DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
351การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsi) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยใช้นิวเคลียร์ยีนเป็นดีเอ็นเอเครื่องหมายในการตรวจ : รายงานผลการดำเนินงานอัมพร วิเวกแว่ว
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2558
352การผลิตกรดไขมันผสมเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการศึกษาแบบแผนชนิดของกรดไขมันด้วยก๊าซโครมาโตกราฟี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศจี น้อยตั้ง
ศรินทิพ สุกใส
2558
353การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับตรวจวัดอะฟลาทอกซินเอ็ม1 ด้วยวิธีเอนไซม์ลิงก์อิมมิวโนซอร์เบนท์แอสเสย์กิตตินันท์ โกมลภิส
นันทิกา คงเจริญพร
ทรงจันทร์ ภู่ทอง
อณุมาศ บัวเขียว
ธนาภัทร ปาลกะ
2558
354การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวด้วยเซลลูโลสิกยีสต์ในถังหมัก 5 ลิตร : รายงานผลการดำเนินงานวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2558
355การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ กาย จิตและสังคมระยะที่ 1: รายงานการวิจัยวิภา ด่านธำรงกูล
สโรชินี แจ้งมงคล
เพ็ญพักตร์ อุทิศ
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์
2558
356การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธีนาโนเทคโนโลยี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
สุรางค์ นุชประยูร
อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
2558
357การพัฒนาเซรามิกพรุนจากดินแดงท้องถิ่น และวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2สิริพรรณ นิลไพรัช
ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
กฤษณา ศิรเลิศมุกุล
รัฐพล รังกุพันธ์
ศรีไฉล ขุนทน
ยุทธนา แก้วตาบุตร
ขนิษฐา หนูมั่น
อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2558
358การพัฒนาแถบทดสอบสำเร็จรูปสำหรับตรวจติดตามระดับฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนในน้ำนมโคอุมาพร พิมพิทักษ์
ทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
นันทิกา คงเจริญพร
อณุมาศ บัวเขียว
พลกฤษ์ แสงวณิช
2558
359การพัฒนาฟิล์มบางนาโนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วง: รายงานการวิจัย (ปีที่2)ปราณี โรจน์สิทธิศักดิ์
กนกวรรณ เสรีภาพ
2558
360การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยกและจัดเก็บเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัขให้อยู่ในรูปเซลล์เดี่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์อัจฉริยา ไศละสูต
ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล
เดชธชัย เกตุพันธุ์
อลงกรณ์ พิมพ์พิณ
วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2558
361การพึ่งพาสื่อของประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2558
362การแยกเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝา : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2558
363การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2558
364การวิเคราะห์ธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณเขตการเลื่อนตามแนวระดับภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานวิจัยพิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
2558
365การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัยจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2558
366การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล
ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์
ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง
วารี นิยมธรรม
2558
367การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อาชัญญา รัตนอุบล
2558
368การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลักษณะกายภาพและชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ต้นกำเนิดที่สร้างจากตัวอ่อนและเซลล์ร่างกายเพื่อนำไปใช้ทางคลินิก : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์
รัฐจักร รังสิวิวัฒน์
ปราณี นำชัยศรีค้า
นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประมวล วีรุตมเสน
2558
369การศึกษาธรรมชาติการดำเนินโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ความสำคัญทางคลินิคปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการรักษาการตอบสนองต่อการรักษา และผลข้างเคียงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
อัญชลี อวิหิงสานนท์
วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
โอภาส พุทธเจริญ
ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ
สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล
ศุภรัตน์ เข็มนาค
สุพรรณี จิรจริยาเวช
อำนาจ มะลิทอง
จิรายุ วิสูตรานุกูล
วรางคณา มั่นสกุล
ฐิติรัตน์ ตั้งก่อสกุล
ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
วรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร
2558
370การศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1)บวร ทรัพย์สิงห์
วิชยา โกมินทร์
วนิดา คชสาร
2558
371การศึกษาบทบาทของระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อบาร์โทเนลล่าในแมวป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรสมา ภู่สุนทรธรรม
2558
372การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มฟอแรมมินิเฟอร่าในระบบนิเวศปะการังของเกาะแสมสารและเกาะท้ายค้างคาว จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสมภพ รุ่งสุภา
