DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
451การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเลสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
ภิญโญ มีชำนะ
2532
452การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ : เคมีบำบัด ปฏิชีวนะ และสารเสริมชีวนะ เมื่อผสมในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเจริญเติบโตสุพล เลื่องยศลือชากุล
2536
453การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2526
454การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมที่มีภูมิหลัง และการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองแตกต่างกันสุพร ชัยเดชสุริยะ
พัชรี วรจรัสรังสี
2554
455การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตโครงการ รพค. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน : รายงานการวิจัยสุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
2547
456การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ยุพิน พิพิธกุล
พร้อมพรรณ อุดมสิน
สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ
สุวัฒนา อุทัยรัตน์
2525
457การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองโดยใช้จังหวะเซิ้ง และจังหวะตึ่ง นง : รายงานการวิจัยสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
กีฏะ เพิ่มพูล
2551
458การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ : รายงานการวิจัยอัจจิมา เกิดผล, ม.ล.
2545
459การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้ และไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์พัชรี วรจรัสรังสี
2553
460การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
2537
461การเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการแสดงออก ความพึงพอใจต่อการเรียนและเจตคติต่อการร้องเพลงระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะผู้นำต่างกันโดยใช้วิธีการสอนด้วยการนำตนเองกับการสอนแบบปกติ : รายงานการวิจัยทิพพดี อ่องแสงคุณ
2554
462การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสาธิตกับวิธีการสอนแบบใช้ใบงาน และวิธีการสอนแบบใช้วิดีทัศน์ วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
2542
463การเปรียบเทียบวิธีศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนสะดือสุกร : รายงานผลการวิจัยอติชาต พรหมาสา
ชัยณรงค์ โลหชิต
2524
464การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการไปดูงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 1-20 ตุลาคม 2542เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2542
465การเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการวิจัยเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2546
466การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนวิชาการฟัง-พูด โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุชาดา นิมมานนิตย์
นิภาพร รัตนพฤกษ์
อัมพร ชาติอัปสร
จันทร์พนิต สุรศิลป์
รัชนีโรจน์ กุลธำรง
กุลยา คัมภิรานนท์
ดวงฤดี กาญจนพันธ์
พัชรี ชินธรรมมิตร
วัลยาพร นาวีการ
2526
467การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้แบบฝึกหัด : รายงานการวิจัยมาลินี ชาญศิลป์
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
เสริมศรี หอทิมาวรกุล
วรนาถ วัชราธร
จันทร์เพ็ญ อิทธิพเจริญ
สุชาดา โกรศุภมิตร
2527
468การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชารัชดา สุตรา
นงนารถ เดชณรงค์
มาลินี สุวรรณ
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา
นันทนา เทพบริรักษ์
วนิดา เอกแสงศรี
สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร
ผกา สัตยธรรม
ลัดดา ภู่เกียรติ
เพ็ญประภา เข็มแดง
2525
469การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2534
470การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2541
471การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปีอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2541
472การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง : รายงานผลการวิจัยอัปสรสุดา ศิริพงศ์
ศุภิชัย ตั้งใจตรง
ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2544
473การเปลี่ยนแปลงด้านเมตาบอลิสมในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สายพันธุ์ Aphanothece halophytica ที่เจริญภายใต้ความเครียดของเกลือ : รายงานผลการวิจัยอรัญ อินเจริญศักดิ์
2532
474การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย : รายงานผลการวิจัยไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
2526
475การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
2537
476การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟ5ของเชิ้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกรที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็นและผลกระทบต่อศักยภาพการนิวทรัลไลซ์ไวรัส และการผลิตต้นแบบดีเอ็นเอวัคซีนที่มีส่วนประกอบของยีน ORF5 : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล
ธิติมา ไตรพิพัฒน์
ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
กัญจน์ เตมียะเสน
2555
477การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปัญหาจริยธรรม : รายงานผลการวิจัยกุลวิตรา ภังคานนท์
สุภางค์ จันทวานิช
สำอาง หิรัญบูรณะ
2533
478การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อยบัณฑิต จุลาสัย
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
ศักดิ์สิน ทองสุขมาก
2544
479การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภออุทัยและอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดุษฎี ทายตะคุ
ชัยชนะ แสงสว่าง
2543
480การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน : กรณีผลกระทบจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนฤมล บรรจงจิตร
2541
481การเปลี่ยนมีเธนเป็นเมธานอลภายใต้โคโรนาดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2541
482การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMSโสมวดี ไชยอนันต์สุจริต
อธิชา ฉายสุวรรณ
นุริยา กาเจ
2552
483การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมต่างสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsi) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบางส่วนของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในการตรวจสอบในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยอัมพร วิเวกแว่ว
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2555
484การแปลกวีนิพนธ์เยอรมันเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลกวีนิพนธ์ของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ : รายงานบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ถนอมนวล โอเจริญ
2545
485การแปลศัพท์สำนวนที่มีชื่อเฉพาะจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นภาษาไทยศุภกาญจน์ เอี่ยมหฤท
จิรันธรา ศรีอุทัย
2554
486การผลิต Exopolysaccharides โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร : รายงานผลการวิจัยสุวิมล กีรติพิบูล
สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
ฐิตาภา เขียวขจี
2540
487การผลิต wavelengthgt 11 DNA และ In vitro packaging mixes เพื่อใช้ในงานพันธุวิศวกรรมนภา ศิวรังสรรค์
2536
488การผลิตกรดแอล-แลกติกจากไฮโดรไลเสทของกากมันสำปะหลังโดยรา Rhizopus oryzae ในระดับนำร่อง : รายงานการวิจัยณัฏฐา ทองจุล
วาสนา โตเลี้ยง
2556
489การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ละเอียดพิเศษจากกากของเสีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
490การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับ และ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
491การผลิตตัวดูดซับรูปทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546
492การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
ชัยณรงค์ โลหชิต
วิชัย ทันตศุภารักษ์
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง
จินดา สิงห์ลอ
2539
493การผลิตตัวอ่อนสุกรโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
2537
494การผลิตถ่านไร้ควันจากตะกอนเปียกเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอล : รายงานการวิจัยวลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม
2554
495การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอลศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
วีระชัย บัญชรเทวกุล
กาญจนา กิติดี
2553
496การผลิตน้ำส้มสายชูจากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ : รายงานผลการวิจัยณัฐดา วิโรจน์แสงอรุณ
สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2533
497การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546
498การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ : รายงานผลการวิจัยส่งศรี กุลปรีชา
2540
499การผลิตพอลิเมอร์จากจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัยสุเทพ ธนียวัน
2552
500การผลิตโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติจากจุลินทรีย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งศรี กุลปรีชา
2538

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next