DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
401การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล
อังคณา ตันติธุวานนท์
ธิติมา ไตรพิพัฒน์
อรรถพล มาดาป้อง
2557
402การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัยสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
วิชัย เชิดชีวศาสตร์
สุกัญญา วีรวัฒนกุมภะ
ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์
ปัญญา เต็มเจริญ
2551
403การทดสอบและการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษากาญจนา ปราบพาล
2532
404การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัยพรชัย สิทธิศรัณย์กุล
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
2542
405การทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2534
406การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
Tsustumi, Atsushi
พิรดี สุนทรสถิตย์
2546
407การทำนายผลรวมของความกว้างฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยและฟันกรามน้อยซี่ที่สอง ในเด็กอายุ 13-15 ปี : รายงานผลการวิจัยวัชระ เพชรคุปต์
ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล
2541
408การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11 : รายงานผลการวิจัยศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
2542
409การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัยนวลพรรณ จันทรศิริ
จุฬาภรณ์ พวยอ้วน
2544
410การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัยผ่องศรี จั่นห้าว
2531
411การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพ : รายงานผลการวิจัยสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
รชฎ ตันติเลิศเจริญ
2549
412การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิประโยชน์ ตันติเจริญยศ
ชัยณรงค์ โลหชิต
จินดา สิงห์ลอ
กัลยาณี ตันศฤงฆาร
เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย
ปิยลัมพร หะวานนท์
2539
413การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa : รายงานผลการวิจัยนภา ศิวรังสรรค์
2540
414การนำเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
2558
415การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
2541
416การนำเสนอแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2545
417การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์
กอบกุล พฤกษะวัน
ปองสิน วิเศษศิริ
ณัฐนิภา วิเศษศิริ
เอกชัย กี่สุขพันธ์
2555
418การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัยชนาธิป พรกุล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ทิศนา แขมมณี
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
ฤทัยรัตน์ ธรเสนา
อภิรักษ์ อนะมาน
ราเชน มีศรี
2549
419การนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กฎหมายไทย : รายงานวิจัยศักดา ธนิตกุล
2555
420การบรรเทาอุทกภัยของกรุงเทพมหานครโดยใช้ทุ่งเก็บกักน้ำชั่วคราวศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
2527
421การบริหารจัดการชายแดนหลังการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ณัฐพจน์ ยืนยง
วรัญญา จิตรผ่อง
2559
422การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานผลการวิจัยสุดาศิริ วศวงศ์
2533
423การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งสมภพ รุ่งสุภา
2553
424การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัยสุเทพ เรืองวิเศษ
2541
425การประชาสัมพันธ์โดยคณะผู้แทนการค้า : การศึกษาบทบาทของคณะผู้แทนการค้าของประเทศไทย ในด้านการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2529-2530อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2531
426การประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก วันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 6 : 2556 : กาญจนบุรี)มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2556
427การประดิษฐ์เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์พิชญ์ ศุภผล
2545
428การประดิษฐ์นาโนโฮลจาก In₀.₁₅Ga₀.₈₅As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs ด้วยวิธีดรอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
2554
429การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์วาทิต เบญจพลกุล
2538
430การประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ภาระงานพยาบาล : รายงานประพิม ศุภศันสนีย์
สุวิณี วิวัฒน์วานิช
2542
431การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524
432การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : ลักษณะปัญหา วิธีแก้และคอมพิวเตอร์โปรแกรมชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524
433การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2531, 2533 และ 2535 : รายงานผลการวิจัยอิศรา ศานติศาสน์
2538
434การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตยรัตนา สำโรงทอง
วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์
สุนันทา วงศ์ชาลี
พีรญา อึ้งอุดรภักดี
2555
435การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย : โครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2553
436การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2545
437การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัยสง่า ตั้งชวาล
2544
438การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมในอัตราการเจริญเติบโต ของหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 : รายงานฉบับสมบูรณ์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
2541
439การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ
วิภา ด่านธำรงกูล
สมชาย อิสระวาณิชย์
รัตนา สินธุภัค
วราพรรณ ด่านอุตรา
วัฒนา อู่วาณิชย์
2540
440การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
วรินทรา วัชรสิงห์
กรรณิกา อุ่นแจ่ม
2537
441การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี
สุปราณี จิราณรงค์
2550
442การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธนู ศรีไสย์
นิรชราภา ทองธรรมชาติ
จิตต์นิภา ศรีไสย
สงกรานต์ วีระเจริญกิจ
สุภาณี จุลชู
2547
443การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยวิสุทธิ์ หิมารัตน์
ไพบูลย์ ใจเด็ด
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์
2543
444การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัยวัฒนวรรณ สงวนเรือง
ลลิตา หมอกพริ้ง
ศราวุธ ชุติชูเดช
2534
445การประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิต จุลาสัย
พรรณชลัท สุริโยธิน
2545
446การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่บริหารการสอนโดยโครงการการศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2537-2538 : รายงานวิจัยสุทธนู ศรีไสย์
2538
447การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศแก่นักเรียนและเยาวชนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา จารุเบญจ
2549
448การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว ในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531เกื้อ วงศ์บุญสิน
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2531
449การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2547
450การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน : รายงานอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
รัตนา จารุเบญจ
2534

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next