DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1451โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์
ธเรศ ศรีสถิตย์
อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ
เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ
2535
1452โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นภา ศิวรังสรรค์
อุษา แสงวัฒนาโรจน์
หรรษา ปุณณะพยัคฆ์
ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร
กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์
จิตติมา ฐิติธนนันท์
ชญาณี เนื่องไชยลี
2544
1453โครงการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
2544
1454โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีน วีรกุล
สุเทพ เรืองวิเศษ
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์
ณฤต พุฒิกุลางกูร
2544
1455โครงการ การผลิตซิลิกาเจลดูดควมชื้นจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานฉบับสมบูรณ์โสภณ เริงสำราญ
สุพิณ ต่างวิวัฒน์
ศรีไฉล ขุนทน
2540
1456โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำลี ทองธิว
มานพ จินะนา
พยุง ไชยวงศ์
2544
1457โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทวีวงศ์ ศรีบุรี
พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ
เสถียร รุจิรวนิช
ลือชัย ครุธน้อย
ทรงกฤษณ์ ประภักดี
ธีรพล คังคะเกตุ
2546
1458โครงการการวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานสุนทร บุญญาธิการ
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2539
1459โครงการการศึกษากิจการที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์สุภางค์ จันทวานิช
2542
1460โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ
กำธร ธีรคุปต์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2545
1461โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงานจินตนา บุญบงการ
อัจฉรา จันทร์ฉาย
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
สุทธิมา ชำนาญเวช
2542
1462โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2526
1463โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
2540
1464โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์
สุวัฒนา ธาดานิติ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
วันชัย มีชาติ
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
อุทัย บุญประเสริฐ
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
สุริชัย หวันแก้ว
ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ
พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์
วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
นพนันท์ ตาปนานนท์
ประธาน อารีพล
แสงสันต์ พานิช
ธเรศ ศรีสถิตย์
จรัส สุวรรณมาลา
2529
1465โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
จรรยา เจตน์เจริญ
2554
1466โครงการการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชูเวช ชาญสง่าเวช
วรโชค ไชยวงศ์
2546
1467โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2543
1468โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์โสภณ เริงสำราญ
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ศรีไฉล ขุนทน
2541
1469โครงการการสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซลธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
2552
1470โครงการ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีการตกตะกอน : รายงานวิจัยกานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
2560
1471โครงการคลองคอคอดกระ ฉบับผังเมืองระหัตร โรจนประดิษฐ์
2547
1472โครงการคัดเลือกหาอนุภาคฟาจตรวจจับที่จำเพาะต่อโมเลกุลบ่งชี้ทางชีววิทยาของรอยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใช้คลังของฟาจดิสเพลย์ : โครงการวิจัย เรื่อง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
สมชัย นิรุตติศาสน์
ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
น้ำฝน เข็มทองเจริญ
อังคาร จารุจารีต
พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
สันติ รัตนวารินทร์
2556
1473โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
นพนันท์ ตาปนานนท์
วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2540
1474โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
นพนันท์ ตาปนานนท์
วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
2540
1475โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
นพนันท์ ตาปนานนท์
วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2540
1476โครงการจัดทำแผนแม่บทและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
ออมสิน อภิจิต
2538
1477โครงการจัดทำหนังสือและคู่มือปะการัง : 2-ปะการังอ่อนและกัลปังหา : รายงานวิจัยสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2554
1478โครงการ ชุดฝึกผ่าตัดผ่านวีดีทัศน์ : รายงานอภิรักษ์ สันติงามกุล
สุพจน์ รัชชานนท์
ชนธีร์ บุณยะรัตเวช
บัญญัติ แววขำ
2547
