DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
251โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานนิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต
2560
252งานบริหารโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
253นิเวศจุลชีพในดินและปุ๋ยจากการเกษตรแบบอินทรีย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นราพร สมบูรณ์นะ
2560
254บทบาทของการฝึกออกกำลังกายที่มีต่อการลดการสูญเสียหน้าที่การทำงานของหลอดเลือดที่เป็นผลมาจากการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : โครงการวิจัยดรุณวรรณ สุขสม
Tanaka, Hirofumi
นภา ปริญญานิติกูล
เสาวลักษณ์ ศิริปัญญา
2560
255บทบาทของตัวบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง : รายงานการวิจัยพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
2560
256บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศระยะที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะทะเลกรด : รายงานผลการดำเนินงานสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2560
257แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน : รายงานผลการดำเนินงานพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
วุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ
2560
258ประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
259ประสิทธิภาพในฐานะเป็นกลไกหลบหลีกภูมิคุ้มกันผ่านทีเซลล์ต่อเอชไอวีปกรัฐ หังสสูต
ประทานพร แก้วปรีดี
2560
260ผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนวรัตน์ ธัญญศิริ
2560
261ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎียอมรับคุณสมบัติรุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
2560
262ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัยสันติวัฒน์ จันทร์ใด
2560
263พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุภาภรณ์ สงค์ประชา
2560
264พฤติกรรมและนิเวศวิทยาบางประการของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
กษิดิศ ริสอน
2560
265พัฒนาการของการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยพิมพันธ์ เดชะคุปต์
2560
266รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาบทบาทของระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อบาร์โทเนลล่าในแมวป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรสมา ภู่สุนทรธรรม
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
เดชฤทธิ์ นิลอุบล
ชาญณรงค์ รอดคำ
2560
267รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกในคนไข้ที่มีภาวะโรคอ้วนและโรคเบาหวานวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
พัชญา บุญชยาอนันต์
มงคลธิดา อัมพลเสถียร
2560
268รายงานประจำปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพงชัย หาญยุทธนากร
2560
269รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนระดับประถมศึกษาฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
2560
270ฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพที่ใช้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานและความสัมพันธ์กับกลไกการดื้อยา : แนวทางในการรักษาการติดเชื้อจากสายพันธุ์ที่ดื้อยาหลายขนาน : รายงานการวิจัยธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ
วันทนา ปวีณกิตติพร
ผดุงศรี ดับส์
2560
271วิเคราะห์กลยุทธ์สำหรับบริษัทในสมาคมรับสร้างบ้านไทยเพื่อไปดำเนินงานก่อสร้างในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา : รายงานผลการวิจัยวัชระ เพียรสุภาพ
2560
272เว็บไซท์และวีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2560
273ศักยภาพของไรในดินในการใช้เป็นดัชนีชี้วัดและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการดำเนินงานมารุต เฟื่องอาวรณ์
ชัชวาล ใจซื่อกุล
2560
274ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลมเปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ : รายงานฉบับสมบูรณ์สุจริต คูณธนกุลวงศ์, ผู้วิจัย
พงษ์ศักดิ์ สุทธินันท์, ผู้วิจัย
ปิยธิดา เรืองรัศมี, ผู้วิจัย
โชคชัย สุทธิธรรมจิต, ผู้วิจัย
วิชุตา เหมเสถียร, ผู้วิจัย
2560
275สถานภาพและการใช้ทรัพยากรของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai : รายงานผลการดำเนินงานธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
จิตรทิวัส พรประเสริฐ
2560
276สถานะประชากรและการแพร่กระจายของแย้ Leiolepis belliana (Hardwicke & Gray, 1827) บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานนนทิวิชญ ตัณฑวณิช
ณัฐนันท์ ขัณธศุภ
2560
277สุขภาวะ นิเวศสรีรวิทยา และประชากรของเต่าทะเล ในระบบนิเวศเกาะ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ
จิรารัช กิตนะ
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสตี ปริยานนท์
มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย
ยุพาพร วิสูตร
ธฤษวรรณ ไตรจิตร์
รังษิมา ผิวผ่อง
รชตะ มณีอินทร์
ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี
สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์
พชร สิทธิชีวภาค
2560
