DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
501การปรากฏของไกลโคสอะมิโนไกลแคนส์และกลไกการทำงานของระบบ Fas-Fas ligand ในท่อนำไข่ของกระบือปลักไทย ในระยะฟอลลิคูลาร์และระยะลูเทียล : รายงานวิจัยไพศาล เทียนไทย
พรชลิต อัศวชีพ
2554
502การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดผิวกระจกตาโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
อุษณีย์ เหรียญประยูร
2558
503การปลูกผลึก InAs บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2547
504การปลูกผลึก InP ที่มีการเจือปน Si บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น (100) GaAs ด้วยวิธีการปลูกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลที่ใช้ GaP เป็นจ่ายฟอสฟอรัสสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2550
505การปลูกผลึก InP บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น GaAs ด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2544
506การปลูกผลึกอิพิแทกซี InGaAs (E[subscript g] [is approximately equal to] 0.75 eV) บนแผ่นผลึกฐานเริ่มต้น (100) GaAs ด้วยวิธีการปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลสมชัย รัตนธรรมพันธ์
2550
507การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัยกระบวน วัฒนปรีชานนท์
เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์
2534
508การป้องกันมลภาวะของแหล่งน้ำในเขตชุมชนของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ธเรศ ศรีสถิตย์
2542
509การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัยจิโรจ ศศิปรียจันทร์
เกรียงศักดิ์ สายธนู
2537
510การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
วิชัย โปษยะจินดา
วิภา ด่านธำรงกูล
2538
511การเปรียบเทียบการโฆษณาบนอินเตอร์เนตด้วยแบนเนอร์ เมื่อลักษณะการนำเสนอและรูปแบบของเวปเพจที่แสดงแบนเนอร์แตกต่างกัน : รายงานการวิจัยชัชพงศ์ ตั้งมณี
อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์
2547
512การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา ชีวพันธ์
ศิริมาส ไทยวัฒนา
2526
513การเปรียบเทียบการใช้ตัวเลขเพื่อระบุจำนวนเมื่อมีสิ่งเร้าต่างกันและความเร็วในการเขียนเลขไทยและเลขอารบิค : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา ชีวพันธ์
ศิริมาส ไทยวัฒนา
2527
514การเปรียบเทียบการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชั่นกับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบสในการรักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก : รายงานผลการวิจัยลัคนา เหลืองจามีกร
กอบกาญจน์ ทองประสม
วณี ทวีทรัพย์
2531
515การเปรียบเทียบการติดแน่นของกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อเนื้อฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานผลงานวิจัยปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
สรรพัชญ์ มานะโม
2536
516การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบบรรยายกับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ : รายงานผลการวิจัยจริยา บุญหงษ์
2545
517การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีทดลองกับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พร้อมพรรณ อุดมสิน
2521
518การเปรียบเทียบการเหนี่ยวนำดิฟเฟอเรนซิเอชัน และการสร้างเนื้อเยื่ออนินทรีย์ ในเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ โดยเมทริกซ์ของกระดูก (DFDB) และ ผงกระดูก (FDB) : รายงานผลการวิจัยทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
ประสิทธิ์ ภวสันต์
2543
519การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตต่างกลุ่มคณะวิชาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการอ่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ้อยทิพย์ กรมกูล
ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ
2538
520การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์วิภา หอมศิริ
2547
521การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ เมื่อตรวจด้วยวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วนกับวิธีประเพณีนิยมเอมอร จังศิริพรปกรณ์
2545
522การเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
2538
523การเปรียบเทียบบทบาทของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการประเมินเทียบเคียงในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอรนุช สูงสว่าง
อุทัย ตันละมัย
2548
524การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมอุทัย ตันละมัย
วันเพ็ญ กฤตผล
2548
525การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเลสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
ภิญโญ มีชำนะ
2532
526การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ : เคมีบำบัด ปฏิชีวนะ และสารเสริมชีวนะ เมื่อผสมในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเจริญเติบโตสุพล เลื่องยศลือชากุล
2536
527การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2526
528การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมที่มีภูมิหลัง และการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองแตกต่างกันสุพร ชัยเดชสุริยะ
พัชรี วรจรัสรังสี
2554
529การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตโครงการ รพค. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวิธีต่างกัน : รายงานการวิจัยสุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
2547
530การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ยุพิน พิพิธกุล
พร้อมพรรณ อุดมสิน
สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ
สุวัฒนา อุทัยรัตน์
2525
531การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองโดยใช้จังหวะเซิ้ง และจังหวะตึ่ง นง : รายงานการวิจัยสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
กีฏะ เพิ่มพูล
2551
532การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กับวิธีสอนแบบปกติ : รายงานการวิจัยอัจจิมา เกิดผล, ม.ล.
2545
533การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้ และไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์พัชรี วรจรัสรังสี
2553
534การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมือง ระหว่างนักการเมืองไทยและคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
2537
535การเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการแสดงออก ความพึงพอใจต่อการเรียนและเจตคติต่อการร้องเพลงระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะผู้นำต่างกันโดยใช้วิธีการสอนด้วยการนำตนเองกับการสอนแบบปกติ : รายงานการวิจัยทิพพดี อ่องแสงคุณ
2554
536การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสาธิตกับวิธีการสอนแบบใช้ใบงาน และวิธีการสอนแบบใช้วิดีทัศน์ วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
2542
537การเปรียบเทียบวิธีศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนสะดือสุกร : รายงานผลการวิจัยอติชาต พรหมาสา
ชัยณรงค์ โลหชิต
2524
538การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการไปดูงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 1-20 ตุลาคม 2542เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2542
539การเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการวิจัยเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2546
540การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนวิชาการฟัง-พูด โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุชาดา นิมมานนิตย์
นิภาพร รัตนพฤกษ์
อัมพร ชาติอัปสร
จันทร์พนิต สุรศิลป์
รัชนีโรจน์ กุลธำรง
กุลยา คัมภิรานนท์
ดวงฤดี กาญจนพันธ์
พัชรี ชินธรรมมิตร
วัลยาพร นาวีการ
2526
541การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ใช้และไม่ใช้แบบฝึกหัด : รายงานการวิจัยมาลินี ชาญศิลป์
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
เสริมศรี หอทิมาวรกุล
วรนาถ วัชราธร
จันทร์เพ็ญ อิทธิพเจริญ
สุชาดา โกรศุภมิตร
2527
542การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชารัชดา สุตรา
นงนารถ เดชณรงค์
มาลินี สุวรรณ
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา
นันทนา เทพบริรักษ์
วนิดา เอกแสงศรี
สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร
ผกา สัตยธรรม
ลัดดา ภู่เกียรติ
เพ็ญประภา เข็มแดง
2525
543การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2541
544การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแรงงานของชุมชนชนบท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2512-2532)วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
2534
545การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปีอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2541
546การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง : รายงานผลการวิจัยอัปสรสุดา ศิริพงศ์
ศุภิชัย ตั้งใจตรง
ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2544
547การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพื้นฐานโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง : รายงานฉบับสมบูรณ์ธิติ บวรรัตนารักษ์
2557
548การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพื้นฐานโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง : รายงานฉบับสมบูรณ์ธิติ บวรรัตนารักษ์
2557
549การเปลี่ยนแปลงด้านเมตาบอลิสมในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สายพันธุ์ Aphanothece halophytica ที่เจริญภายใต้ความเครียดของเกลือ : รายงานผลการวิจัยอรัญ อินเจริญศักดิ์
2532
550การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย : รายงานผลการวิจัยไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
2526

previous  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next