DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
651อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์
วราภรณ์ บวรศิริ
พรชุลี อาชวอำรุง
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
2550
652พสุ แก้วปลั่ง
2549
653Formulation of pharmaceutical products of Garcinia mangostana Linn. extractsSuchada Chutimaworapan
Chaiyo Chaichantippayuth
Areerat Laopaksa
2549
654กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัยพินิจ ลาภธนานนท์
2549
655การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอส ไรโบโซมัล ดีเอ็นเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตน บิวทานอล และเอทานอล : รายงานวิจัยวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2549
656การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัยขนิษฐา วงษ์นิกร
จิราภรณ์ ธนียวัน
กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์
2549
657การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัยอรัญญา พลพรพิสิฐ
นันทริกา ชันซื่อ
วีณา เคยพุดซา
จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
เอนโดะ, มากาโตะ
2549
658การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซีนสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2549
659การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัยพรพิมล ตรีโชติ
2549
660การเตรียมเส้นใยอิเลคโตรสปันผสมระหว่างพอลิสไตรีนและพอลิ (2-เมธอกซี, 5-(2'-เอธิลเฮกซิลอกซี)-พารา-ฟีนิลีนไวนิลิน) และสมบัติด้านการเปล่งแสง : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)พิชญ์ ศุภผล
2549
661การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพ : รายงานผลการวิจัยสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
รชฎ ตันติเลิศเจริญ
2549
662การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัยชนาธิป พรกุล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ทิศนา แขมมณี
ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
ฤทัยรัตน์ ธรเสนา
อภิรักษ์ อนะมาน
ราเชน มีศรี
2549
663การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศแก่นักเรียนและเยาวชนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา จารุเบญจ
2549
664การปรับปรุงโครงสร้างของเคอร์คิวมินให้เป็นสารกรองรังสียูวี : รายงานผลการวิจัยศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
2549
665การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี้ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีน ของระบบมัลติดรักซ์อิฟรักซ์ในเชื้อสูโดโมนาส แอรูจิโนซา : รายงานผลการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
อินทิรา กระหม่อมทอง
2549
666การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
2549
667การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวรงค์ ปวราจารย์
2549
668การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัยนิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
2549
669การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนรองสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
2549
670การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและการสื่อสารนานาชาติของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโปรแกรมการทดสอบให้ได้มาตรฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2549
671การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ : มาตรฐานการพัฒนาคน CU : รายงานผลการวิจัยกมเลศน์ สันติเวชชกุล
พัชสิรี ชมภูคำ
2549
672การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยน้อมศรี เคท
ดวงเดือน อ่อนน่วม
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
วรสุดา บุญยไวโรจน์
วรวรรณ เหมชะญาติ
อรชา ตุลานันท์
2549
673การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด : รายงานผลการวิจัยวิทย์ สุนทรนันท์
2549
674การพัฒนาสูตรตำรับสารละลายน้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในสัตว์น้ำ : รายงานการวิจัยเจนนุช ว่องธวัชชัย
พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์
ณัฐพล จงอรุณงามแสง
2549
675การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครเกษม ชูจารุกุล
สรวิศ นฤปิติ
2549
676การวิเคราะห์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในประเทศไทย : พัฒนาการของการใช้ทฤษฎี การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี : รายงานการวิจัยวชิราพร อัจฉริยโกศล
2549
677การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์
2549
678การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัยพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
ดลยา เทียนทอง
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ทรายแก้ว ทิพากร
อดิศร เสมแย้ม
วิชชุดา อิสรานุวรรธน์
2549
679การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัยนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
สมภพ รุ่งสุภา
วรรณณี แสนทวีสุข
2549
680การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยพสุ แก้วปลั่ง
2549
681การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกาย จากการจัดการสภาวะแวดล้อมและการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2549
682การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่สุกรสาวทดแทนที่ถูกตัดทิ้ง โดยใช้วิธีทางเนื้อเยื่อวิทยาและจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด : รายงานผลการวิจัยไพศาล เทียนไทย
เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์
เผด็จ ธรรมรักษ์
2549
683การศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจแฟรนไชส์กับข้อสัญญาจำกัดสิทธิห้ามผู้รับอนุญาตแข่งขันในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ : บทเรียนสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักดา ธนิตกุล
2549
684การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา บุคลิกภาพประชาธิปไตย และทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ แบบการใช้การวิจัยเป็นฐานและแบบปกติ : รายงานการวิจัยสมนึก ปฏิปทานนท์
2549
685การศึกษาผลการยับยั้งเอนไซม์ MAPK ERK ต่อภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายในโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัยสิทธิพร แอกทอง
ธนศิลป์ หวลมานพ
อทิตยา แก้วเสมา
2549
686การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจนชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน : รายงานผลงานวิจัยพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
2549
687การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย
สุพจน์ พัฒนะศรี
พิชญ รัชฎาวงศ์
พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์
วรรณดารา อินทรปัญญา
จันทรวรรณ ตันเจริญ
2549
688การสกัดไอออนของโลหะที่เป็นพิษด้วยคีเลติงเรซินที่มีเบนโซไทเอโซล : รายงานผลการวิจัยอภิชาติ อิ่มยิ้ม
2549
689การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In, Ga) Se₂ แบบ mini-module : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ปี่ที่1 ฉบับสมบูรณ์ชาญวิทย์ จิตยุทธการ
ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์
สมพงศ์ ฉัตราภรณ์
โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์
ขจรยศ อยู่ดี
2549
690การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในมิติหญิงชาย : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต
นุชนาฏ หวนนากลาง
อรอุมา ซองรัมย์
2549
691การสังเคราะห์เชื้อเพลิงดีเซลโดยตรงจากปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทรปบรรเจิด จงสมจิตร
จูงใจ ปั้นประณต
2549
692การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและจากเถ้าลอยชานอ้อย เพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตตะกั่วแท่ง : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
2549
693การสังเคราะห์พอลิยูรีเทน-ยูเรียทนความร้อนจากสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทไฮดรอกซีซาลไทรเอ็น : รายงานผลการวิจัยนวลพรรณ จันทรศิริ
2549
694การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
นวพรรณ จารุรักษ์
สุวาณี สุรเสียงสังข์
วิราภรณ์ โพธิศิริ
2549
695การหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปารเมศ ชุติมา
พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
2549
696การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2549
697ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีไทยภาคเหนือ : รายงานผลการวิจัยบุษกร สำโรงทอง
2549
698ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่าพรพิมล ตรีโชติ
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
วัชรินทร์ ยงศิริ
ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2549
699เครื่องประจุแบตเตอรี่ด้วยกำลังคน : รายงานผลการวิจัยสมชาติ นนทะนาคร
2549
700โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : รายงานฉบับสมบูรนฤมล บรรจงจิตร์
2549

previous  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next