DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
451การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2540
452การประยุกต์ใช้แผ่นพลาสติกตรวจน้ำตาลเพื่อศึกษาความสามารถในการกำจัดน้ำตาลในน้ำลายภาคสนามไพรัช เดชสัจจา
ปณิธาน บุญจำรัส
พรศรี ปฏิมานุเกษม
2539
453การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ในการจัดการไร่นาในชนบทของไทยธำรง เปรมปรีดิ์
ไพบูลย์ ไชยนิล
สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
2530
454การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savitzky-golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์เจษฎา ชินรุ่งเรือง
2544
455การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรมการผลิตอัมพิกา ไกรฤทธิ์
2525
456การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบทสุภาพรรณ ณ บางช้าง
ไหม รัตนวรารักษ์
ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ
2527
457การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท : รายงานผลการวิจัยสุภาพรรณ ณ บางช้าง
ไหม รัตนวรารักษ์
2525
458การประหยัดพลังงานในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์เกษตรโดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน : รายงานการวิจัยวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2528
459การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร
สุบเดศ วามสิงห์
2541
460การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
สุกัญญา แสงมุกข์
วาสินี วิเศษฤทธิ์
โสภี อุทรุท
2543
461การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
บรรยง โตประเสริฐพงศ์
เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
2531
462การปรับปรุงการกัดขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุทางการแพทย์สำหรับการผลิตข้อต่อเทียมในประเทศไทยไพรัช ตั้งพรประเสริฐ
2553
463การปรับปรุงคุณภาพแร่ทรายแก้วคุณภาพต่ำสำหรับอุตสาหกรรมแก้วสมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
วิชญา การชัญกาศ
2539
464การปรับปรุงโครงสร้างของเคอร์คิวมินให้เป็นสารกรองรังสียูวี : รายงานผลการวิจัยศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
2549
465การปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุเยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์
พรชัย สุธาทร
2533
466การปรับปรุงผิวของผงฝ้ายที่ได้จากการแปรสภาพทางเคมีของเศษผ้าเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลิโพรพิลีน : รายงานผลการวิจัยดวงดาว อาจองค์
2545
467การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนชุมพร ปัจจุสานนท์
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
ศักดา ธนิตกุล
ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์
โสตถิธร มัลลิกะมาส
เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์
ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์
สุภาสินี ขมะสุนทร
กฤษณี มาศรีจันทร์
รณิดา วงศ์พานิช
นฐมลย์ พงษ์รอจน์
2543
468การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค
ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์
นิกร ดุสิตสิน
2533
469การปรับปรุงสายพันธุ์ Escherichia coli เพื่อผลิตกรดแลกติกด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2556
470การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุเทพ ธนียวัน
2542
471การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์นลิน นิลอุบล
ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
วาสนา โตเลี้ยง
จันทร์ธิรา ลัภยพร
2536
472การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสมณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
เพ็ญสุดา ฮงภู่
2547
473การปรับสมบัติเชิงกลของโพลิแอไมด์โดยโพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูงสิริจุฑารัตน์ โควาวิสารัช
2541
474การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทย ในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย
พรชลิต อัศวชีพ
2554
475การปลูกผลึก InAs บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2547
476การปลูกผลึก InP ที่มีการเจือปน Si บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น (100) GaAs ด้วยวิธีการปลูกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลที่ใช้ GaP เป็นจ่ายฟอสฟอรัสสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2550
477การปลูกผลึก InP บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2544
478การปลูกผลึกอิพิแทกซี InGaAs (E[subscript g] [is approximately equal to] 0.75 eV) บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น (100) GaAs ด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
2550
479การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัยกระบวน วัฒนปรีชานนท์
เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์
2534
480การป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธเรศ ศรีสถิตย์
2542
481การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัยจิโรจ ศศิปรียจันทร์
เกรียงศักดิ์ สายธนู
2537
482การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
วิชัย โปษยะจินดา
วิภา ด่านธำรงกูล
2538
483การเปรียบเทียบการโฆษณาบนอินเตอร์เนตด้วยแบนเนอร์ เมื่อลักษณะการนำเสนอและรูปแบบของเวปเพจที่แสดงแบนเนอร์แตกต่างกัน : รายงานการวิจัยชัชพงศ์ ตั้งมณี
อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
2547
484การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา ชีวพันธ์
ศิริมาส ไทยวัฒนา
2526
485การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา ชีวพันธ์
ศิริมาส ไทยวัฒนา
2527
486การเปรียบเทียบการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชั่นกับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบสในการรักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก : รายงานผลการวิจัยลัคนา เหลืองจามีกร
กอบกาญจน์ ทองประสม
วณี ทวีทรัพย์
2531
487การเปรียบเทียบการติดแน่นของกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อเนื้อฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานผลงานวิจัยปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
สรรพัชญ์ มานะโม
2536
488การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบบรรยายกับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ : รายงานผลการวิจัยจริยา บุญหงษ์
2545
489การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีทดลองกับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พร้อมพรรณ อุดมสิน
2521
490การเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนซิเอชัน และการสร้างเนื้อเยื่ออนินทรีย์ ในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ โดยเมทริกซ์ของกระดูก (DFDB) และ ผงกระดูก (FDB) : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2543
491การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตต่างกลุ่มคณะวิชาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการอ่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้อยทิพย์ กรมกูล
ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ
2538
492การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์วิภา หอมศิริ
2547
493การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ เมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนกับวิธีประเพณีนิยมเอมอร จังศิริพรปกรณ์
2545
494การเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
2538
495การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการประเมินเทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอรนุช สูงสว่าง
อุทัย ตันละมัย
2548
496การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอุทัย ตันละมัย
วันเพ็ญ กฤตผล
2548
497การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเลสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
ภิญโญ มีชำนะ
2532
498การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ : เคมีบำบัด ปฏิชีวนะ และสารเสริมชีวนะ เมื่อผสมในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเจริญเติบโตสุพล เลื่องยศลือชากุล
2536
499การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2526
500การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมที่มีภูมิหลัง และการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองแตกต่างกันสุพร ชัยเดชสุริยะ
พัชรี วรจรัสรังสี
2554

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next