DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
1551โครงการวิจัยผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุผนังหลอดเลือดสมอง : โครงสร้างในระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอน และการหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์
2553
1552โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม : รายงานการวิจัยวิชัย เชิดชีวศาสตร์
2553
1553โครงการวิจัยพัฒนาแบบประเมิน CERAD เพื่อการวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไทยสุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
พวงสร้อย วรกุล
สุภัทรพร เทพมงคล
ชาวิท ตันวีระสกุลชัย
2557
1554โครงการวิจัยพัฒนาแบบประเมิน CERAD เพื่อการวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไทยสุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
พวงสร้อย วรกุล
สุภัทรพร เทพมงคล
ชาวิท ตันวีระสกุลชัย
2558
1555โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการกำหนดช่องสัญญาณแบบพลวัต ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์วาทิต เบญจพลกุล
2543
1556โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเส้นผมประวิตร อัศวานนท์
รัชต์ธร หมอนจันทร์
ถนอม บรรณประเสริฐ
2554
1557โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียกวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
หทัยชนก ดุริยะบรรเลง
ณัฐพร โทณานนท์
2545
1558โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2550
1559โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ชัชวาล ใจซื่อกุล
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
โรเบิร์ต บุทเชอร์
มารุต เฟื่องอาวรณ์
ผุสตี ปริยานนท์
วิเชฏฐ์ คนชื่อ
มาลินี ฉัตรมงคลกุล
พงชัย หาญยุทธนากร
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
วิมล เหมะจันทร
2552
1560โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553ผุสตี ปริยานนท์
มาลินี ฉัตรมงคลกุล
สุชนา ชวนิตย์
สุรีรัตน์ เดี่ยววานิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
วิเชฎฐ์ คนซื่อ
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
ชัชวาล ใจซื่อกุล
นพดล กิตนะ
จิรารัช กิตนะ
ชิดชัย จันทร์ตั้งสี
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2553
1561โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
รมณี สงวนดีกุล
สุเมธ ตันตระเธียร
ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา
2551
1562โครงการวิจัยเรื่อง การใช้คาร์บอกซิเลตไอโอโนเมอร์เป็นตัวช่วยผสมพอลิเมอร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์มานิตย์ นิธิธนากุล
พนิตา ลีวัจนกุล
2545
1563โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเซมิคาร์บาไซด์ : รายงานการวิจัยอณุมาศ บัวเขียว
ทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
นันทิกา คงเจริญพร
อุมาพร พิมพิทักษ์
2558
1564โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเซมิคาร์บาไซด์ : รายงานการวิจัย ปีที่ 1อณุมาศ บัวเขียว
ทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
นันทิกา คงเจริญพร
อุมาพร พิมพิทักษ์
2557
1565โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วรภา คงเป็นสุข
พันธิพา จันทวัฒน์
สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
สุเมธ ตันตระเธียร
อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
2549
1566โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างละอองในบรรยากาศต่อปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ บริเวณสถานีวิจัยชั้นบรรยากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา : รายงานการวิจัยบุศราศิริ ธนะ
2551
1567โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
กัลยา เลาหสงคราม
สุเมธ ตันตระเธียร
พาสวดี ประทีปะเสน
รมณี สงวนดีกุล
สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
จิรารัตน์ ทัตติยกุล
2550
1568โครงการวิจัยเรื่อง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสีสำหรับการใช้งานกระดาษเวียนทำใหม่ในการพิมพ์ : รายงานการวิจัยสุจิตรา สื่อประสาร
2551
1569โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่1): รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2554
1570โครงการวิจัยเรื่อง ผลของอะฟลาทอกซิน บี 1 ในปลานิล : รายงานฉบับสมบูรณ์อนงค์ บิณฑวิหค
2548
1571โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัยเตือนใจ โก้สกุล
2552
