DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1351ความสัมพันธ์ของการเสพสุรากับอาชญากรรม : รายงานวิจัยสุมนทิพย์ จิตสว่าง
2553
1352ความสัมพันธ์ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษกับ ข้อสอบสัมฤทธิผลวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาญจนา ปราบพาล
2527
1353ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะหนักในกากตะกอนกับประสิทธิภาพการบำบัดของโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาธเรศ ศรีสถิตย์
ปัทมาพร ยอดสันติ
อนันต์ วีระณรงค์
2544
1354ความสัมพันธ์ของแมสท์เซลล์กับปุ่มประสาทไตรเจมินัลของหนูเม้าส์ : รายงานผลการวิจัยนวลน้อย เวชบรรจง
2531
1355ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการของไก่ฟ้าหางลายขวาง นกแว่น และนกยูงไทย โดยวิเคราะห์จากไซโตโครมบีวีณา เมฆวิชัย
สุจินดา มาลัยวิจิตนนท์
สุกมล ศรีขวัญ
ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์
2544
1356ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลในแบคทีเรียกลุ่มดีไนตริไฟเออร์จากการวิเคราะห์ไนไทรท์รีดักเทสยีนโดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี : รายงานวิจัยผลการวิจัยวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2548
1357ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการเจริญพันธ์ รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์
2524
1358ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกเรียนโปรแกรมในสัปดาห์แสนสนุกสุขหรรษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิจัยนวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
ศรียา เนตรน้อย
อนุทัย โรจนวิภาต
2550
1359ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจ Discourse markers กับความสามารถในการอ่านเอาความของนิสิตชั้นปีที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
ผ่าน บาลโพธิ์
2525
1360ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) : รายงานการวิจัยภิญโญ วิทวัสชุติกุล
2536
1361ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่น กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
2529
1362ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ การดูโทรทัศน์ และทัศนคติของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยปรมะ สตะเวทิน
2531
1363ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านองค์กรและความมีประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี : รายงานผลการวิจัยประจิต หาวัตร
ศรัณย์ ชูเกียรติ
2548
1364ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเจริญและการผลิตสารพิษอัมพาต และสารเทโทรโดท็อกซินในเชื้อ vibrio spp. : รายงานผลการวิจัยกาญจณา จันทองจีน
2538
1365ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังและไม่ติดต่อประพิม ศุภศันสนีย์
สุชาดา รัชชุกูล
2545
1366ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนร่างกายของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันกับแบบที่นั่งที่เหมาะสมจิตรา แก้วปลั่ง
กิตติ อินทรานนท์
2537
1367ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.ชัชวาล ใจซื่อกุล
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2555
1368ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2558
1369ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยชัชวาล ใจซื่อกุล
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2556
1370ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1กาญจนา ปราบพาล
กุลยา คัมภิรานนท์
ภัสสร สิงคาลวณิช
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
บุญศิริ อนันตเศรษฐ์
2526
1371ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวนิดา เอกแสงศรี
2538
1372ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเด็กอายุ 2-3 ขวบ : รายงานผลการวิจัยสุมิตรา อังวัฒนกุล
ภาสิณี ศรหิรัญ
2526
1373ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของจิตรา รู้กิจการพานิช
2541
1374ความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล : รายงานการวิจัยจรัส สุวรรณมาลา
2529
1375ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัยเกรียงศักดิ์ สายธนู
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
2543
1376ความสำคัญและปัญหาของการทดสอบจัดระดับอัจฉรา วงศ์โสธร
ลักษมี กิตติสาเรศ
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2526
1377ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา : รายงานการวิเคราะห์การกระจายของโอกาสการเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาในแต่ละภูมิภาคสุภางค์ จันทวานิช
ชูศักดิ์ มั่งทองคำ
2520
1378ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
นฤมล อรุโณทัย
ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
2554
1379ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เวียงสา จังหวัดน่าน และบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานปิโยรส ทองเกิด
2558
1380ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริธงชัย งามประเสริฐวงศ์
กษิดิศ ริสอน
ศักรินทร์ แสนสุข
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2558
1381ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2556
1382ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2555
1383ความหลากหลายของทางชีวภาพของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานวิจัยธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2554
1384ความหลากหลายของปะการังและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : 2-การทดแทนจำนวนประชากรปะการัง : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2554
1385ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวิมล เหมะจันทร
วรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
ตัญชมัย ประดิษฐ์
2550
1386ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในจังหวัดน่าน : รายงานวิจัยพงชัย หาญยุทธนากร
มาลินี ฉัตรมงคลกุล
นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต
สุดาสวรรค์ ลิ้มรักษา
2555
1387ความหลากหลายของโปรโตซัวและแพลงก์ตอนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.พงชัย หาญยุทธนากร
มาลินี ฉัตรมงคลกุล
ชิดชัย จันทร์ตั้งสี
ทัศนาธร ภูมิยุทธิ์
2554
1388ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และการนำมาใช้ประโยชน์ของพรอพอลิส จากรังผึ้งและชันโรงในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ชญานี อ๊อดทรัพย์
วชิราภรณ์ ฟูนัน
ธัญลักษณ์ ตะโกดี
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ
2556
1389ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และการนำมาใช้ประโยชน์ของโพรพอลิสจากรังผึ้งและชันโรงในพื้นที่ อพ.สธ : รายงานวิจัยสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ชญานี อ๊อดทรัพย์
ธัญลักษณ์ ตะโกดี
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
2555
1390ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
วชิราภรณ์ ฟูนัน
ธัญลักษณ์ ตะโกดี
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
นรินทร์ ชมภูพวง
2558
1391ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
กมลภรณ์ บุญถาวร
ชญานี อ๊อดทรัพย์
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
2554
1392ความหลากหลายของยีสต์และราจากลูกแป้งในจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยชุลี ยมภักดี
จิราภรณ์ ธนียวัน
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2550
1393ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่น บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปิโยรส ทองเกิด
2556
1394ความหลากหลายของไส้เดือนและกิ้งกือ ชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัยปิโยรส ทองเกิด
2555
1395ความหลากหลายของหอยทากบกและชนิดพันธุ์จำเพาะถิ่นบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานวิจัยจิรศักดิ์ สุจริต
2556
1396ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2554
1397ความหลากหลายทางชนิดของหิ่งห้อยนิเวศวิทยา การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
องุ่น ลิ่ววานิช
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2558
1398ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกลุ่ม Streptomycetes จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : โครงการวิจัยธนาภัทร ปาลกะ
ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
2551
1399ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดจากพื้นที่ศึกษาวิจัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และการคัดเลือกเห็ดที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์อรวรรณ สัตยาลัย
สีหนาท ประสงค์สุข
รัชนีกร ธรรมโชติ
ละม้าย แก้วเนิน
วิชาณี แบนคีรี
ปรางวลัย จันทร์แจ่ม
2554
1400ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรปะการังบริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 4: การเพาะขยายพันธุ์ปะการังในระบบเพาะฟักบนบกด้วยเทคนิคการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศระยะที่2 : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2558

previous  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 next