรรณโณ
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
สุภาพรรณ โคตรจรัส
คัคนางค์ มณีศรี
พรรณระพี สุทธิวรรณ
2545
1082การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2550
1083การศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคนมโดยวิธีไซโตเคมีอัจฉริยา ไศละสูต
วิมล โพธิวงศ์
2541
1084การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบมะม่วงต่อเชื้อไวรัสหัวเหลือง และเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำสมภพ รุ่งสุภา
วีณา เคยพุดซา
ชลิดา ชมานนท์
2540
1085การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดบาราคอลจากใบขี้เหล็ก (Cassia siamea) ที่มีต่อตัวรับชนิด ช่องไอออนที่กระตุ้นให้เปิดด้วยลิแกนด์ ในเซลล์ประสาทของหนูขาว : ตัวรับกาบาเอและตัวรับไกลซีน : รายงานผลการวิจัยธงชัย สุขเศวต
2546
1086การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดแห้มต่อการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของหนูขาว การกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน และการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดส : รายงานการวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
ดำรง สมมิตร์
2548
1087การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้และความจำของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง : รายงานการวิจัยมยุรี ตันติสิระ
บุญยงค์ ตันติสิระ
จุไรพร สมบุญวงศ์
2548
1088การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของออกซิเรสเวอราทรอล: รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
บุญชู ศรีตุลารักษ์
ปิติ จันทร์วรโชติ
2557
1089การศึกษาลักษณะของเซลล์เนื้องอกอมีโลบลาสโตมาในคนและในเซลล์เนื้องอกที่เพาะเลี้ยงนอกร่างกายด้วยกล้องจุลทรรศน์ : รายงานผลการวิจัยสมพร สวัสดิสรรพ์
วินัย ศิริจิตร
วัชรี จังศิริวัฒนธำรง
วิจิตรา วิพิศมากูล
2541
1090การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์
Griensven, Godfried J.P van
ปรียา รุ่งโสภาสกุล
มยุรี นกยูงทอง
2538
1091การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีน NSP-2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่แยกได้จากสุกรที่ติดเชื้อร่วมของสายพันธุ์อเมริกาเหนือและยุโรปเดชฤทธิ์ นิลอุบล
ธิติมา ไตรพิพัฒน์
ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
กัญจน์ เตมียะเสน
2554
1092การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องในคนไข้ที่มีระดับไทรกลีเซอไรด์สูงมาก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
วาณี เปล่งพานิชย์
นันทกร ทองแดง
2558
1093การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัยกิตติ อินทรานนท์
พิชนี โพธารามิก
วิทยา ยงเจริญ
ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ
2533
1094การศึกษาลักษณะฟีโนไทป์ของแบคทีเรียแลคโตบาซิลไล ที่แยกจากอาหารหมักดอง : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
สุมนา วรรธนะภูติ
2530
1095การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์จากผู้ป่วยไทย : รายงานผลการวิจัยกาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2544
1096การศึกษาและการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)อรสา รุ่งแสง
วารุณี จันทราวัฒน์
2533
1097การศึกษาและการพัฒนาสารประกอบกึ่งตัวนำ ซาลโดไพไรท์ของทองแดง และเงิน สำหรับเซลแสงอาทิตย์วิชิต ศรีตระกูล
วิรุฬห์ สายคณิต
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์
ขจรยศ อยู่ดี
ธำรง เมธาศิริ
จงอร พีรานนท์
วิโรจน์ ตันตราภรณ์
2530
1098การศึกษาและติดตามผลโครงการวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2524
1099การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)พิพาดา ยังเจริญ
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
2529
1100การศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม กรณีศึกษาการสร้างงานประติมากรรม "ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรืองแห่งชีวิต" : รายงานการวิจัยสัญญา วงศ์อร่าม
2550

previous  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next