DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
51นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรสุกัญญา แช่มช้อย
2563
52แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาติเมธี หงษา
วัชระ งามจิตรเจริญ
2563
53ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในสมุนไพรไทย : แบบรายงานการวิจัยรวิวรรณ กฤษณานุวัตร์
2563
54ผลของการใช้รูปแบบเอสเอสซีเอสร่วมกับการเรียนกลับด้านบนสื่อสังคมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา : รายงานผลการวิจัยพรเทพ ทองตั้ง
2563
55ผลของอายุต่อการแสดงออกของตัวรับฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมนและเอปปินในอัณฑะลิงแสมสร้อยสุดา โชติมานุกูล
2563
56แผนที่นำทางการวิจัยและบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมุษยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัยอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
2563
57รูปแบบการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีกับกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
2563
58วัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน : กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี
พระมหาพรชัย สิริวโร
2563
59ศาสตร์กษัตริย์ : การวิเคราะห์วิถีเกษตรกรรุ่นใหม่ : รายงานการวิจัยดวงกมล บางชวด
2563
60Modeling of life cycle costing of public and PPP infrastructure in Thailandนคร กกแก้ว
2562
61การคัดเลือกจุลชีพเพื่อใช้ในการควบคุมทางชีวภาพต่อแมลงศัตรูพืช : รายงานผลการดำเนินงานเกรียง กาญจนวตี
2562
62การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของแหล่งที่มาของรังสีตามธรรมชาติและจากมนุษย์ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมฉุกเฉินทางด้านรังสีของประเทศไทย (เฟสที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์สุพิชชา จันทรโยธา
พงษ์แพทย์ แพ่งวาณิชย์
ชุติมา กรานรอด
รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์
พงษ์ยุทธ ศรีพลอย
ฐมาพร พลอยกระโทก
2562
63การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 : พระราชบัญญัติการจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช 2469เปี่ยมสุข สนิท
2562
64การจัดทำพจนานุกรมภาพภาษาไทย-มลายูปาตานี-มลายูกลางนูรีดา อิบนิสุลัยมาน (หะยียะโกะ)
2562
65การชุบเคลือบผิวนาโนคอมพอสิต Zn-Ni-Tio₂ ด้วยไฟฟ้า (ปีที่ 2)กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
อดิศักดิ์ ถือพลอย
2562
66การใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพลเมืองบนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2562
67การเตรียมเซอร์โคเนียความหนาแน่นสูงโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปวัสดุผงและการเผาผนึกโดยไม่ใช้ความดันณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
2562
68การปฏิรูปตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนไทย: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาญณรงค์ บุญหนุน
2562
69การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 : การกำหนดกรอบคุณค่าและแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรพศ ทวีศักดิ์
2562
70การผลิตมีเทนจาก CO₂ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
จูงใจ ปั้นประณต
2562
71การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนไบโอกลีเซอรีนเป็น 1,3-โพรเพนไดอัลปิยะสาร ประเสริฐธรรม
วิภาค อนุตรศักดา
จัญจุดา อุ่นเรืองศรี
2562
72การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์เพื่อการเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าเพิ่มบรรเจิด จงสมจิตร
2562
73การพัฒนาเทคนิคเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 มิติโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากการเหนี่ยวนำในการสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาการพัฒนาการของกระดูกปกติในมนุษย์และพยาธิกลไกของโรคกระดูกสุพรรษา ยอดเมือง
2562
74การพัฒนานวัตกรรมท้องฟ้าจำลองขนาดย่อมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ของประชาชน : รายงานการวิจัยฉันทนา เชาว์ปรีชา
2562
75การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยใช้นิทานอีสปและใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ : รายงานการวิจัยผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ
2562
76การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ในสังกะสีแบตเตอรี่แบบเข็งมนัญญา โอฆวิไล
2562
77การพัฒนาพาหะนำส่งยีนเหนี่ยวนำการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิสระดับนาโน เพื่อการคุมกำเนิดสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัดทำหมัน : ต้นแบบเพื่อการคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์
ธีรพงศ์ ยะทา
2562
78การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
สุวิมล ธนะผลเลิศ
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
คงคารัตน์ กิจจานนท์
