DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
451การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยวิสุทธิ์ หิมารัตน์
ไพบูลย์ ใจเด็ด
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์
2543
452การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัยวัฒนวรรณ สงวนเรือง
ลลิตา หมอกพริ้ง
ศราวุธ ชุติชูเดช
2534
453การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาของน้ำจืดต่อระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน : รายงานผลการวิจัยอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
กัลยา วัฒยากร
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
ปราโมทย์ โศจิศุภร
สมภพ รุ่งสุภา
ณิชยา ประดิษฎ์ทรัพย์
พรเทพ พรรณรักษ์
สุริยัณห์ สาระมูล
2559
454การประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิต จุลาสัย
พรรณชลัท สุริโยธิน
2545
455การประเมินผลการเรียนรายวิชาที่บริหารการสอนโดยโครงการการศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2537-2538 : รายงานวิจัยสุทธนู ศรีไสย์
2538
456การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศแก่นักเรียนและเยาวชนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา จารุเบญจ
2549
457การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว ในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531เกื้อ วงศ์บุญสิน
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2531
458การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2547
459การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน : รายงานอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
รัตนา จารุเบญจ
2534
460การประเมินผลทางคลินิกและรังสีวิทยาของ การพัฒนาโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขภายหลังการใช้ยา Glucosamine : รายงานการวิจัยกัมปนาท สุนทรวิภาต
สุวิชา จุฑาเทพ
ชาลิกา หวังดี
อติชาต พรหมาสา
2550
461การประเมินผลแผนงานพัฒนากิจการรถไฟวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2541
462การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
ปรียา ธีระวงศ์
กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ
วัลยา นาวีการ
2529
463การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตตามแนวรอยเลื่อนสะเกียงตอนกลางประเทศพม่าด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว : รายงานวิจัยสันติ ภัยหลบลี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2559
464การประเมินภาวะดื้ออินซูลิน การทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อน และระดับไขมันในเลือด ในหญิงมีครรภ์ปกติและหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อทำนายผลของการตั้งครรภ์ต่อมารดาและทารก : รายงานการวิจัยวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์
ธีระ วัชรปรีชานนท์
2550
465การประเมินมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณุวีร์ ประภัสระกูล
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
เมตตา เมฆานนท์
พัชรี ทองคำคูณ
2554
466การประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณุวีร์ ประภัสระกูล
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
เมตตา เมฆานนท์
พัชรี ทองคำคูณ
2555
467การประเมินราคาทางศุลกากร การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก และอุปสรรคทางด้านเทคนิค : อุปสรรคแฝงทางการค้าอิศรา ศานติศาสน์
2539
468การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทยกมลพร บัณฑิตยานนท์
วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า
2555
469การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัยวลัย พานิช
อรรถพล อนันตวรสกุล
รัชนีกร หงส์พนัส
2547
470การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สำหรับประเทศไทยประเสริฐ ภวสันต์
2553
471การประเมินสุขภาวะของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศทะเล : รายงานผลการดำเนินงานจิรารัช กิตนะ
นพดล กิตนะ
ผุสตี ปริยานนท์
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ
ธงชัย ฐิติภูรี
รชตะ มณีอินทร์
ศราวุธ โกมุทธพงษ์
วินัย กล่อมอินทร์, พล.ร.ต.
2555
472การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะทะลุ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ
ผุสตี ปริยานนท์
ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ
รชตะ มณีอินทร์
จิรารัช กิตนะ
วิเชฎฐ์ คนซื่อ
ธงชัย ฐิติภูรี
ศราวุธ โกมุทธพงษ์
2556
473การประเมินสุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศเกาะ : รายงานผลการดำเนินงานนพดล กิตนะ
จิรารัช กิตนะ
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสตี ปริยานนท์
รัชต โปชยะวณิช
ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ
รชตะ มณีอินทร์
ยุพาพร วิสูตร
ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์
ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี
สุธิโรจน์ มีสวัสดิ์
2558
474การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงานสง่า ตั้งชวาล
2538
475การประเมินอายุการเก็บแบบรวดเร็วของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยใช้ NIR specytoscopy และ Chemometrics : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
สุวัสสา พงษ์อำไพ
2557
476การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2550
477การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของซิลิเอตทะเลหน้าดิน จากหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ในการประเมินความเป็นพิษของโลหะหนักในห้องปฏิบัติการ : รายงานผลการดำเนินงานชิดชัย จันทร์ตั้งสี
สุดาสวรรค์ ลิ้มรักษา
สุชา เฉยศิริ
2558
478การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2540
479การประยุกต์ใช้แผ่นพลาสติกตรวจน้ำตาลเพื่อศึกษาความสามารถในการกำจัดน้ำตาลในน้ำลายภาคสนามไพรัช เดชสัจจา
ปณิธาน บุญจำรัส
พรศรี ปฏิมานุเกษม
2539
480การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ในการจัดการไร่นาในชนบทของไทยธำรง เปรมปรีดิ์
ไพบูลย์ ไชยนิล
สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
2530
481การประยุกต์ใช้วงจรกรอง Savitzky-golay สำหรับขจัดสัญญาณรบกวนในภาพอัลตราซาวนด์เจษฎา ชินรุ่งเรือง
2544
482การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรมการผลิตอัมพิกา ไกรฤทธิ์
2525
483การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบทสุภาพรรณ ณ บางช้าง
ไหม รัตนวรารักษ์
ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ
2527
484การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท : รายงานผลการวิจัยสุภาพรรณ ณ บางช้าง
ไหม รัตนวรารักษ์
2525
485การประหยัดพลังงานในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์เกษตรโดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน : รายงานการวิจัยวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2528
486การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร
สุบเดศ วามสิงห์
2541
487การปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
สุกัญญา แสงมุกข์
วาสินี วิเศษฤทธิ์
โสภี อุทรุท
2543
488การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
บรรยง โตประเสริฐพงศ์
เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
2531
489การปรับปรุงการกัดขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุทางการแพทย์สำหรับการผลิตข้อต่อเทียมในประเทศไทยไพรัช ตั้งพรประเสริฐ
2553
490การปรับปรุงคุณภาพแร่ทรายแก้วคุณภาพต่ำสำหรับอุตสาหกรรมแก้วสมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
วิชญา การชัญกาศ
2539
491การปรับปรุงโครงสร้างของเคอร์คิวมินให้เป็นสารกรองรังสียูวี : รายงานผลการวิจัยศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
2549
492การปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุเยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์
พรชัย สุธาทร
2533
493การปรับปรุงผิวของผงฝ้ายที่ได้จากการแปรสภาพทางเคมีของเศษผ้าเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลิโพรพิลีน : รายงานผลการวิจัยดวงดาว อาจองค์
2545
494การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนชุมพร ปัจจุสานนท์
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
ศักดา ธนิตกุล
ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์
โสตถิธร มัลลิกะมาส
เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์
ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์
สุภาสินี ขมะสุนทร
กฤษณี มาศรีจันทร์
รณิดา วงศ์พานิช
นฐมลย์ พงษ์รอจน์
2543
495การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค
ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์
นิกร ดุสิตสิน
2533
496การปรับปรุงสายพันธุ์ Escherichia coli เพื่อผลิตกรดแลกติกด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ
2556
497การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุเทพ ธนียวัน
2542
498การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์นลิน นิลอุบล
ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
วาสนา โตเลี้ยง
จันทร์ธิรา ลัภยพร
2536
499การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสมณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
เพ็ญสุดา ฮงภู่
2547
500การปรับสมบัติเชิงกลของโพลิแอไมด์โดยโพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูงสิริจุฑารัตน์ โควาวิสารัช
2541

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next