278สุขภาวะ และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกบทูดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ : รายงานผลการดำเนินงานจิรารัช กิตนะ
นพดล กิตนะ
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสตี ปริยานนท์
มุกเรขา เชี่ยวชาญชัย
ยุพาพร วิสูตร
ธฤษวรรณ ไตรจิตต์
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
ภานุพงศ์ ธรรมโชติ
รชตะ มณีอินทร์
ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี
สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์
พชร สิทธิชีวภาค
ฤดีมาศ บุตรศิริ
วรภัทร สวัสดิ์วงษ์
ปิ่นมนัส นนท์นา
ณัฏฐา มธุพยนต์
สุวิสาข์ ชอบจิตต์
2560
279หนังสือคู่มือความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพงชัย หาญยุทธนากร
2560
280หอยทากบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานจิรศักดิ์ สุจริต
2560
281องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นสำเภา : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง
ศุภกาญจน์ ชำนิ
2560
282การใช้การตรวจถ่ายภาพสมองโดยวิธีสเป็คในการบ่งชี้ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ตอบสนองต่อยาต้านโคลีนเอสเตอเรสเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศ : รายงานการวิจัย (ร่าง)สุภัทรพร เทพมงคล
โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
ชาวิท ตันวีระสกุลชัย
2559
283การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย ระยะที่ 1 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พนม คลี่ฉายา
2559
284การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และแนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียนมัธยมในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พนม คลี่ฉายา
2559
285การใช้วิธีการสังเกตอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการไตร่ตรองตนเองของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศศิลักษณ์ ขยันกิจ
2559
286การตรวจหาภาวะการเปลี่ยนแปลงการควบคุมเหนือพันธุกรรมในตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกที่มีความผิดปกติระดับต่างๆ : รายงานการวิจัยอาคม ไชยวงศ์คต
ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
สมชัย นิรุตติศาสน์
2559
287การบริหารจัดการชายแดนหลังการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ณัฐพจน์ ยืนยง
วรัญญา จิตรผ่อง
2559
288การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาของน้ำจืดต่อระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน : รายงานผลการวิจัยอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
กัลยา วัฒยากร
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
ปราโมทย์ โศจิศุภร
สมภพ รุ่งสุภา
ณิชยา ประดิษฎ์ทรัพย์
พรเทพ พรรณรักษ์
สุริยัณห์ สาระมูล
2559
289การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตตามแนวรอยเลื่อนสะเกียงตอนกลางประเทศพม่าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว : รายงานวิจัยสันติ ภัยหลบลี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2559
290การพัฒนากระบวนการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการะปรับปรุงคุณภาพน้ำและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ : รายงานการวิจัยสิตานัน ธิติประเสริฐ
ณัฎฐา ทองจุล
2559
291การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเหมวรรณ ขันมณี
2559
292การพัฒนาชุดทดสอบอีไลซาสำหรับการตรวจวัดแอนติบอดีต่อโรคหวัดหน้าบวมนิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
วิษณุ วรรณแสวง
ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
2559
293การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวเรือนด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผง : รายงานฉบับสมบูรณ์ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2559
294การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมอมรินทร์ อำพลพงษ์
2559
295การพัฒนาระบบสำรวจและจัดการข้อมูลปริมาณรังสีแกมมาแบบติดรถยนต์สำหรับการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่ออุบัติการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่ 1)พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์
สุพิชชา จันทรโยธา
ชุติมา กรานรอด
2559
296การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาวนิตย์ สงคราม
จินตวีร์ คล้ายสังข์
พัชรี วรจรัสรังสี
สันติ ศรีประเสริฐ
สุวรรณา ทิมสถิตย์
รุ่งระวี สมะวรรธนะ
ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
เสาวพร บุญช่วย
อภันตรี ศรีปานเงิน
2559
297การพัฒนาสารต้นแบบสำหรับการรักษาโรคจากโปรตีนและเปปไทด์ : กรณีศึกษาหอยหวานและขนไก่ป่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อภิชาติ กาญจนทัต
2559
298การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2559
299การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้และแนวทางในการพัฒนาความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยศรัณย์พร ยินดีสุข
2559
300การวิเคราะห์ผลของตัวกลางต่อสัญญาณของปรอท และการตกค้างของปรอทที่ความเข้มข้นสูงระหว่างการตรวจวัดด้วยเครื่อง ICP-OESกวีร์ ไตรตียะประเสริฐ
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next