1572โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาระบบข้อมูลรหัส 2 มิติและการควบคุมเชิงบูรณาการในการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร : โมเดลเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : รายงานการวิจัยเตือนใจ โก้สกุล
จิตรา เศรษฐอุดม
ชนินทร์ เจริญพงศ์
มานิตย์ อรุณากูร
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
2550
1573โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
นันทวัน หัตถมาศ
ปาลิตา แปวไธสง
มัลลิกา แก้วดี
2552
1574โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
นันทวัน หัตถมาศ
ปาลิตา แปวไธสง
มัลลิกา แก้วดี
2551
1575โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
จิตรา เศรษฐอุดม
นันทวัน หัตถมาศ
2551
1576โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2549
1577โครงการวิจัย เรื่อง สื่อเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย : สภาพการณ์ปัจจุบัน ความคาดหวัง แนวโน้มในอนาคตและการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รัตนา จักกะพาก
ระวี สัจจโสภณ
2554
1578โครงการศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 2 (ปีงบประมาณ 2549)วีณา เมฆวิชัย
ภัทรดร ภิญโญพิชญ์
นิพาดา เรือนแก้ว
ไสว วังหงษา
2549
1579โครงการศึกษาการแพร่กระจายและจำนวนประชากรไก่ป่า : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 4 (ปีงบประมาณ 2551)วีณา เมฆวิชัย
ภัทรดร ภิญโญพิชญ์
นิพาดา เรือนแก้ว
ไสว วังหงษา
2551
1580โครงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์
2525
1581โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
เกื้อ วงศ์บุญสิน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2538
1582โครงการศึกษาความชุกและลักษณะทางโมเลกุลของไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และซี ในแรงงานต่างด้าว (พม่า กัมพูชา และลาว) ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ
2552
1583โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดินศีลาวุธ ดำรงศิริ
2558
1584โครงการศึกษาแนวทางการจำแนกกิจกรรมสำหรับระบบข้อมูลการงบประมาณ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จรัส สุวรรณมาลา
2531
1585โครงการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครภิรมย์ กมลรัตนกุล
เกื้อ วงศ์บุญสิน
2538
1586โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ประโยชน์ เจริญสุข
2549
1587โครงการศึกษารูปแบบของโครงสร้างแผนงานเรื่อง โครงสร้างแผนงาน องค์ประกอบหลัก และหลักเกณฑ์การจำแนกงานและโครงการ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จรัส สุวรรณมาลา
2541
1588โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
นพวรรณ จงวัฒนา
มยุรี นกยูงทอง
2534
1589โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
นพวรรณ จงวัฒนา
2536
1590โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชโยดม สรรพศรี
2542
1591โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
2542
1592โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นวลน้อย ตรีรัตน์
2542
1593โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชโยดม สรรพศรี
2542
1594โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โสตถิธร มัลลิกะมาส
2542
1595โครงการ สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และซิสเทมาติกส์ของหอยงวงท่อสกุล Rhiostoma ในประเทศไทยปิโยรส ทองเกิด
2553
1596โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์ธงชัย พรรณสวัสดิ์
วินัย สมบูรณ์
พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ
2540
1597โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลยนพวรรณ จงวัฒนา
เกื้อ วงศ์บุญสิน
ปรียา รุ่งโสภาสกุล
2532
1598โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมสุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
รมณี สงวนดีกุล
สุเมธ ตันตระเธียร
จิรารัตน์ ทัตติยกุล
2546
1599โครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยเทียนฉาย กีระนันทน์
ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ
ประพันธ์ เศวตนันทน์
ไพศาล เล็กอุทัย
สรชัย พิศาลบุตร
สุชาดา กีระนันทน์
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
อุทุมพร ทองอุไทย
2525
1600โครงการสำรวจสำหรับการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกุ้งแบบครบวงจรปรีเปรม พัฒนมหกุล
พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
รมณี สงวนดีกุล
สุเมธ ตันตระเธียร
2545

previous  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 next