DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1101การศึกษาและติดตามผลโครงการวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ว่องวาณิช
2524
1102การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)พิพาดา ยังเจริญ
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
2529
1103การศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม กรณีศึกษาการสร้างงานประติมากรรม "ดวงอาทิตย์กับความรุ่งเรืองแห่งชีวิต" : รายงานการวิจัยสัญญา วงศ์อร่าม
2550
1104การศึกษาและสร้างกังหันลมต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลทางด้านสมรรถนะ และโครงสร้างของกังหันลม : รายงานฉบับสมบูรณ์สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
2538
1105การศึกษาและสร้างต้นแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานสายสวนหัวใจ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โปรดปราน พิตรสาธร
บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
2547
1106การศึกษาวิเคราะห์โพลีมอร์ฟิคเอนไซม์บางชนิดสำหรับงานนิติเวช : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา สุนทรส
2535
1107การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ
วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2548
1108การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวัฒนา ธาดานิติ
วิพรรณ ประจวบเหมาะ
2550
1109การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย
สุพจน์ พัฒนะศรี
พิชญ รัชฎาวงศ์
พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์
วรรณดารา อินทรปัญญา
จันทรวรรณ ตันเจริญ
2549
1110การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของยาวิทยา กุลสมบูรณ์
วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
2546
1111การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัยลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2544
1112การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานผลการวิจัยลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2542
1113การศึกษาวิธีการไหลของดิสเปอร์สเฟสในท่อยาววรพัฒน์ อรรถยุกติ
2525
1114การศึกษาวิธีวิเคราะห์หาฟลูออไรด์ไอออนในยาสีฟันศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์
ศานตี เตชาภิประณัย
พิเชียร อังจันทร์เพ็ญ
2520
1115การศึกษาวิวัฒนาการและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศิลปะและสังคมจากรูปลักษณ์พระพุทธปฏิมากรคึกเดช กันตามระ
2535
1116การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทย : สื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตก : รายงานการวิจัยศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
2535
1117การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
สุรภี โรจน์อารยานนท์
2526
1118การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัยสุมาลี สุขดานนท์
สรวิศ นฤปิติ
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2546
1119การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมียมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัยทิพย์วรรณ แซ่มา
2547
1120การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
ศรีสุพร ช่วงสกุล
2534
1121การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์
ปัญญา จารุศิริ
สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
2541
1122การศึกษาสภาพการใช้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัยศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล
2543
1123การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัยบัณฑิต จุลาสัย
ก่องแก้ว เจริญอักษร
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
2525
1124การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัยเสถียร รุจิรวนิช
กรรณิการ์ บัณสิทธิ์
วันเพ็ญ กฤตผล
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
2525
1125การศึกษาสภาพพื้นฐานบริเวณบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
2522
1126การศึกษาสภาพและปัญหาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระยะส่งต่อด้วยกระบวนการเรียนรู้การฝึกการทำงาน: กรณีศึกษาในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ธนะผลเลิศ
2551
1127การศึกษาสภาพสังคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี : รายงานวิจัยสุทธนู ศรีไสย์
สุพจน์ บุญวิเศษ
2547
1128การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพินิจ ลาภธนานนท์
สุรียา วีรวงศ์
2538
1129การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัยอารีรัตน์ ลออปักษา
วิมลมาศ ลิปิพันธ์
พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร
กิ่งฟ้า ทรัพย์มนชัย
2530
1130การศึกษาสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้ระบบข้อสนเทศทางพาณิชยนาวี : รายงานการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
สุพัตรา บุญมาก
2534
1131การศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการศึกษาวิจัยเสถียร รุจิรวนิช
2539
1132การศึกษาสมบัติทางกลและการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม ระหว่างโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) กับโพลิเอทิลีนเทอรเรฟทาเลท (PET) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กัญจนา ตระกูลคู
2538
1133การศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางความร้อนของกุ้งและปลาหมึก : รายงานการวิจัยสรายุทธ ชำนิกุล
ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล
กัลยา เลาหสงคราม
สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
พิชญ์อร วนาอินทรายุธ
2535
1134การศึกษาสัณฐานวิทยาของเหล็กในของผึ้งมิ้ม (Apis florea F.), ผึ้งหลวง (Apis dorsata F.), ผึ้งโพรง (Apis cerana F.) และผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยสีมา ชัยสวัสดิ์
ชนก ลิมปิพิชัย
2531
1135การศึกษาสารการตกตะกอนแบเรียมโครเมทที่สภาวะสมดุล จากสารละลายที่มีแคทอิออนนิกพอลิอิเล็คโตรไลท์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541
1136การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหารสุนันท์ พงษ์สามารถ
เรวดี ธรรมอุปกรณ์
ธิติรัตน์ ปานม่วง
2532
1137การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัยสมุทร สิริเวชพันธุ
รุ่งเจริญ กาญจโนมัย
พิบูล ไชยอนันต์
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ
มาลินี ลิ้มโภคา
วรวิทย์ ทัตตากร
พิเคราะห์ อาจทรงคุณ
2527
1138การศึกษาสารปฏิชีวนะของเชื้อ Micromonospora : รายงานผลการวิจัยสุรัตนา อำนวยผล
ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ
สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเวท
2543
1139การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอนสุนันท์ พงษ์สามารถ
2534
1140การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอนสุนันท์ พงษ์สามารถ
2532
1141การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัญญา จารุศิริ
สุวิทย์ โคสุวรรณ
วัฒนา ตูตีจีน
บุรินทร์ เวชบันเทิง
รัศมี สุวรรณวีระกำธร
ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
2540
1142การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
ปราจีน วีรกุล
2521
1143การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัยกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
สุพล ดุรงค์วัฒนา
กฤษณา ปุณณยางกูร
วรรณภา วัดบุญเลี้ยง
2548
1144การศึกษาหาความเข้มข้นที่เหมาะที่สุดของเดโซมีดีน ในการเป็นยาฆ่าเชื้อ : รายงานการวิจัยปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
2529
1145การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารสุพัตรา ศรีไชยรัตน์
ศิริชัย ธรรมวานิช
อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
2523
1146การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
สมใจ กมลศิริพิชัยพร
ร่มพฤกษ์ อุดล
ปณิธาน ทองทา
2548
1147การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซียวิชัย ทันตศุภารักษ์
มงคล เตชะกำพุ
สามารถ ดรอิน
2545
1148การศึกษาอัตราคงใช้วิธีคุมกำเนิดและอัตราล้มเหลว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสองโครงการ ที่มีรูปแบบสอบถามการใช้วิธีคุมกำเนิดต่างกันเกื้อ วงศ์บุญสิน
วรชัย ทองไทย
มินจา, คิม โชว์
2536
1149การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ
วราพรรณ ด่านอุตรา
วิไล ชินเวชกิจวานิชย์
ชนิดา พลานุเวช
สมชาย อิสระวาณิชย์
วิภา ด่านธำรงกูล
2538
1150การศึกษาอินทริกรอนส์ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
2554

previous  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next