DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1401ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2558
1402ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2558
1403ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของกั้งกระดานสกุล Thenus ในประเทศไทยโดยใช้ยีนไซโทโครมซีออกซิเดส หน่วยย่อยที่หนึ่ง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
2554
1404ความหลากหลายและการกระจายของทากเปลือยในน่านน้ำไทย : 2-หมู่เกาะคราม : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2556
1405ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea บนหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
2558
1406ความหลากหลายและบทบาทของมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
ชัชวาล ใจซื่อกุล
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2558
1407คอนแชร์โตมหาราชาสำหรับระนาดเอกและวงออเคสตร้า : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
2543
1408คอมพิวเตอร์หมากรุกไทย : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์บุญเสริม กิจศิริกุล
2539
1409ค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรส ในซีรั่มและพยาธิสภาพของตับในไก่ไข่ที่สัมผัสคาร์บาริลในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก : รายงานวิจัยปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
2551
1410ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนพวรรณ จงวัฒนา
จุฑา มนัสไพบูลย์
ศิริวรรณ ศิริบุญ
2529
1411ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานครนพวรรณ จงวัฒนา
จุฑา มนัสไพบูลย์
ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2524
1412ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยบัณฑิต จุลาสัย
ชุลีกร เหมือนละม้าย
2544
1413คำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
วินัย จามรสุริยา
2560
1414คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวาณิช
วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน
สุพรรณี ไชยอำพร
กุลวิตรา ภังคานนท์
เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง
สุจารี จันทรสุข
วีณา โสตภิภาพนุกุล
นันทิยา สวาสดิ์พันธ์
ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์
ดำริห์ ดวงนภา
2531
1415คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครสุทธาทิพย์ จันทรสกุล
เยาวภา ไวรักษ์สัตว์
2522
1416คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอารีรัตน์ ลออปักษา
นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ
พีระพันธุ์ ครุธเวโช
2542
1417คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัยเกรียงศักดิ์ สายธนู
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2541
1418คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยอภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
2530
1419คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 : รายงานวิจัยบัณฑิต จุลาสัย
จามรี อาระยานิมิตสกุล
ยุวดี ศิริ
2546
1420คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยชาญวุฒิ วรวรรณ, ม.ร.ว.
บัณฑิต จุลาสัย
จามรี อาระยานิมิตสกุล
2531
1421คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยกัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว
สุดาพร ลักษณียนาวิน
ผ่องพรรณ ลวนานนท์
2530
1422คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอใจ เรืองศรี
สมพล เล็กเพื่องฟู
กรรณิการ์ มิคะเสน
2530
1423คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกรินทร์ สายฟ้า
ประสาน ธรรมอุปกรณ์
ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา
2531
1424คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยศิริมา บุนนาค
อาคม ใจเหล็ก
นวลน้อย ตรีรัตน์
อิศรา ศานติศาสน์
มณีศรี พันธุลาภ
ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
2530
1425คุณภาพและประสิทธิภาพของการทดสอบปรับเปลี่ยนโยงเนื้อหาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแบบทดสอบอิงปริเขต : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2536
1426คุณลักษณะและองค์ประกอบของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่ธุรกิจขนาดย่อมนิยมใช้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน : รายงานผลงานวิจัยสุพัตรา บุญมาก
ดวงสมร อรพินท์
2530
1427คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยรัตนา สินธุภัค
เขมิกา ยามะรัต
อรอุมา ซองรัมย์
กัลยาณี ตันศฤงฆาร
ไพลิน ศรีสุขโข
วีระ นิยมวัน
นิกร ดุสิตสิน
2546
1428คู่มือการผลิตเมล็ดแมงลัก(แบบฝัดแห้ง)ศรินทิพ สุกใส
บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์
เพชรรัตน์ จันทรทิณ
วีระเดช สุขเอียด
ศจี น้อยตั้ง
กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2558
1429คู่มือการวิจัยสมุนไพรในการผลิตสัตว์ 2จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
กฤษ อังคนาพร
เปล่งศรี อิงคนินันท์
2547
1430คู่มือการส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยจิตเภทรัชนีกร เกิดโชค
2560
1431คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสมปวีณา เชาวลิตวงศ์
วรโชค ไชยวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
มานพ เรี่ยวเดชะ
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
2554
1432คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติทวีวงศ์ ศรีบุรี
2546
1433เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิต ในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย : รายงานวิจัยจักรพันธ์ สุทธิรัตน์
ปัญญา จารุศิริ
Sinclair, Gavin
2551
1434เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงานสำรวย สังข์สะอาด
วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
2538
1435เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงานยุทธนา กุลวิทิต
2529
1436เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุจริต คูณธนกุลวงศ์
กฤษดา วิศวธีรานนท์
2545
1437เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคสมานะ ศรียุทธศักดิ์
2533
1438เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง : รายงานวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
วิจิตรา จงวิศาล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
2539
1439เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
พจน์ กุลวานิช
กิตติพงษ์ พัฒนทอง
วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล
ปรีชา แสงธีระปิติกุล
ปิยะ อุไรไพรวัน
2543
1440เครื่องบีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กจินตนา นนทะนาคร
จิตรา รู้กิจการพานิช
สมชาติ นนทะนาคร
จักรพันธ์ เมืองวัฒน์
2553
1441เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ : รายงานวิจัยจิตรา รู้กิจการพานิช
2551
1442เครื่องประจุแบตเตอรี่ด้วยกำลังคน : รายงานผลการวิจัยสมชาติ นนทะนาคร
2549
1443เครื่องวัดความหนาของโลหะชุบธัชชัย สุมิตร
นเรศร์ จันทน์ขาว
สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
2532
1444เครื่องสร้างแรงกดแบบไม่ต่อเนื่องบนเซลล์เพื่องานวิจัยทางกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์ : รายงานวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์
ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
2558
1445เครื่องสร้างสูญญากาศสำหรับการดูดเซลล์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา : รายงานผลการวิจัยธันวา ตันสถิตย์
พิเชฐ สัมปทานุกุล
2548
1446เครื่องหมายแบบติดข้างลำตัวสำหรับการติดตามสัตว์น้ำสมภพ รุ่งสุภา
2535
1447เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
มานิจ ทองประเสริฐ
จันทนา จันทโร
สมศรี จงรุ่งเรือง
จรูญ มหิทธาฟองกุล
วิทยา ยงเจริญ
ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ชินเทพ เพ็ญชาติ
2526
1448โครงการ A new method for continuum mechanics modelling for design and manufacturing : รายงานฉบับสมบูรณ์กุณฑินี มณีรัตน์
2548
1449โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : รายงานฉบับสมบูรนฤมล บรรจงจิตร์
2549
1450โครงการการกระจายข้อมูลอย่างเชื่อถือได้บนเครือข่ายแอดฮอกบนยานพาหนะกุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย
2555

previous  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 next