DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1201การสังเคราะห์สารพอร์ซเลนเฟลสปาร์เพื่อใช้ในงานทันตกรรม : รายงานผลการวิจัยสุทิน คูหาเรืองรอง
2544
1202การสังเคราะห์องค์ความรู้สื่อสารการแสดงประเภทสื่อพื้นบ้าน : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา สมไพบูลย์
2551
1203การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาร์เพสเตอรอลและฤทธิ์ยับยั้งไลเพส : รายงานการวิจัยจรรยา ชัยเจริญพงศ์
2557
1204การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยอาศัยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายของไหลเหนือวิกฤติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
1205การสังเคราะห์อะโรมาติกพอลิเอไมด์โดยใช้โมโนเมอร์ที่เตรียมได้จาก การย่อยสลายขวดเพทที่ใช้แล้วและเศษโฟมพอลิยูรีเทน : รายงานผลการวิจัยเสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
2543
1206การสังเคราะห์อีพอกซีโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเตตระเดนเทตชิฟเบสเป็นส่วนประกอบ : รายงานฉบับสมบูรณ์นวลพรรณ จันทรศิริ
ธวัชชัย ตันฑุลานิ
รัตนา มากี
2542
1207การสังเคราะห์เอซาคราวน์อีเธอร์คาลิก[4]ซารีนชนิดใหม่และการศึกษาการจับกับแคทไอออน แอนไอออน และอินทรีย์โมเลกุล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธวัชชัย ตันฑุลานิ
วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
2544
1208การสาธิตทางฟิสิกส์สำหรับการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 : รายงานผลการวิจัยสมชาย เกียรติกมลชัย
ไพศาล ตู้ประกาย
2548
1209การสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารงานก่อสร้างวิศณุ ทรัพย์สมพล
ธนิต ธงทอง
2540
1210การสำรวจการใช้ยาของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 : รายงานผลการวิจัยดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา
ปฏิภาณ พนมวัน ณ อยุธยา
อภิฤดี เหมะจุฑา
2528
1211การสำรวจความต้องการด้านภาษาอังกฤษและการประเมินผล การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดให้กับบุคคลภายนอกเบญจวรรณ ผ่องแผ้ว
วาวแวว โรงสะอาด
วัฒนวรรณ สงวนเรือง
กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์
อัญฑิการ์ โรงสะอาด
พวงแก้ว เทศวิศาล
2531
1212การสำรวจความต้องการและเจตคติของบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของภาษาอังกฤษในงานอาชีพและชีวิตประจำวันมาลินี จันทวิมล
อ้อยทิพย์ กรมกูล
กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2541
1213การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืช บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา : รายงานผลการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2543
1214การสำรวจคำศัพท์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภาษาไทยจากคำภาษาอังกฤษในหนังสือตำราภาษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จีระ อินทโกสุม
เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน
อัญชลี แช่มชูกลิ่น
วงศ์วรรณ วงศ์สุภา
กฤษณา มูลานนท์
พรทิพย์ เมธะวัฒน์
เปล่งศรี อิงคนินันท์
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
2536
1215การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ
สุรางค์ อัศวมั่นคง
ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ
ลำดวน เศวตมาลย์
ธิติรัตน์ ปานม่วง
จงดี ว่องพินัยรัตน์
นรามินทร์ มารคแมน
พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
2528
1216การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ
สุรรางค์ อัศวมั่นคง
นรานินทร์ มารคแมน
ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ
ลำดวน เศวตมาลย์
ธิติรัตน์ ปานม่วง
จงดี ว่องพินัยรัตน์
พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
2529
1217การสำรวจทัศนคติของสตรีผู้นำในระดับท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : รายงานผลการวิจัยจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
พัชนี เชยจรรยา
2536
1218การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
สุริยา วีรวงศ์
กอบกุล สามัคคี
สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์
พินิจ ลาภธนานนท์
2537
1219การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียนสุภางค์ จันทวานิช
2529
1220การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ทวีศักดิ์ บุญเกิด
อบฉันท์ ไทยทอง
ชุมพล คุณวาสี
วิยดา เทพหัตถี
บุศบรรณ ณ สงขลา
2537
1221การสำรวจเบื้องต้นของเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในปลาที่รับประทานเป็นอาหาร : รายงานวิจัยมาลินี ฉัตรมงคลกุล
พงชัย หาญยุทธนากร
ชิดชัย จันทร์ตั้งสี
