DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
351การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กรอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
เมตตา วิวัฒนานุกูล
2538
352การตรวจสอบคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลหัวเฉียวสุชาดา รัชชุกูล
2530
353การตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้กรรณิการ์ ดิษยวงศ์
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
พรพิมล พงษ์กสิกิจ
2520
354การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเข็มชัย เหมะจันทร
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
รัดเกล้า ภูติวรนาถ
2541
355การตรวจสอบเภสัชภัณฑ์โดยใช้ฟลูโอเรสคามีน : รายงานผลการวิจัยสุนิพนธ์ ภุมมางกูร
ราณี สุรกาญจน์กุล
ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2532
356การตรวจหา Sex chromosome aneuploidy ของอสุจิที่ได้จากท่อนำอสุจิส่วน epididymis ในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบอสุจิในน้ำอสุจินเรศร สุขเจริญ
จิรพรรณ เหงี่ยมวิจาวัฒน์
2544
357การตรวจหาการดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ HIV โดยวิธี multiplex selective polymerase chain reactionเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ประพันธ์ ภานุภาค
สุณี ศิริวิชยกุล
ชุติธร เกตุลอย
2544
358การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ จรัสกุลางกูร
กนกวรรณ นิสภกุลธร
รังสินี มหานนท์
2552
359การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reactionสัตถาพร สิโรตมรัตน์
เครือวัลย์ พลจันทร
อัมพร ตันประเสริฐ
2544
360การตรวจหาภาวะการเปลี่ยนแปลงการควบคุมเหนือพันธุกรรมในตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกที่มีความผิดปกติระดับต่างๆ : รายงานการวิจัยอาคม ไชยวงศ์คต
ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
สมชัย นิรุตติศาสน์
2559
361การตรวจหายีนดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Blastocystis hominis : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร
วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
2558
362การตรวจหาลำดับเบสของจีนไดไฮโดรไฟเลท รีดักเตส-ไทมิไดเลท ซินเทสของเชื้อมาเลเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์ ที่มีระดับความไวต่อยาไพริเมทามีนต่างกัน ด้วยวิธีการหาลำดับเบสโดยตรง : รายงานผลการวิจัยพงชัย หาญยุทธนากร
กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2541
363การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
2551
364การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2550
365การตรวจหาไวรัสของชะนีโดยวิธีจุลทรรศน์อิเล็กตรอน : รายงานผลการวิจัยวัฒนา วัฒนวิจารณ์
2531
366การตรึงไนตริไฟอิงแบคทีเรียบนวัสดุชีวภาพไคโตซานเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง : รายงานวิจัยปราณี เลิศสุทธิวงค์
สรวิศ เผ่าทองศุข
วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
2556
367การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมด์และโพลิ (อะคริลาไมด์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิร์สซัสเพนชันโพลิเมอไรเซชัน : รายงานผลการวิจัยนภา ศิวรังสรรค์
สุดา เกียรติกำจรวงศ์
2540
368การตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ต่อเกล็ดไฮดรอกซีอาปาไทต์ : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2542
369การตอบสนองของเซลล์โพรงฟันต่ออินเตอร์ลิวคิน-6 : รายงานวิจัยทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์
ประสิทธิ์ ภวสันต์
ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล
2550
370การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบัณฑิต จุลาสัย
ยุวดี ศิริ
2544
371การติดตามการเจริญและการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Pseudomonas sp. สายพันธุ์ A41 ในอาหารที่มีน้ำมันและกรดไขมันเป็นแหล่งคาร์บอน : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
นพรัตน์ วานิชสุขสมบัติ
2547
372การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : รายงานผลการวิจัยสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2552
373การติดตามบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2526สุทธนู ศรีไสย
จิตต์นิภา ศรีไสย
2528
374การติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2544 : กระบวนการและปัญหา : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวนิช
สมาน เหล่าดำรงชัย
นพรัตน์ ศุกระกาญจน์
ปิยวัฒน์ คงช่วย
ศจินทร์ ประชาสันติ์
2545
375การติดตามผลครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ : รายงานการวิจัยสุวัฒนา อุทัยรัตน์
อัมพร ม้าคนอง
พร้อมพรรณ อุดมสิน
2545
376การติดตามและประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (รายงานการวิจัย โครงการวิจัยนำร่อง)ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
พรพรรณ สุภวรรณวงศ์
2554
377การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัยหทัยกานต์ มนัสปิยะ
2550
378การเตรียมแบเรียมไททาเนตเซรามิกด้วยการใช้แบเรียมไททาเนตโซลเป็นตัวเชื่อม : รายงานฉบับสมบูรณ์2545
379การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมปราณี เลิศสุทธิวงค์
วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
2555
380การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม : รายงานการวิจัย ปีที่ 1ปราณี เลิศสุทธิวงค์
วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
2554
381การเตรียมแผ่นกรองซิลิกาจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานผลการวิจัยสรินทร ลิ่มปนาท
กฤษณา ศิรเลิศมุกุล
ศรีไฉล ขุนทน
2543
382การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ธนิต สิงหบุญพงศ์
2555
383การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ธนิต สิงหบุญพงศ์
2553
384การเตรียมแผ่นเส้นใยเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากแบคทีเรียโดยมีอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะเงินและผงแม่เหล็กเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2555
385การเตรียมไมโครแคปซูลบรรจุสารดูดซับก๊าซเอทธีลีนสรินทร ลิ่มปนาท
2553
386การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
สิทธิเดช สิทธิประณีต
2546
387การเตรียมและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว : รายงานผลการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ
ธิติรัตน์ ปานม่วง
2536
388การเตรียมและการศึกษาสมบัติของของเกลือของไคโตซานกับสารกำจัดวัชพืชที่เป็นกรด : รายงานฉบับสมบูรณ์มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
2544
389การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
390การเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายจากไวรัสเสตรนต่างๆ : รายงานผลการวิจัยสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
2539
391การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัยกาวี ศรีกูลกิจ
ประณัฐ โพธิยะราช
ดวงดาว อาจองค์
2554
392การเตรียมเส้นใยอิเลคโตรสปันผสมระหว่างพอลิสไตรีนและพอลิ (2-เมธอกซี, 5-(2'-เอธิลเฮกซิลอกซี)-พารา-ฟีนิลีนไวนิลิน) และสมบัติด้านการเปล่งแสง : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)พิชญ์ ศุภผล
2549
393การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัยปราณี รัตนวลีดิโรจน์
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
2555
394การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัยวิชชากร จารุศิริ
ธราพงษ์ วิทิตศานต์
ชินเทพ เพ็ญชาติ
จินตนา อุบลวัฒน์
2551
395การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์
สุมนา ชมพูทวีป
นิกร ดุสิตสิน
2531
396การทดลองเก็บรักษาไตของสุนัขเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนไต ภาค 2 : รายงานผลการวิจัยพิชัย บุณยะรัตเวช
พร สถิตพันธ์เวชา
2518
397การทดลองใช้รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี
2530
398การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์สุวิมล กีรติพิบูล
กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
มณีวรรณ รักวาทิน
2540
399การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarbสุพล เลื่องยศลือชากุล
สุวรรณี นิธิอุทัย
2530
400การทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Gracilaria verrucosaเยาวลักษณ์ มณีรัตน์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
2527

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next