DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
351การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ ... : รายงานผลการวิจัยสมภพ รุ่งสุภา
สมบัติ อินทร์คง
เอนก โสภณ
ปารุส สังข์มณี
คมกริช เอี่ยมละออ
สรายุทธ ตันบู๊
สุภา กลมกลึง
อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
ชลธยา ทรงรูป
อิชฌิกา พรหมทอง
2534
352การตรวจพิสูจน์และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Torque Teno Virus (TTV) ในสุกรประเทศไทย : รายงานวิจัยศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
2556
353การตรวจโลหะหนักปรอท ที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนและจีน Metallothionein ในปลานิลอนุเทพ รังสีพิพัฒน์
อรัญญา พลพรพิสิฐ
นพดล พิฬารัตน์
2551
354การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลง ของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนสมภพ รุ่งสุภา
เอนก โสภณ
สมบัติ อินทร์คง
ปารุส สังขมณี
สุภา กลมกลึง
คมกริช เอี่ยมละออ
สรายุทธ ตันบู๋
2538
355การตรวจวิเคราะห์สารมาลาไคต์กรีนและเมตะบอไลต์ลิวโคมาลาไคต์กรีนตกค้างในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงด้วยเทคนิค LC-MS/MS และเทคนิค HPLC-UV-VISIBLE : รายงานการวิจัยพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
สุชาดา จูอนุวัฒนกุล
2550
356การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism)กัญญา ศุภปีติพร
วิชิต สุพรศิลป์ชัย
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
2555
357การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กรอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
เมตตา วิวัฒนานุกูล
2538
358การตรวจสอบคุณภาพของการพยาบาลในโรงพยาบาลหัวเฉียวสุชาดา รัชชุกูล
2530
359การตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้กรรณิการ์ ดิษยวงศ์
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
พรพิมล พงษ์กสิกิจ
2520
360การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเข็มชัย เหมะจันทร
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
รัดเกล้า ภูติวรนาถ
2541
361การตรวจสอบเภสัชภัณฑ์โดยใช้ฟลูโอเรสคามีน : รายงานผลการวิจัยสุนิพนธ์ ภุมมางกูร
ราณี สุรกาญจน์กุล
ลาวัลย์ ศรีพงษ์
2532
362การตรวจหา Sex chromosome aneuploidy ของอสุจิที่ได้จากท่อนำอสุจิส่วน epididymis ในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบอสุจิในน้ำอสุจินเรศร สุขเจริญ
จิรพรรณ เหงี่ยมวิจาวัฒน์
2544
363การตรวจหาการดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ HIV โดยวิธี multiplex selective polymerase chain reactionเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ประพันธ์ ภานุภาค
สุณี ศิริวิชยกุล
ชุติธร เกตุลอย
2544
364การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ จรัสกุลางกูร
กนกวรรณ นิสภกุลธร
รังสินี มหานนท์
2552
365การตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสตับอักเสบบีในซีรัมหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี Polymerase chain reactionสัตถาพร สิโรตมรัตน์
เครือวัลย์ พลจันทร
อัมพร ตันประเสริฐ
2544
366การตรวจหาภาวะการเปลี่ยนแปลงการควบคุมเหนือพันธุกรรมในตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกที่มีความผิดปกติระดับต่างๆ : รายงานการวิจัยอาคม ไชยวงศ์คต
ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
สมชัย นิรุตติศาสน์
2559
367การตรวจหายีนดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Blastocystis hominis : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร
วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
2558
368การตรวจหายีนดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Blastocystis hominis : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร
วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
2556
369การตรวจหาลำดับเบสของจีนไดไฮโดรไฟเลท รีดักเตส-ไทมิไดเลท ซินเทสของเชื้อมาเลเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์ ที่มีระดับความไวต่อยาไพริเมทามีนต่างกัน ด้วยวิธีการหาลำดับเบสโดยตรง : รายงานผลการวิจัยพงชัย หาญยุทธนากร
กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2541
370การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
2551
371การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2550
372การตรวจหาไวรัสของชะนีโดยวิธีจุลทรรศน์อิเล็กตรอน : รายงานผลการวิจัยวัฒนา วัฒนวิจารณ์
2531
373การตรึงไนตริไฟอิงแบคทีเรียบนวัสดุชีวภาพไคโตซานเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง : รายงานวิจัยปราณี เลิศสุทธิวงค์
