DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1151การศึกษาเอ็นซัยม์ LDH, GPI, GDH, 6PGD และ Peptidase E ในเชื้อมาลาเรียชนิด plasmodium falciparum ด้วยวิธี starch gel เทียบกับวิธี acrylamide gel electrophoresis : รายงานฉบับสมบูรณธาดา สืบหลินวงศ์
สดศรี ไทยทอง
2526
1152การศึกษาเอนไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเตสและเพอรอคซิเดส ในเม็ดเลือดขาวจระเข้สุมลยา กาญจนะพังคะ
ปัญญา ยังประภากร
กมล พิพัฒน์ภานุกุล
นิฐิ คงถาวร
สุจจิจพร กรอบแป้น
2538
1153การสกัดโครเมียมออกจากเศษหนังฟอกโครม โดยวิธีการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ เพื่อการนำโปรตีนกลับมาใช้ประโยชน์ : รายงานผลการวิจัยนภา ศิวรังสรรค์
2542
1154การสกัดน้ำมันจากเมล็ดแมงลักและคุณสมบัติการพองตัวของสารเมือกจากกากที่เหลือ : รายงานวิจัยศรินทิพ สุกใส
ศจี น้อยตั้ง
2550
1155การสกัดแยกเฮปารินจากเนื้อเยื่อสัตว์ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
2542
1156การสกัดสารคล้ายเพคตินและการทำให้บริสุทธิ์จากเปลือกผลไม้ไทย : รายงานวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ
นรานินทร์ มารคแมน
2532
1157การสกัดไอออนของโลหะที่เป็นพิษด้วยคีเลติงเรซินที่มีเบนโซไทเอโซล : รายงานผลการวิจัยอภิชาติ อิ่มยิ้ม
2549
1158การส่งเส้นประสาทจากบริเวณ 17 ของเนื้อหุ้มสมองส่วนนอกจาก Ganglion cells ของ Retina และจากเซลล์ชั้นต่าง ๆ ของสมองส่วน Superior collinulus : รายงานผลการวิจัยจิตร สิทธิอมร
ราตรี วงศ์ดอกไม้
สุจินต์ พรรธนะแพทย์
สุทิพย์ พรรธนะแพทย์
2518
1159การสร้าง E.Coli ที่สามารถผลิตโปรตีนหลักรอยัลเจลลี ของผึ้งด้วยการโคลนดีเอ็นเอ : รายงานผลการวิจัยศิริพร สิทธิประณีต
2547
1160การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1) : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
ประวิตร เจนวรรธนะกุล
วาสินี วิเศษฤทธิ์
2554
1161การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนแบบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการฉีดพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าสถิต : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รจนา พรประเสริฐสุข
2554
1162การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดมนุษย์โดยการเหนี่ยวนำเซลล์ CD34+ โดยการใช้เลือดจากสายสะดือ : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์
รัฐจักร รังสิวิวัฒน์
ปราณี นำชัยศรีค้า
วิชชุดา อานนท์กิจพานิช
ประมวล วีรุตมเสน
2554
1163การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In, Ga) Se₂ แบบ mini-module : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ปี่ที่1 ฉบับสมบูรณ์ชาญวิทย์ จิตยุทธการ
ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์
โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์
ขจรยศ อยู่ดี
2549
1164การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวมหรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมพสุ เดชะรินทร์
อุทัย ตันละมัย
2548
1165การสร้างเตาอาร์คพลาสมาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานด้านโลหะกรรมพลาสมาวีระชัย บัญชรเทวกุล
สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
2525
1166การสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ตระหนักในความเป็นไทยโดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมกิติพงษ์ เทียนตระกูล
ทัศนีย์ ผลเนืองมา
สุมิตรา เทียนตระกูล
เกรียงไกร นะจร
2553
1167การสร้างแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานผลการวิจัยลัดดา ภู่เกียรติ
2536
1168การสร้างแผนที่แนวแบ่งเขตภาษา ระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่น ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
2552
1169การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัยกอบบุญ หล่อทองคำ
2544
1170การสร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษงูเห่าในแกะ โดยการกระตุ้นของพิษงูที่อยู่ในรูปโพลิเมอร์ : รายงานผลการวิจัยนลิน นิลอุบล
กาญจนา จันทองจีน
สุจินต์ ชลายนคุปต์
2522
1171การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัยพวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
2546
1172การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเลือดออกทางสูติกรรมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยสุชาดา รัชชุกูล
สุภาวดี เครือโชติกุล
2544
1173การสร้างมิติสัมพันธ์การใช้ภาษา เพื่อการเรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาแบบมหภาษา : รายงานผลการวิจัยกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
ผ่าน บาลโพธิ์
2526