ปริญญา ขาวผ่อง
2562
79การพัฒนารูปแบบจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
2562
80การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สำหรับตัวอ่อนปะการังและหอยมือเสือ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
อัศวิน คงประเสริฐ
พุทธิพิพัฒน์ ศรีจันทร์บุญ
2562
81การวิเคราะห์จีโนมในไมโตคอนเดรียของอะแคนธามีบาเพื่อการจำแนกจีโนไทป์โดยวิธีใหม่ การศึกษาสายวิวัฒนาการและการวินิจฉัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปีที่ 1สมชาย จงวุฒิเวศย์
จตุรงค์ พุทธพรทิพย์
ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์
อุรัสยา พัฒนวงศ์
2562
82การศึกษาการกระตุ้นและเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด์ที่รุกรานเข้าไปในก้อนมะเร็งด้วยวิธี mitogen stimulation เพื่อใช้ในการรักษาด้วยการให้เซลล์บำบัดในโรคมะเร็งรังไข่รังสิมา เหรียญตระกูล
กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
2562
83การศึกษาความหลากหลายและการกระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดระยอง (ปีที่ 1) : รายงานโครงการวิจัยพรเทพ พรรณรักษ์
เอนก โสภณ
อานุภาพ พานิชผล
2562
84การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาโคลิสตินชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก : รายงานการวิจัยนพดล วัชระชัยสุรพล
อังคนีย์ ชะนะกุล
วีรยา ไพศาล
ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล
ธันยวีร์ ภูธนกิจ
2562
85การสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลโดยใช้ตัวดูดจับประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต : รายงานการวิจัยดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
2562
86การสำรวจและจำลองการเคลื่อนตัวของตะกอนแม่น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนฝั่งตะวันออกบุศวรรณ บิดร
เสรี จันทรโยธา
อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
ฤทัยทิพย์ มะมา
ศุภกร ศิรพจนกุล
เมธาฤทธิ์ แนมสัย
ณฐมน พนมพงศ์ไพศาล
2562
87การหาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของหนอนผีเสื้อให้อาศัยและแมลงเบียนในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
2562
88การออกแบบและสร้างเข่าเทียมไฮดรอลิกสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่าที่แข็งแรง ปีที่ 2 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี) : รายงานการวิจัยชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2562
89การออกแบบวิธีการวัดการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะสำหรับปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่ง ของมีเทนโดยการวิเคราะห์ร่วมระหว่างการทดลองและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม
2562
90ความหลากหลายและบทบาทของแมลงดูดเลือดในการเป็นพาหะนำเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์สนธยา เตียวศิริทรัพย์
2562
91คุณภาพชีวิตภายหลังการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง เปรียบเทียบระหว่างการใช้ลำไส้ใหญ่กับการใช้หนังหุ้มอวัยวะเพศชายม้วนกลับในการทำช่องคลอดใหม่พูนพิศมัย สุวะโจ
2562
92โครงการ การศึกษาผลของอายุและเพศต่อเมทาบอลิซึมของแคลเซียมและกระดูกในหนูแรทความดันโลหิตสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วัชราภรณ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท
2562
93โครงการปลูกรักษามะไฟจีน-หว้า ปีที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานวิเชฏฐ์ คนซื่อ
2562
94โครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานผลการดำเนินงานนิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัต
2562
95งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมและความสามารถในการกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันของโปรตีนทั้ง 12 ชนิดในกลุ่มโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์ชนิดที่ 3 ของพลาสโมเดียมไวแวกซ์จากผู้ติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยจตุรงค์ พุทธพรทิพย์
2562
96นโยบายและวิธีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย : รายงานการวิจัยจิรดา วุฑฒยากร
2562
97ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตน้ำนมเหลืองในแม่สุกร (ปีที่ 2)เผด็จ ธรรมรักษ์
2562
98ผลกระทบของสารคู่ควบที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของวัสดุพอลิพรอพิลีนคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ได้จากเส้นใยปอแก้ว : รายงานการวิจัยนิภาพรรณ โสตถิยานนท์
สรินทร ลิ่มปนาท
ศรีไฉล ขุนทน
2562
99พฤติกรรมและนิเวศวิทยาบางประการของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานธงชัย งามประเสริฐวงศ์
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
พชรพล จุ่มศรี
2562
100พุทธศิลป์ภาคเหนือ : ศรัทธากับการท่องเที่ยว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สันติ เล็กสุขุม
2562

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next