DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
401การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัยปราณี รัตนวลีดิโรจน์
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
2555
402การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัยวิชชากร จารุศิริ
ธราพงษ์ วิทิตศานต์
ชินเทพ เพ็ญชาติ
จินตนา อุบลวัฒน์
2551
403การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์
สุมนา ชมพูทวีป
นิกร ดุสิตสิน
2531
404การทดลองเก็บรักษาไตของสุนัขเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนไต ภาค 2 : รายงานผลการวิจัยพิชัย บุณยะรัตเวช
พร สถิตพันธ์เวชา
2518
405การทดลองใช้รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี
2530
406การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์สุวิมล กีรติพิบูล
กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
มณีวรรณ รักวาทิน
2540
407การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarbสุพล เลื่องยศลือชากุล
สุวรรณี นิธิอุทัย
2530
408การทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Gracilaria verrucosaเยาวลักษณ์ มณีรัตน์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
2527
409การทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนในภาคสนามเพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล
อังคณา ตันติธุวานนท์
ธิติมา ไตรพิพัฒน์
อรรถพล มาดาป้อง
2557
410การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัยสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
วิชัย เชิดชีวศาสตร์
สุกัญญา วีรวัฒนกุมภะ
ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์
ปัญญา เต็มเจริญ
2551
411การทดสอบและการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษากาญจนา ปราบพาล
2532
412การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัยพรชัย สิทธิศรัณย์กุล
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
2542
413การทำงานของสตรีกับความต้องการผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2534
414การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
Tsustumi, Atsushi
พิรดี สุนทรสถิตย์
2546
415การทำนายผลรวมของความกว้างฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยและฟันกรามน้อยซี่ที่สอง ในเด็กอายุ 13-15 ปี : รายงานผลการวิจัยวัชระ เพชรคุปต์
ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล
2541
416การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11 : รายงานผลการวิจัยศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
2542
417การทำปฏิกิริยาเชื่อมขวางของอีพอกซีเรซินด้วยส่วนผสมระหว่างมาลิอิกแอนไฮไดรด์และสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทเฮกซาเดนเทตชิฟเบส : รายงานผลการวิจัยนวลพรรณ จันทรศิริ
จุฬาภรณ์ พวยอ้วน
2544
418การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัยผ่องศรี จั่นห้าว
2531
419การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพ : รายงานผลการวิจัยสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
รชฎ ตันติเลิศเจริญ
2549
420การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิประโยชน์ ตันติเจริญยศ
ชัยณรงค์ โลหชิต
จินดา สิงห์ลอ
กัลยาณี ตันศฤงฆาร
เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย
ปิยลัมพร หะวานนท์
2539
421การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa : รายงานผลการวิจัยนภา ศิวรังสรรค์
2540
422การนำเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
2558
423การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
2541
424การนำเสนอแบบฝึกทักษะการเป่ารีคอร์เดอร์โดยใช้โน้ตสากล ด้วยวิธีผสมผสานการอ่านโน้ตกับการร้องโน้ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2545
425การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์
กอบกุล พฤกษะวัน
ปองสิน วิเศษศิริ
ณัฐนิภา วิเศษศิริ
เอกชัย กี่สุขพันธ์
2555
426การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัยชนาธิป พรกุล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ทิศนา แขมมณี
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
ฤทัยรัตน์ ธรเสนา
อภิรักษ์ อนะมาน
ราเชน มีศรี
2549
427การนำหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้กฎหมายไทย : รายงานวิจัยศักดา ธนิตกุล
2555
428การบรรเทาอุทกภัยของกรุงเทพมหานครโดยใช้ทุ่งเก็บกักน้ำชั่วคราวศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
2527
429การบริหารจัดการชายแดนหลังการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ณัฐพจน์ ยืนยง
วรัญญา จิตรผ่อง
2559
430การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานผลการวิจัยสุดาศิริ วศวงศ์
2533
431การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลตะกอนดิน และสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งสมภพ รุ่งสุภา
2553
432การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัยสุเทพ เรืองวิเศษ
2541
433การประชาสัมพันธ์โดยคณะผู้แทนการค้า : การศึกษาบทบาทของคณะผู้แทนการค้าของประเทศไทย ในด้านการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2529-2530อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2531
434การประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก วันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 6 : 2556 : กาญจนบุรี)มาลินี ฉัตรมงคลกุล
2556
435การประดิษฐ์เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์พิชญ์ ศุภผล
2545
436การประดิษฐ์นาโนโฮลจาก In₀.₁₅Ga₀.₈₅As บนแผ่นผลึกฐาน GaAs ด้วยวิธีดรอปเพลทอิพิแทกซีที่ใช้การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
2554
437การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์วาทิต เบญจพลกุล
2538
438การประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ภาระงานพยาบาล : รายงานประพิม ศุภศันสนีย์
สุวิณี วิวัฒน์วานิช
2542
439การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524
440การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : ลักษณะปัญหา วิธีแก้และคอมพิวเตอร์โปรแกรมชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2524
441การประมาณค่าอุปสงค์ของผู้บริโภค ค่าผู้ใหญ่สมมูลย์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2531, 2533 และ 2535 : รายงานผลการวิจัยอิศรา ศานติศาสน์
2538
442การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตยรัตนา สำโรงทอง
วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์
สุนันทา วงศ์ชาลี
พีรญา อึ้งอุดรภักดี
2555
443การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย : โครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2553
444การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2545
445การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัยสง่า ตั้งชวาล
2544
446การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมในอัตราการเจริญเติบโต ของหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 : รายงานฉบับสมบูรณ์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
2541
447การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ
วิภา ด่านธำรงกูล
สมชาย อิสระวาณิชย์
รัตนา สินธุภัค
วราพรรณ ด่านอุตรา
วัฒนา อู่วาณิชย์
2540
448การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
วรินทรา วัชรสิงห์
กรรณิกา อุ่นแจ่ม
2537
449การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี
สุปราณี จิราณรงค์
2550
450การประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธนู ศรีไสย์
นิรชราภา ทองธรรมชาติ
จิตต์นิภา ศรีไสย
สงกรานต์ วีระเจริญกิจ
สุภาณี จุลชู
2547

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next