DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
501การเปรียบเทียบการโฆษณาบนอินเตอร์เนตด้วยแบนเนอร์ เมื่อลักษณะการนำเสนอและรูปแบบของเวปเพจที่แสดงแบนเนอร์แตกต่างกัน : รายงานการวิจัยชัชพงศ์ ตั้งมณี
อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
2547
502การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา ชีวพันธ์
ศิริมาส ไทยวัฒนา
2526
503การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา ชีวพันธ์
ศิริมาส ไทยวัฒนา
2527
504การเปรียบเทียบการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชั่นกับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบสในการรักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก : รายงานผลการวิจัยลัคนา เหลืองจามีกร
กอบกาญจน์ ทองประสม
วณี ทวีทรัพย์
2531
505การเปรียบเทียบการติดแน่นของกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อเนื้อฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานผลงานวิจัยปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
สรรพัชญ์ มานะโม
2536
506การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบบรรยายกับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ : รายงานผลการวิจัยจริยา บุญหงษ์
2545
507การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีทดลองกับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พร้อมพรรณ อุดมสิน
2521
508การเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนซิเอชัน และการสร้างเนื้อเยื่ออนินทรีย์ ในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ โดยเมทริกซ์ของกระดูก (DFDB) และ ผงกระดูก (FDB) : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2543
509การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตต่างกลุ่มคณะวิชาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการอ่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้อยทิพย์ กรมกูล
ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ
2538
510การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์วิภา หอมศิริ
2547
511การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ เมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนกับวิธีประเพณีนิยมเอมอร จังศิริพรปกรณ์
2545
512การเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
2538
513การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการประเมินเทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอรนุช สูงสว่าง
อุทัย ตันละมัย
2548
514การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอุทัย ตันละมัย
วันเพ็ญ กฤตผล
2548
515การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเลสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
ภิญโญ มีชำนะ
2532
516การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ : เคมีบำบัด ปฏิชีวนะ และสารเสริมชีวนะ เมื่อผสมในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเจริญเติบโตสุพล เลื่องยศลือชากุล
2536
517การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2526
518การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมที่มีภูมิหลัง และการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองแตกต่างกันสุพร ชัยเดชสุริยะ
พัชรี วรจรัสรังสี
2554
519การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตโครงการ รพค. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน : รายงานการวิจัยสุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
2547
520การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ยุพิน พิพิธกุล
พร้อมพรรณ อุดมสิน
สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ
สุวัฒนา อุทัยรัตน์
2525
521การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองโดยใช้จังหวะเซิ้ง และจังหวะตึ่ง นง : รายงานการวิจัยสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
กีฏะ เพิ่มพูล
2551
522การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ : รายงานการวิจัยอัจจิมา เกิดผล, ม.ล.
2545
523การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้ และไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์พัชรี วรจรัสรังสี
2553
524การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
2537
525การเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการแสดงออก ความพึงพอใจต่อการเรียนและเจตคติต่อการร้องเพลงระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะผู้นำต่างกันโดยใช้วิธีการสอนด้วยการนำตนเองกับการสอนแบบปกติ : รายงานการวิจัยทิพพดี อ่องแสงคุณ
2554
526การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสาธิตกับวิธีการสอนแบบใช้ใบงาน และวิธีการสอนแบบใช้วิดีทัศน์ วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
2542
527การเปรียบเทียบวิธีศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนสะดือสุกร : รายงานผลการวิจัยอติชาต พรหมาสา
ชัยณรงค์ โลหชิต
2524
528การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการไปดูงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 1-20 ตุลาคม 2542เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2542
529การเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการวิจัยเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2546
530การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนวิชาการฟัง-พูด โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุชาดา นิมมานนิตย์
นิภาพร รัตนพฤกษ์
อัมพร ชาติอัปสร
จันทร์พนิต สุรศิลป์
รัชนีโรจน์ กุลธำรง
กุลยา คัมภิรานนท์
ดวงฤดี กาญจนพันธ์
พัชรี ชินธรรมมิตร
วัลยาพร นาวีการ
2526
531การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้แบบฝึกหัด : รายงานการวิจัยมาลินี ชาญศิลป์
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
เสริมศรี หอทิมาวรกุล
วรนาถ วัชราธร
จันทร์เพ็ญ อิทธิพเจริญ
สุชาดา โกรศุภมิตร
2527
532การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชารัชดา สุตรา
นงนารถ เดชณรงค์
มาลินี สุวรรณ
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา
นันทนา เทพบริรักษ์
วนิดา เอกแสงศรี
สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร
ผกา สัตยธรรม
ลัดดา ภู่เกียรติ
เพ็ญประภา เข็มแดง
2525
533การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2541
534การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2534
535การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปีอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2541
536การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง : รายงานผลการวิจัยอัปสรสุดา ศิริพงศ์
ศุภิชัย ตั้งใจตรง
ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2544
537การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพื้นฐานโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง : รายงานฉบับสมบูรณ์ธิติ บวรรัตนารักษ์
2557
538การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพื้นฐานโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง : รายงานฉบับสมบูรณ์ธิติ บวรรัตนารักษ์
2557
539การเปลี่ยนแปลงด้านเมตาบอลิสมในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สายพันธุ์ Aphanothece halophytica ที่เจริญภายใต้ความเครียดของเกลือ : รายงานผลการวิจัยอรัญ อินเจริญศักดิ์
2532
540การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย : รายงานผลการวิจัยไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
2526
541การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการเป็นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
2537
542การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟ5ของเชิ้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกรที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็นและผลกระทบต่อศักยภาพการนิวทรัลไลซ์ไวรัส และการผลิตต้นแบบดีเอ็นเอวัคซีนที่มีส่วนประกอบของยีน ORF5 : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล
ธิติมา ไตรพิพัฒน์
ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
กัญจน์ เตมียะเสน
2555
543การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปัญหาจริยธรรม : รายงานผลการวิจัยกุลวิตรา ภังคานนท์
สุภางค์ จันทวานิช
สำอาง หิรัญบูรณะ
2533
544การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยริมคลองบางกอกน้อยบัณฑิต จุลาสัย
เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
ศักดิ์สิน ทองสุขมาก
2544
545การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภออุทัยและอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดุษฎี ทายตะคุ
ชัยชนะ แสงสว่าง
2543
546การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน : กรณีผลกระทบจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนฤมล บรรจงจิตร
2541
547การเปลี่ยนมีเธนเป็นเมธานอลภายใต้โคโรนาดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุเมธ ชวเดช
2541
548การเปลี่ยนรูปพอลิพรอพิลีนเป็นน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาผสม ZSM-5/Al-HMS และ zeolite beta/Al-HMSโสมวดี ไชยอนันต์สุจริต
อธิชา ฉายสุวรรณ
นุริยา กาเจ
2552
549การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsi) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยใช้นิวเคลียร์ยีนเป็นดีเอ็นเอเครื่องหมายในการตรวจ : รายงานผลการดำเนินงานอัมพร วิเวกแว่ว
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2558
550การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมต่างสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsi) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบางส่วนของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในการตรวจสอบในพื้นที่ อพ.สธ. : รายงานวิจัยอัมพร วิเวกแว่ว
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
2555

previous  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next