สรวิศ เผ่าทองศุข
วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
2556
374การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมด์และโพลิ (อะคริลาไมด์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิร์สซัสเพนชันโพลิเมอไรเซชัน : รายงานผลการวิจัยนภา ศิวรังสรรค์
สุดา เกียรติกำจรวงศ์
2540
375การตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ต่อเกล็ดไฮดรอกซีอาปาไทต์ : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2542
376การตอบสนองของเซลล์โพรงฟันต่ออินเตอร์ลิวคิน-6 : รายงานวิจัยทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์
ประสิทธิ์ ภวสันต์
ทัศนีย์ ยงชัยตระกูล
2550
377การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบัณฑิต จุลาสัย
ยุวดี ศิริ
2544
378การติดตามการเจริญและการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Pseudomonas sp. สายพันธุ์ A41 ในอาหารที่มีน้ำมันและกรดไขมันเป็นแหล่งคาร์บอน : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
นพรัตน์ วานิชสุขสมบัติ
2547
379การติดตามการฟื้นตัวของแนวปะการังภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน : รายงานผลการวิจัยสุชนา ชวนิชย์
วรณพ วิยกาญจน์
2552
380การติดตามบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2526สุทธนู ศรีไสย
จิตต์นิภา ศรีไสย
2528
381การติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2544 : กระบวนการและปัญหา : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวนิช
สมาน เหล่าดำรงชัย
นพรัตน์ ศุกระกาญจน์
ปิยวัฒน์ คงช่วย
ศจินทร์ ประชาสันติ์
2545
382การติดตามผลครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ : รายงานการวิจัยสุวัฒนา อุทัยรัตน์
อัมพร ม้าคนอง
พร้อมพรรณ อุดมสิน
2545
383การติดตามและประเมินความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุไทยเพื่อการพัฒนางานด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต : รายงานการวิจัยเทวฤทธิ์ สมโคตร
2553
384การติดตามและประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (รายงานการวิจัย โครงการวิจัยนำร่อง)ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
พรพรรณ สุภวรรณวงศ์
2554
385การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัยหทัยกานต์ มนัสปิยะ
2550
386การเตรียมแบเรียมไททาเนตเซรามิกด้วยการใช้แบเรียมไททาเนตโซลเป็นตัวเชื่อม : รายงานฉบับสมบูรณ์2545
387การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมปราณี เลิศสุทธิวงค์
วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
2555
388การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม : รายงานการวิจัย ปีที่ 1ปราณี เลิศสุทธิวงค์
วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล
2554
389การเตรียมแผ่นกรองซิลิกาจากขี้เถ้าแกลบ : รายงานผลการวิจัยสรินทร ลิ่มปนาท
กฤษณา ศิรเลิศมุกุล
ศรีไฉล ขุนทน
2543
390การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ธนิต สิงหบุญพงศ์
2553
391การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ธนิต สิงหบุญพงศ์
2555
392การเตรียมแผ่นเส้นใยเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากแบคทีเรียโดยมีอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะเงินและผงแม่เหล็กเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2555
393การเตรียมไมโครแคปซูลบรรจุสารดูดซับก๊าซเอทธีลีนสรินทร ลิ่มปนาท
2553
394การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
สิทธิเดช สิทธิประณีต
2546
395การเตรียมและการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางการแพทย์ ชนิดผงสูตรโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว : รายงานผลการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ
ธิติรัตน์ ปานม่วง
2536
396การเตรียมและการศึกษาสมบัติของของเกลือของไคโตซานกับสารกำจัดวัชพืชที่เป็นกรด : รายงานฉบับสมบูรณ์มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
2544
397การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
398การเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายจากไวรัสเสตรนต่างๆ : รายงานผลการวิจัยสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
2539
399การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัยกาวี ศรีกูลกิจ
ประณัฐ โพธิยะราช
ดวงดาว อาจองค์
2554
400การเตรียมเส้นใยอิเลคโตรสปันผสมระหว่างพอลิสไตรีนและพอลิ (2-เมธอกซี, 5-(2'-เอธิลเฮกซิลอกซี)-พารา-ฟีนิลีนไวนิลิน) และสมบัติด้านการเปล่งแสง : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)พิชญ์ ศุภผล
2549

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next