2554
1222การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2554
1223การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุผุสตี ปริยานนท์
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
พงชัย หาญยุทธนากร
นพดล กิตนะ
จิรารัช ศรีจันทร์งาม
ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
2554
1224การสำรวจเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
ชัชวาล ใจซื่อกุล
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
จิรศักดิ์ สุจริต
ปิโยรส ทองเกิด
ผุสตี ปริยานนท์
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2554
1225การสำรวจปะการังเบื้องต้นบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2554
1226การสำรวจพยาธิภายนอกชนิดต่างๆ ที่พบในปลาหางนกยูงที่ตลาดซันเดย์ : รายงานผลการวิจัยอรัญญา พลพรพิสิฐ
ศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์
จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
2546
1227การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
2526
1228การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2533
1229การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
2539
1230การสำรวจและรวบรวมบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยระหว่างปี พ.ศ.2489-2542รัตนา จักกะพาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
2543
1231การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยกาญจนา ปราบพาล
ภัสสร สิงคาลวณิช
อรอนงค์ หิรัญบูรณะ
กุลพร หิรัญบูรณะ
2528
1232การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อน และหลังการปรุงอาหาร : รายงานการวิจัยวรา พานิชเกรียงไกร
อรวรรณ จำรัสฉาย
2539
1233การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง "สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2535" : รายงานผลการวิจัยกาญจนา แก้วเทพ
วิลาสินี พิพิธกุล
2539
1234การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช
2533
1235การสำรวจสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สชีวภาพในกากตะกอนน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมนม : รายงานผลการวิจัยศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
พัสตรา เขมาวุฒานนท์
2537
1236การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสตี ปริยานนท์
2554
1237การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานผลการวิจัยจุมพล รอดคำดี
2527
1238การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปลำดวน เศวตมาลย์
ธิติรัตน์ ปานม่วง
2526
1239การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของประชาชนในวิทยุชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดระยอง (ตุลาคม 2541-สิงหาคม 2544)อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2544
1240การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยปาริชาต สถาปิตานนท์
2551
1241การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัยวิไล วงศ์สืบชาติ
พัฒนาวดี ชูโต
2539
1242การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
สุธี พลพงษ์
ไศลทิพย์ จารุภูมิ
2539
1243การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพปาริชาต สถาปิตานนท์
กิตติ กันภัย
พัฒนพงศ์ จาติเกตุ
ปิยะนารถ จาติเกตุ
2546
1244การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
2543
1245การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิตสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
มานิดา ฉายเพชรากร
โสภณา จาตนิลพันธ์
พิมพ์พร อินนพคุณ
วินัย ดะห์ลัน
สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ
อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง
2541
1246การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ : รายงานผลการวิจัยเสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
2547
1247การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย : รายงานวิจัยอัจฉริยา ไศละสูต
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
ภัทรกฤช ธีวะสุตระกูล
2555
1248การแสดงออกของเอนไซม์แลกเตทดีไฮโดรจิเนสจาก Rhizopus oryzae เพื่อใช้ในการผลิตกรดแลกติกใน Esherichia coli : รายงานการวิจัยฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2554
1249การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต : รายงานวิจัยดลยา เทียนทอง
2553
1250การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
นวพรรณ จารุรักษ์
สุวาณี สุรเสียงสังข์
วิราภรณ์ โพธิศิริ
2549

previous  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next