DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
151ความเป็นพิษและการเหนี่ยวนำการตายแบบอะโพโทซิสต่อเซลล์มะเร็ง โดยเพปไทด์จากเกสรผึ้งพันธุ์ Apis melliferaอภิชาติ กาญจนทัต
2561
152ความสามารถในการอุ้มน้ำมันและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ผงเมล็ดแมงลักศจี น้อยตั้ง
ศรินทิพ สุกใส
เรืองวิทย์ สว่างแก้ว
วีระเดช สุขเอียด
2561
153ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานปิโยรส ทองเกิด
2561
154ความหลากหลายของแบคทีเรีย Melissococcus plutonius ที่ก่อโรคตัวอ่อนเน่ายูโรเปียน (European foulbrood disease) ในผึ้ง : รายงานผลการดำเนินงานจันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2561
155ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี และจังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ธัญลักษณ์ ตะโกดี
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
นรินทร์ ชมภูพวง
2561
156ความหลากหลายทางชนิดของหิ่งห้อย นิเวศวิทยา การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
องุ่น ลิ่ววานิช
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2561
157ความหลากหลายและบทบาทของมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
ชัชวาล ใจซื่อกุล
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2561
158ค่ายเยาวชนสำหรับงานโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
2561
159โครงการการจำแนกแหล่งกำเนิดไนเตรทในน้ำบาดาลโดยใช้ลักษณะข้อมูลอุทกเคมีร่วมกับเทคนิคไอโซโทปเสถียรในพื้นที่เกษตรกรรมหนาแน่น ประเทศไทย (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์
2561
160โครงการการชะลอการเจริญของลูกอ๊อดกบนา Hoplobatrachus rugulosus ในภาวะอุณหภูมิต่ำในระดับฟาร์ม ปีที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561
161โครงการ การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุมาลี สุขดานนท์
สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
วัชระ เพชรดิน
พชรพัชร์ ถวิลนพนันท์
2561
162โครงการ การผลิตแก๊สไฮโดรเจนร่วมกับการสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์มะลิ หุ่นสม
ตฤณ เจตสุคนธร
พิมพ์สุดา ภารสงัด
พชรสกล ประยูรพันธุ์รัตน์
2561
163โครงการความร่วมมือวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงกับเซิร์นและการใช้ประโยชน์จากเครื่องเร่งอนุภาคบุรินทร์ อัศวพิภพ
นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
2561
164โครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพระดับมัธยมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2561
165โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอบการออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม : รายงานการวิจัยปวีณา เชาวลิตวงศ์
นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี
ภูมิ เหลืองจามีกร
สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา
2561
166โครงการปลูกรักษามะม่วงแก้ว Mangifera indica Linn. ปีที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2561
167โครงการระบอบการเมือง การจัดการบ้านเมืองที่ดีและการเติบโตของการกระจายทรัพยากรในมุมมองเปรียบเทียบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
2561
168โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาธรรมชาติการดำเนินโรคของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี การคัดกรอง และความสำคัญทางคลินิกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
วิสิทธิ์ ประสิทธิศิริกุล
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
ขจร ตีรณธนากุล
โอภาส พุทธเจริญ
อัญชลี อวิหิงสานนท์
ศิวะพร เกตุจุมพล
ธนกร อาภรณ์พงษ์
สวัสดิ์ เพ็ชรรัตน์
ธนชัย พนาพุฒิ
สรัสวันต์ คณานุรักษ์
ธิติมา สายสุด
เศรษฐพล ปัญญาทอง
นรินทร์ กาหลง
วุฒิกร ศิริพลับพลาชัย
2561
169งานบริหารโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2561
170แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยวรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
2561
171แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) : ประสบการณ์นานาชาติ : รายงานวิจัยชนิตา รักษ์พลเมือง
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
ปองสิน วิเศษศิริ
อาชัญญา รัตนอุบล
Wiseman, Alexander W.