1174การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธรศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2559
1175การสร้างระบบฐานข้อมูลในการวิจัยเพื่อการสร้างแบบจำลอง เพื่อแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าการขนส่ง : รายงานการวิจัยอิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์
สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์
อาภากรณ์ เกษรจันทร์
บรรเจิด พละการ
เนตรตา จัตุรงค์ธาริณี
2540
1176การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในมิติหญิงชาย : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต
นุชนาฏ หวนนากลาง
อรอุมา ซองรัมย์
2549
1177การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคอีสานใต้และภาคกลาง : รายงานวิจัยปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2550
1178การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์
ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
กอบกุล สามัคคี
นภัส กอร์ดอน
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
สุริยา วีรวงศ์
ประโยชน์ เจริญสุข
นฤมล บรรจงจิตร์
นฤมล อรุโณทัย
อเนกพล เกื้อมา
จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี
พินิจ ลาภธนานนท์
2546
1179การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2541
1180การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2543
1181การสร้างและพัฒนามาตรวัดประเมินสัมฤทธิผลของการพูดแบบนำเสนอสำหรับรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง : รายงานการวิจัยกัลยาณี เรืองมานะมงคล
2545
1182การสร้างและวิเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัยบรรยง โตประเสริฐพงศ์
มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
2526
1183การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2535
1184การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากกากคาร์บอนและไม้ยูคาลิปตัส : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2545
1185การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช
อลิศรา ชูชาติ
ประวิต เอราวรรณ์
2539
1186การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา : รายงานการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2541
1187การสังเคราะห์เชื้อเพลิงดีเซลโดยตรงจากปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทรปบรรเจิด จงสมจิตร
จูงใจ ปั้นประณต
2549
1188การสังเคราะห์เชื้อเพลิงดีเซลโดยตรงจากปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทรปบรรเจิด จงสมจิตร
จูงใจ ปั้นประณต
2548
1189การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
2549
1190การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัยอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
มานะ ศรียุทธศักดิ์
2543
1191การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนตัวรองรับแบบ MCM-41 เพื่อใช้ในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันแบบเลือกเกิดของหมู่อัลไคน์เป็นอัลคีนในอุตสาหกรรมการผลิตยาและสารเคมีมูลค่าเพิ่มสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จูงใจ ปั้นประณต
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
2548
1192การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช
2542
1193การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554อวยพร เรืองตระกูล
ภิรดี วัชรสินธุ์
อรอุมา เจริญสุข
2551
1194การสังเคราะห์เปปไทด์นิวคลีอิกแอซิดชนิดใหม่ที่มีสะพานเชื่อมเป็นกรดเบต้าอะมิโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ธีรยุทธ วิไลวัลย์
2545
1195การสังเคราะห์ผลึกตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างภายในแบบตะแกรงร่อนโมเลกุลในระบบปิดสภาวะความดันสูง : รายงานผลการวิจัยธงชัย เมธนาวิน
2532
1196การสังเคราะห์พอลิยูรีเทน-ยูเรียทนความร้อนจากสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทไฮดรอกซีซาลไทรเอ็น : รายงานผลการวิจัยนวลพรรณ จันทรศิริ
2549
1197การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัยเสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
อมร เพชรสม
2537
1198การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์นวลพรรณ จันทรศิริ
2541
1199การสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรจากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่ 1)ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
2550
1200การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะโคบอลต์ และโมลิบเดนัม ที่มีลิแกนด์ไอโซพรีนิล : รายงานผลการวิจัยวิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
2539

previous  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next