DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
201สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณีป่าไม้และที่ดินทำกิน ปีที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์
ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
รัศมี เอกศิริ
2561
202สุขภาวะ นิเวศสรีรวิทยา และประชากรของเต่าทะเล ในระบบนิเวศเกาะ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ
จิรารัช กิตนะ
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสดี ปริยานนท์
ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย
ยุพาพร วิสูตร
ธฤษวรรณ ไตรจิตร์
รังษิมา ผิวผ่อง
รชตะ มณีอินทร์
ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี
สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์
พชร สิทธิชีวภาค
2561
203หอยทากบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานจิรศักดิ์ สุจริต
2561
204กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2560
205การกระจายตัวของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
ศักรินทร์ แสนสุข
2560
206การคัดเลือกเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอสำหรับนกกระเรียนพันธุ์ไทย (Grus antigone sharpii) ในสภาพกรงเลี้ยง : รายงานผลการดำเนินงานอัมพร วิเวกแว่ว
ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
รังสินี สันคม
2560
207การคัดเลือกจุลชีพเพื่อใช้ในการควบคุมทางชีวภาพต่อแมลงศัตรูพืช : รายงานผลการดำเนินงานเกรียง กาญจนวตี
2560
208การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
209การประยุกต์ใช้แบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยาโดยคอมพิวเตอร์ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครบวงจรโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง
2560
210การประยุกต์ใช้โพรติสต์กลุ่มแฟลกเจลเลตน้ำจืด Chilomonas paramecium ที่คัดแยกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประเมินความเป็นพิษของผงซักฟอกสูตรทั่วไป ผงซักฟอกสูตรซิลเวอร์นาโน และซิลเวอร์ไนเตรท : รายงานผลการดำเนินงานชิดชัย จันทร์ตั้งสี
ณัฐหทัย ยามาลี
2560
211การผลิตกรดอะครีลิกจากดีไฮเดรชันของกรดแลคติกสุพจน์ พัฒนะศรี
2560
212การผลิตเซลลูโลสิกเอทานอลจากยีสต์ที่คัดแยกได้จากพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
ชมภูนุช กลิ่นวงษ์
2560
213การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุวิมล ว่องวาณิช
ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2560
214การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา : รายงานการศึกษาวิจัยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
2560
215การแยกและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ได้จากเส้นใยปอแก้ว : รายงานการวิจัยนิภาพรรณ โสตถิยานนท์
2560
216การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สำหรับตัวอ่อนปะการังและหอยมือเสือ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
อัศวิน คงประเสริฐ
พุทธิพิพัฒน์ ศรีจันทร์บุญ
2560
217การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อเอนโดไฟท์ที่เจริญอยู่ในมันสำปะหลัง และการประยุกต์ใช้ : รายงานการวิจัยวันชัย อัศวลาภสกุล
กนกพร ไตรวิทยากร
ศุภจิต สระเพชร
ณัฐพล อภิรติกุล
วัฒนชัย จำปาทอง
2560
218การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2560
219การศึกษาต้นแบบการเลี้ยงโคพีพอดเพื่อใช้เป็นอาหารมีชีวิตของสัตว์น้ำ : รายงานผลการวิจัยพรเทพ พรรณรักษ์
2560
220การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ Tembusu related flavivirus ในเป็ดในประเทศไทยอัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์
2560
221การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยเรื่องกุลลินี มุทธากลิน
2560
222การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ทางพัฒนศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2521-2559 : รายงานการวิจัยดวงกมล บางชวด
2560
223การสำรวจชนิดของปรสิตที่พบในปลาทรายแดงบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
2560
224การหาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแมลงเบียนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
2560
225การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์ขาปล้องที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
2560
226กิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา อบต. ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
227ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานปิโยรส ทองเกิด
2560
228ความหลากหลายของแบคทีเรีย Melissococcus plutonius ที่ก่อโรคตัวอ่อนเน่ายูโรเปียน (European foulbrood disease) ในผึ้ง : รายงานผลการดำเนินงานจันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2560
229ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อแตน และแมงมุม และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่ อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี และจังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ธัญลักษณ์ ตะโกดี
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
นรินทร์ ชมภูพวง
2560
230ความหลากหลายและบทบาทของมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
ชัชวาล ใจซื่อกุล
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2560
231ค่ายเยาวชนสำหรับงาน ร.ร. สวนพฤกษศาสตร์ : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
2560
232คำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล
วินัย จามรสุริยา
2560
233คู่มือการส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทสำหรับผู้ป่วยจิตเภทรัชนีกร เกิดโชค
2560
234โครงการการชะลอการเจริญของลูกอ๊อดกบนา Hoplobatrachus rugulosus ในภาวะอุณหภูมิต่ำในระดับฟาร์ม : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2560
235โครงการ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีการตกตะกอน : รายงานวิจัยกานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
2560
236โครงการค่ายความหลากหลายทางชีวภาพระดับมัธยมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
237โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามวิวัฒนาการและการจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรของประเทศไทย : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล
อังคณา ตันติธุวานนท์
จิตติมา พิริยะพงศา
ปวิตา ทิพย์สมบัติบุญ
ธิติมา ไตรพิพัฒน์
กัญจน์ เตมียะเสน
เกพลี แสง-ชูโต
2560
238โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
2560
239โครงการ บทบาทของการได้รับไนตริกออกไซด์ต่อลักษณะของเซลล์มะเร็งปอดต้นกำเนิด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิติ จันทร์วรโชติ
2560
240โครงการ ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บรรเจิด จงสมจิตร
2560
241โครงการปลูกรักษามะไฟจีน-หว้า : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2560
242โครงการปลูกรักษามะม่วงแก้ว Mangifera indica Linn. : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2560
243โครงการพิร์โรลิดินิลเพปไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอร์เมชันถูกจำกัด : หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้ :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธีรยุทธ วิไลวัลย์
จตุรงค์ สุภาพพร้อม
ภาณุวัฒน์ ผดุงรส
ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
นำพล อินสิน
วรวีร์ โฮเว่น
2560
244โครงการ : โรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อลงกร อมรศิลป์
2560
245โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานฉบับสมบูรณ์2560
246โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานนิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต
2560
247งานบริหารโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
248นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นราพร สมบูรณ์นะ
2560
249บทบาทของการฝึกออกกำลังกายที่มีต่อการลดการสูญเสียหน้าที่การทำงานของหลอดเลือดที่เป็นผลมาจากการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : โครงการวิจัยดรุณวรรณ สุขสม
Tanaka, Hirofumi
นภา ปริญญานิติกูล
เสาวลักษณ์ ศิริปัญญา
2560
250บทบาทของตัวบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง : รายงานการวิจัยพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
2560

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next