DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1228การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
สุธี พลพงษ์
ไศลทิพย์ จารุภูมิ
2539
1229การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพปาริชาต สถาปิตานนท์
กิตติ กันภัย
พัฒนพงศ์ จาติเกตุ
ปิยะนารถ จาติเกตุ
2546
1230การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
2543
1231การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิตสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
มานิดา ฉายเพชรากร
โสภณา จาตนิลพันธ์
พิมพ์พร อินนพคุณ
วินัย ดะห์ลัน
สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ
อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง
2541
1232การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยคาร์ดานอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ที่เตรียมจากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ : รายงานผลการวิจัยเสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
2547
1233การแสดงออกของอองโคยีน c-kit ในมะเร็งเซลล์ในสุนัขทางเซลล์พยาธิวินิจฉัย : รายงานวิจัยอัจฉริยา ไศละสูต
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์
ภัทรกฤช ธีวะสุตระกูล
2555
1234การแสดงออกของเอนไซม์แลกเตทดีไฮโดรจิเนสจาก Rhizopus oryzae เพื่อใช้ในการผลิตกรดแลกติกใน Esherichia coli : รายงานการวิจัยฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2554
1235การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต : รายงานวิจัยดลยา เทียนทอง
2553
1236การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
นวพรรณ จารุรักษ์
สุวาณี สุรเสียงสังข์
วิราภรณ์ โพธิศิริ
2549
1237การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2525
1238การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามินสุวรรณา เหลืองชลธาร
สุนิพนธ์ ภุมมางกูร
สุหร่าย สายศร
อนัญญา โพธิศิริ
สมเกียรติ รุจิรวัฒน์
วินนา เหรียญสุวรรณ
2521
1239การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปารเมศ ชุติมา
พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
2549
1240การหาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งเมตาบอลึซึมของไขมัน โดยสารสำคัญที่แยกได้จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ บริเวณเกาะแสมแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานทักษิณา ชวนอาษา
2558
1241การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัยศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
เกรียงศักดิ์ สายธนู
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
2539
1242การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2549
1243การหามวลของส่วนต่างๆ ของร่างกายและจุดศูนย์กลางมวลกิตติ อินทรานนท์
2543
1244การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2548
1245การหาสารประกอบเคมีในเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่ง : รายงานผลการวิจัยเทพ เชียงทอง
โสภณ เริงสำราญ
พิพัฒน์ การเที่ยง
2518
1246การเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนชิเอชั่นของเซลล์จากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์โดยเดกซาเมธาโซน : รายงานผลการวิจัยศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
นีรชา เรืองพานิช
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2546
1247การเหนี่ยวนำให้แม่โคเป็นสัดหลังคลอดพร้อมกันโดยใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเอฟ-ทู อัลฟา โดยวิธีฉีดเข้าโพรงมดลูกปราจีน วีรกุล
สุภาพรรณ บุตรเจริญ
จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2545
1248การอบผนึกด้วยรังสียูวีเพื่อตกแต่งผ้าฝ้ายให้มีสมบัติกันยับสิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
ธิติญาภรณ์ สายศักดา
2554
1249การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานผลการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2535
1250การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2532
1251การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทยนภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
2542
1252การออกแบบโพรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2544
1253การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทยสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
2541
1254การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1255การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2541
1256การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1257การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1258การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1259การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก : รายงานผลการวิจัยวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2535
1260การออกแบบและทดลองระบบฟรอทโฟลเทชัน สำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2541
1261การออกแบบ และพัฒนาขบวนการผลิตชุดข้อเข่าของขาเทียม และการทดสอบภาคสนาม ปีที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2556
1262การออกแบบและพัฒนาวัสดุสารหลัก-สารรองวงแหวนประเภทใหม่จากอนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์ : รายงานวิจัยสุวบุญ จิรชาญชัย
2547
1263การออกแบบและศึกษาเครื่องมือลำเลียงวัสดุแบบไซโคลนวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
สมชัย โภชนจันทร์
2520
1264การออกแบบและสร้างเครื่องให้สารละลายคนไข้ ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์สมชาย จิตะพันธ์กุล
บุญเชียร ปานเสถียรกุล
ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์
2531
1265การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องสมบูรณ์ จงชัยกิจ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
2532
1266การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัยอิทธิพล ปานงาม
วิทยา ยงเจริญ
2526
1267การอุปถัมภ์เกื้อหนุนบิดามารดา และทัศนคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทยนภาพร ชโยวรรณ
2535
1268กิจกรรมค่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2555
1269กิจกรรมทางเพศของคนสูงอายุไทย : อิทธิพลของอายุ เพศและสุขภาพนภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2545
1270กิจนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยธิดารัตน์ บุญนุช
2536
1271เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยฉัตรชัย ยังพลขันธ์
2551
1272เกณฑ์ประเมินสถาบันอุดมศึกษาไทยพรชุลี อาชวอำรุง
2527
1273เกณฑ์มาตรฐานของแบบสำรวจความสนใจทั่วไปของคูเดอร์ : รายงานการวิจัยพรรณราย ทรัพยะประภา
2541
1274ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตบัณฑิต จุลาสัย
อลงกรณ์ จารุสมบัติ
2544
1275ข้อตกลงการจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมาชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527
1276ข้อตกลงจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมา. ส่วนที่ II ผลกระทบต่อการตัดสินใจระดับฟาร์มชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527
1277ขอบฟ้าแห่งปรัชญา: ความรู้ ปรัชญา และสังคมไทยโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
2541

previous  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next