1479โครงการเชื่อมโยงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สู่ภาคอุตสาหกรรม ปี 2547 : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการย่อยที่สอง : a design and development of test - related metrics to assess software testing processธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์
ศิรส สุภาวิตา
สุมนตรา ปัญจรัตน์
เศรษฐพงศ์ ลีฬหรัตนรักษ์
2549
1480โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อและวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหรียญ บุญดีสกุลโชค
มานพ เรี่ยวเดชะ
ปวีณา เชาวลิตวงศ์
ภูมิ เหลืองจามีกร
วรโชค ไชยวงศ์
2553
1481โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
2560
1482โครงการเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร : รายงานวิจัยอาทิวรรณ โชติพฤกษ์
ประเสริฐ ภวสันต์
2556
1483โครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจยุคใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1 (2550)2550
1484โครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร สู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจยุคใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี่ที่ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2551
1485โครงการนำร่องพลาสเตอร์ชีวภาพสำหรับห้ามเลือด : รายงานการวิจัยณัฏฐา ทองจุล
อภิชาติ กาญจนทัต
ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
นันทิกา คงเจริญพร
2005
1486โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวาวรรณศิลป์ พีรพันธุ์
นิลุบล คล่องเวสสะ
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
กิตติโชติ บัวใจบุญ
ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี
จิตติมา จิตรวรนันท์
2546
1487โครงการ บทบาทของการได้รับไนตริกออกไซด์ต่อลักษณะของเซลล์มะเร็งปอดต้นกำเนิด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิติ จันทร์วรโชติ
2560
1488โครงการ ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บรรเจิด จงสมจิตร
2560
1489โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน : ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยเบื้องต้นพัฒนาวดี ชูโต, 2498-
2540
1490โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหารศิริรัตน์ ก๊กผล
สุจิตรา ถนอมทรัพย์
ชัยศิริ มหันตชัยสกุล
พัฒทรา สวัสดี
อนวัช อาชวาคม
หฤทัย แสงจรัสวิชัย
พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
สุเทพ ธนียวัน
จิราภรณ์ ธนียวัน
ธรรมนูญ หนูจักร
ไพฑูรย์ รัชดะสาคร
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
เดือนใจ โก้สกุล
ปราณี อ่านเปรื่อง
สเตฟอน ตูบาส์
สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
2552
1491โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร : รายงานการวิจัยศิริรัตน์ ก๊กผล
2551
1492โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร : รายงานการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2552
1493โครงการผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญาโท - เอก (เล่ม 1) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 5 (ปีงบประมาณ 2553)กำธร ธีรคุปต์
2553
1494โครงการแผนการจัดการทรัพยากรแร่ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมธีระ พันธุมวนิช
สรยุทธ มีนะพันธ์
ดวงใจ อินทรประวิช
ขวัญใจ ลีเผ่าพันธ์
2535
1495โครงการฝึกอบรม ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียน ครู และอาสาสมัคร ระดับมัธยมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2550
1496โครงการฝึกอบรม ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียน ครู และอาสาสมัคร ระดับมัธยมศึกษาสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ชัชวาล ใจซื่อกุล
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
โรเบิร์ต บุทเชอร์
มารุต เฟื่องอาวรณ์
ผุสตี ปริยานนท์
วิเชฏฐ์ คนชื่อ
มาลินี ฉัตรมงคลกุล
พงชัย หาญยุทธนากร
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
วิมล เหมะจันทร
2552
1497โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
Griensven, Godfried J.P. van
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2541
1498โครงการพลังงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ลดาวัลย์ รามางกูร
2530
1499โครงการพัฒนาการผลิตโดยมุ่งลดจำนวนจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการวางตลาดของผลิตภัณฑ์ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
2550
1500โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
รัตนา จารุเบญจ
ปาริชาติ ชิตนุกูล
พรประภา แกล้วกล้า
กนกพรรณ กัลยาณสุต
อนันต์ สุรพัฒน์
ชาญ วชิรเดช
ฉัตรชัย อุริบุญ
กาญจนา วุฒิภาคไพศาล
ละเอียด ธีระรัตน์
แพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์
ธีรศักดิ์ พูนคล้าย
นฤมล ช่วงรังษี
นิรันดร์ พฤกษประภัสสร
อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ
เริงชัย ประเสริฐจุติมณี
อาวุธ อุทัยรัตน์
สุมาลี มีชูเสพย์
สุภาพร เอี่ยมอัมพร
2545

previous  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 next