2561
172แนวทางการอธิบายคำสอนเรื่องรูปขันธ์ในมิติวิทยาศาสตร์ : รายงานการวิจัยศุภกาณจน์ วิชานาติ
วัชระ งามจิตรเจริญ
คะนอง ปาลิภัทรางกูร
2561
173แนวทางภาคีมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยระบบ E-coaching/mentoring : รายงานผลการวิจัยใจทิพย์ ณ สงขลา
2561
174บทบาทของตัวบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง : รายงานการวิจัยพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
2561
175บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศระยะที่ 2: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด ปีที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2561
176บทสรุป รายงานฉบับสมบูรณ์ปีงบประมาณ 2561พงชัย หาญยุทธนากร
2561
177แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
วุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ
2561
178แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาพถ่ายสเปคสำหรับการประเมินโรคลมชักกิติวัฒน์ คำวัน
ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
ธีระพล สลีวงศ์
2561
179ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันจิรชพรรณ ชาญช่าง
2561
180ผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดในการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานการวิจัยพรเทพ จันทราอุกฤษฎ์
2561
181ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่มีต่อสังคมราเอ็กโทไมคอร์ไรซาใต้ดินและแอกทิวิตีของเอนไซม์ในดินในป่าเต็งรัง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จิตรตรา เพียภูเขียว
2561
182ผลของการลดระดับการแสดงออกของยีน G6PD ต่อพยาธิกำเนิดในระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็งปอด : รายงานการวิจัยพูลลาภ ชีพสุนทร
ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
2561
183ผลของการสอนแบบนิรนัยผ่านการเรียนในบริบทโมบายเลิร์นนิงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนต่างกัน : รายงานการวิจัยแคทลียา ศรีแปลก
2561
184ผลของโปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และการนำความรู้ไปใช้ในกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัยปราณภา โหมดหิรัญ
2561
185ผลของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ต่อการเสื่อมของเซลล์ไตในโรคเบาหวานชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
พูลลาภ ชีพสุนทร
2561
186ผลของยาดิลไทอะเซ็มและภาวะพหุสัณฐานของยีน CYP3A5 ต่อระดับความเข้มข้นของยาทาโครลิมุสในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตชาวไทยสมฤทัย วัชราวิวัฒน์
อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
ธีรดา สุสมบูรณ์
2561
187ผลของวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดต่อพฤติกรรมการเกิดเพสต์สมบัติของเจล และรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว : รายงานการวิจัยธนจันทร์ มหาวนิช
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์
2561
188ผลของส้มโอต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา simvastatin การทำงานของ CYP3a2 และการแสดงออกของยีน Mdr1a, Mdr1b และ Slc21a5 ในหนูแรทสุพีชา วิทยเลิศปัญญา
ปิยนุช วงศ์อนันต์
กฤษกรณ์ ระย้าศิลป์
2561
189ผลระยะยาวของการให้วัคซีนไอกรนชนิดเต็มเซลล์ หรือไร้เซลล์ในเด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับวัคซีนไอกรนขณะตั้งครรภ์ณศมน วรรณลภากร
2561
190พฤติกรรมการอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นร่างกายของนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 : รายงานการวิจัยสุธนะ ติงศภัทิย์
ณัฐิกา เพ็งลี
วิชาญ มะวิญธร
นาทรพี ผลใหญ่
2561
191พุทธศิลป์ไทยในบริบทอาเซียน : รายงานวิจัยศักดิ์ชัย สายสิงห์
2561
192ฟีนอลิกลิปิดที่ยับยั้งไวรัสเดงกี่โดยแบบจำลองคอมพิวเตอร์กับโปรตีนของไวรัสควบคู่กับการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ในระดับเซลล์ (ปีที่ 1)ศิวะพร บุณยทรัพยากร
วรินทร ชวศิริ
ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล
2561
193ระดับความเข้มข้นที่จุดต่ำสุดของโคลิสตินในพลาสมาเป็นตัวทำนายการเกิดพิษต่อไตระยะเริ่มต้นในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาโคลิสตินมีเธนซัลโฟเนททางหลอดเลือดดำ : รายงานผลการวิจัยปาจรีย์ จริยวิลาศกุล
2561
194ระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการวัดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี : รายงานผลการวิจัยโชติกา ภาษีผล
2561
195ระบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิดมหาวิทยาลัยความรับผิดชอบต่อสังคม : คอร์สแวร์แบบเปิดสำหรับมวลชนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ใจทิพย์ ณ สงขลา
2561
196รายงานการวิจัย บทบาทของ cytotoxic molecule ในการเกิดพยาธิสภาพของโรคข้อเสื่อมรังสิมา เหรียญตระกูล
จิรันดร์ อภินันทน์
อารี ตนาวลี
2561
197รายงานผลการวิจัย ไฮโดรเจลแบบร่างแหสองชั้นเพื่อการพัฒนาดินอย่างยั่งยืนสุวบุญ จิรชาญชัย
สิรภัทร วีระถาวร
2561
198รูปแบบการประยุกต์หลักมงคลชีวิต 38 ประการ เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย : รายงานวิจัยอำพล บุดดาสาร
วัชระ งามจิตรเจริญ
2561
199ฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญฃองเซลล์มะเร็งจากสารสกัดใบชะอมทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
อุมาพร พิมพิทักษ์
อณุมาศ บัวเขียว
2561
200เว็บไซท์และวีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2561

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next