DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1251การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2525
1252การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามินสุวรรณา เหลืองชลธาร
สุนิพนธ์ ภุมมางกูร
สุหร่าย สายศร
อนัญญา โพธิศิริ
สมเกียรติ รุจิรวัฒน์
วินนา เหรียญสุวรรณ
2521
1253การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปารเมศ ชุติมา
พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
2549
1254การหาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งเมตาบอลึซึมของไขมัน โดยสารสำคัญที่แยกได้จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ บริเวณเกาะแสมแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานทักษิณา ชวนอาษา
2558
1255การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัยศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
เกรียงศักดิ์ สายธนู
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
2539
1256การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2549
1257การหามวลของส่วนต่างๆ ของร่างกายและจุดศูนย์กลางมวลกิตติ อินทรานนท์
2543
1258การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2548
1259การหาสารประกอบเคมีในเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่ง : รายงานผลการวิจัยเทพ เชียงทอง
โสภณ เริงสำราญ
พิพัฒน์ การเที่ยง
2518
1260การเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนชิเอชั่นของเซลล์จากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์โดยเดกซาเมธาโซน : รายงานผลการวิจัยศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
นีรชา เรืองพานิช
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2546
1261การเหนี่ยวนำให้แม่โคเป็นสัดหลังคลอดพร้อมกันโดยใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเอฟ-ทู อัลฟา โดยวิธีฉีดเข้าโพรงมดลูกปราจีน วีรกุล
สุภาพรรณ บุตรเจริญ
จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2545
1262การอบผนึกด้วยรังสียูวีเพื่อตกแต่งผ้าฝ้ายให้มีสมบัติกันยับสิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
ธิติญาภรณ์ สายศักดา
2554
1263การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานผลการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2535
1264การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2532
1265การอยู่อาศัยและการเกื้อหนุนโดยครอบครัวของผู้สูงอายุไทยนภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
2542
1266การออกแบบโพรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2544
1267การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทยสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
2541
1268การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1269การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2541
1270การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1271การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1272การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
2554
1273การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด 3 ข้อต่อ ที่มีการเคลื่อนที่แบบพิกัดฉาก : รายงานผลการวิจัยวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
2535
1274การออกแบบและทดลองระบบฟรอทโฟลเทชัน สำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2541
1275การออกแบบ และพัฒนาขบวนการผลิตชุดข้อเข่าของขาเทียม และการทดสอบภาคสนาม ปีที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2556
1276การออกแบบและพัฒนาวัสดุสารหลัก-สารรองวงแหวนประเภทใหม่จากอนุพันธ์เบนซอกซาซีนไดเมอร์ : รายงานวิจัยสุวบุญ จิรชาญชัย
2547
1277การออกแบบและศึกษาเครื่องมือลำเลียงวัสดุแบบไซโคลนวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
สมชัย โภชนจันทร์
2520
1278การออกแบบและสร้างเครื่องให้สารละลายคนไข้ ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์สมชาย จิตะพันธ์กุล
บุญเชียร ปานเสถียรกุล
ถนัดวิทย์ รัชตาภิรมย์
2531
1279การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องสมบูรณ์ จงชัยกิจ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
2532
1280การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัยอิทธิพล ปานงาม
วิทยา ยงเจริญ
2526
1281การอุปถัมภ์เกื้อหนุนบิดามารดา และทัศนคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทยนภาพร ชโยวรรณ
2535
1282กิจกรรมค่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2555
1283กิจกรรมทางเพศของคนสูงอายุไทย : อิทธิพลของอายุ เพศและสุขภาพนภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2545
1284กิจนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัยธิดารัตน์ บุญนุช
2536
1285เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยฉัตรชัย ยังพลขันธ์
2551
1286เกณฑ์ประเมินสถาบันอุดมศึกษาไทยพรชุลี อาชวอำรุง
2527
1287เกณฑ์มาตรฐานของแบบสำรวจความสนใจทั่วไปของคูเดอร์ : รายงานการวิจัยพรรณราย ทรัพยะประภา
2541
1288ข้อขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารริมทะเล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตบัณฑิต จุลาสัย
อลงกรณ์ จารุสมบัติ
2544
1289ข้อตกลงการจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมาชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527
1290ข้อตกลงจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาคมยุโรป : ลักษณะ ผลกระทบและผลที่ติดตามมา. ส่วนที่ II ผลกระทบต่อการตัดสินใจระดับฟาร์มชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2527
1291ขอบฟ้าแห่งปรัชญา: ความรู้ ปรัชญา และสังคมไทยโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
2541
1292ข้อมูลทางชีวโมเลกุลและพยาธิสภาพของ Hepatozoon ในกิ้งก่าบินปีกจุด (Draco maculatus) : รายงานวิจัยมาลินี ฉัตรมงคลกุล
ชิดชัย จันทร์ตั้งสี
2555
1293ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจนพวรรณ จงวัฒนา
เกื้อ วงศ์บุญสิน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
มยุรี นกยูงทอง
รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ
2542
1294ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงานธนิต จินดาวณิค
คมกฤช ชูเกียรติมั่น
ปริมลาภ วสุวัต
2543
1295ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2542
1296ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตรนภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
ศิริวรรณ ศิริบุญ
2535
1297ครูนิภา อภัยวงศ์ขำคม พรประสิทธิ์, 2512-
2537
1298คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)ปิยนาถ บุนนาค
ดวงพร นพคุณ
สุวัฒนา ธาดานิติ
2525
1299คลังข้อมูลทางประชากรและแรงงานของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย (กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม) ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2568เกื้อ วงศ์บุญสิน
มยุรี นกยูงทอง
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
ปรียา รุ่งโสภาสกุล
2535
1300ความแข็งแรงดัดขวางสองแกนของวัสดุออลเซรามิกสองชนิดที่ภาวะความหนาของโครงสร้างชั้นต่างๆปรารมภ์ ซาลิมี
แมนสรวง อักษรนุกิจ
ปวริศา ธรรมวานิช
2548

previous  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next