2558
373การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1ศยามล เจริญรัตน์
ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
รัศมี เอกศิริ
2558
374การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องในคนไข้ที่มีระดับไทรกลีเซอไรด์สูงมาก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
วาณี เปล่งพานิชย์
นันทกร ทองแดง
2558
375การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเหล็กชุบสังกะสี ความต้านทานการกัดกร่อนสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
2558
376การสำรวจและจัดทำแผนบริหารจัดการระดับชุมชนอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีที่ยังไม่เป็นที่รู้จักตามแนวชายฝั่งทะเลไทยสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มนตรี ชูวงษ์, ผู้วิจัย
วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์, ผู้วิจัย
สันติ ภัยหลบลี้, ผู้วิจัย
สุเมธ พันธุวงค์ราช, ผู้วิจัย
2558
377การหาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งเมตาบอลึซึมของไขมัน โดยสารสำคัญที่แยกได้จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ บริเวณเกาะแสมแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานทักษิณา ชวนอาษา
2558
378ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้าง ในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานชัชวาล ใจซื่อกุล
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2558
379ความหลากชนิดและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือ บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสถานีวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เวียงสา จังหวัดน่าน และบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานปิโยรส ทองเกิด
2558
380ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริธงชัย งามประเสริฐวงศ์
กษิดิศ ริสอน
ศักรินทร์ แสนสุข
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2558
381ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
วชิราภรณ์ ฟูนัน
ธัญลักษณ์ ตะโกดี
หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
นรินทร์ ชมภูพวง
2558
382ความหลากหลายทางชนิดของหิ่งห้อยนิเวศวิทยา การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
องุ่น ลิ่ววานิช
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2558
383ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2558
384ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานพงชัย หาญยุทธนากร
2558
385ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea บนหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
2558
386ความหลากหลายและบทบาทของมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานผลการดำเนินงานดวงแข สิทธิเจริญชัย
ชัชวาล ใจซื่อกุล
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2558
387คู่มือการผลิตเมล็ดแมงลัก(แบบฝัดแห้ง)ศรินทิพ สุกใส
บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์
เพชรรัตน์ จันทรทิณ
วีระเดช สุขเอียด
ศจี น้อยตั้ง
กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2558
388เครื่องสร้างแรงกดแบบไม่ต่อเนื่องบนเซลล์เพื่องานวิจัยทางกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์ : รายงานวิจัยประสิทธิ์ ภวสันต์
ชลิดา ลิ้มจีระจรัส
ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
2558
389โครงการการหาขอบเขตของตัวประกอบวัตถุเทาสำหรับหลุมดำแบบ Reissner-Nordstrom และ Schwarzschild-Tangherlini : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพชรอาภา บุญเสริม
2558
390โครงการขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนไทยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
2558
391โครงการวิจัยพัฒนาแบบประเมิน CERAD เพื่อการวินิจฉัยและลงทะเบียนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไทยสุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
พวงสร้อย วรกุล
สุภัทรพร เทพมงคล
ชาวิท ตันวีระสกุลชัย
2558
392โครงการวิจัยเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเซมิคาร์บาไซด์ : รายงานการวิจัยอณุมาศ บัวเขียว
ทรงจันทร์ ภู่ทอง
กิตตินันท์ โกมลภิส
นันทิกา คงเจริญพร
อุมาพร พิมพิทักษ์
2558
393โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดินศีลาวุธ ดำรงศิริ
2558
394โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานฉบับสมบูรณ์2558
395โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ระยะที่ 2) : รายงานผลการดำเนินงานนิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต
2558
396ฐานข้อมูล: 1. ฐานข้อมูลนกในเกาะแสมสาร 2. ฐานข้อมูลนกเทือกเขาตะนาวศรีพงชัย หาญยุทธนากร
2558
397เทศน์มหาชาติล้านนา : ลักษณะเฉพาะทางดุริยางคศิลป์ที่พบในประเพณีศาสนา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2558
398แนวโน้มวิชาชีพ หลักสูตรและคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2558
399บทบาทและความสำคัญของทากเปลือย Jorunna funebris ในระบบนิเวศ-4: ความสัมพันธ์ของอาหารที่มีต่อการผลิตสาร renieramycin : รายงานผลการดำเนินงานสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2558
400ปัจจัยที่มีผลต่อการตายก่อนหย่านมของลูกสุกร ในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์เผด็จ ธรรมรักษ์
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next