DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
751การพัฒนาหุ้นเต้านมจำลองเพื่อใช้ในการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ระยะที่ 2 และ 3) : รายงานผลการวิจัยชมพูนุช โสภาจารีย์
สุชาดา รัชชุกูล
ศราวุธ ริมดุสิต
2548
752การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2545
753การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
วิชัย เชิดชีวศาสตร์
สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ
โสภณา จาตนิลพันธ์
พิมพ์พร อินนพคุณ
2542
754การพัฒนาอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองรังสิต : รายงานการวิจัยธนพรรณ สุนทระ
2545
755การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซลร่วมระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาในฐานะฐานพลังงานทางเลือกของภูมิภาค : รายงานการวิจัยวัชรินทร์ ยงศิริ
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
2554
756การพัฒนาอุปกรณ์เชิงหุ่นยนต์ด้านการแสดงผลในสามมิติ : โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง : รายงานฉบับสมบูรณ์วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
2548
757การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยกและจัดเก็บเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัขให้อยู่ในรูปเซลล์เดี่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์อัจฉริยา ไศละสูต
ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล
เดชธชัย เกตุพันธุ์
อลงกรณ์ พิมพ์พิณ
วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2558
758การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบ พี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2528จรัส สุวรรณมาลา
2529
759การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม : รายงานผลการวิจัยเพชรรัตน์ จันทรทิณ
วีระเดช สุขเอียด
2544
760การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอทเทอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2546
761การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอสเตอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2547
762การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ : ใช้สีเรืองแสงบ่งบอกปฏิกริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริงสุมลยา กาญจนะพังคะ
ศิลป์ชัย เพียรชอบ
จงกล เจียรสุวรรณ์
2541
763การเพิ่มประสิทธิภาพของการเป็นแอนติเจนของพิษงูเห่ากาญจนา จันทองจีน
2521
764การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอลศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
วีระชัย บัญชรเทวกุล
ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์
2551
765การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมักแบบยูเอเอสบี โดยควบคุมอุณหภูมิในช่วงเทอร์โมฟิลิคสุเมธ ชวเดช
2539
766การเพิ่มรายได้จากเกษตรกรรมในพื้นที่รกร้าง : รายงานการวิจัยเยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์
วรินทร ชวศิริ
เตือนใจ โก้สกุล
2550
767การเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมโดยใช้โปรเจสเตอโรนร่วมกับเอสตราไดออล เบนโซเอทศิริวัฒน์ ทรวดทรง
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
ปราจีน วีรกุล
จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2543
768การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-2 : ปัจจัยทางทางชีวภาพที่มีผลต่อการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการปฏิสนธิและระยะหลังการลงเกาะบนพื้นผิว : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2556
769การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-4 : วิธีการที่เหมาะสมในการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการลงเกาะเพื่อการฟื้นฟูปะการังในธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2558
770การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
2555
771การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยเปรมจิตต์ แทนสถิตย์
2545
772การย่อยสลายทางชีวภาพของเอ็นโดซัลแฟนโดยรา : รายงานวิจัยจิตรตรา เพียภูเขียว
2551
773การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนีสุภางค์ จันทวานิช
ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์
พัทยา เรือนแก้ว
สุธีรา นิตยานันทะ
อัญชลี เข็มครุฑ
2542
774การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
อมรทิพย์ อมราภิบาล
อังคณา กมลเพชร
วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
สุระ คุณคงคาพันธ์
ปราณี มหาศักดิ์พันธ์
สมาน เหล่าดำรงชัย
สมยศ ลี้ตระกูล
บรรสิทธิ์ ทาทอง
2544
775การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
2547
776การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
ชัยณรงค์ โลหชิต
โคบายาชิ, กุนจิโร
2533
777การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี 2475สุกัญญา สุดบรรทัด
2543
778การแยกเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝา : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2558
779การแยกและการศึกษาลักษณะสมบัติของเปปไทด์ต้านจุลชีพจากเซลล์เม็ดเลือดของปูทะเล Scylla paramamosain : รายงานผลการวิจัยจันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก
2552
780การแยกและพิสูจน์เชื้อไวรัสพ็อคซจากนกพิราบวัฒนา วัฒนวิจารณ์
สุมิตรา วัฒโนดร
เล็ก อัศวพลังชัย
2535
781การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
วรณพ วิยกาญจน์
2555
782การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2556
783การแยกศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของเซลล์เยื่อบุเพื่อหาเป้าหมายยารักษาใหม่และโมเลกุลในการตรวจคัดกรอง : รายงานการวิจัยนิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2557
784การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงานสุรัตนา อำนวยผล
2556
785การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเมตาบอลึซึมของไขมันในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แพนครีเอติกไลเปส : รายงานวิจัยทักษิณา ชวนอาษา
2556
786การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
787การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมพสุ เดชะรินทร์
อุทัย ตันละมัย
วันเพ็ญ กฤตผล
พันธุมดี เกตะวันดี
ศันธยา กิตติโกวิท
2548
788การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัยสุวรรณี นิธิอุทัย
อัจฉรา ธวัชสิน
2541
789การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครเกษม ชูจารุกุล
สรวิศ นฤปิติ
2549
790การรายงานอายุและเดือน ปีเกิดในประเทศไทย : หลักฐาน จากการสำรวจ ประชากรและการอนามัย ปี พ.ศ. 2530นภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
2534
791การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะที่หนึ่ง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยโดดๆ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูดสมชาย จิตะพันธ์กุล
2540
792การเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกจำเพาะด้วยโลหะออกไซด์ผสมในการผลิตแอซิโทฟีโนน : รายงานวิจัยวิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
2555
793การเรียนการสอนวาทวิทยาและการประกอบงานอาชีพ : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
2532
794การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ
2551
795การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานจีพีเอสด้วยเวฟเลท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
ริซอส, คริส
2548
796การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์
ปัญญา จารุศิริ
สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
มนตรี ชูวงษ์
2545
797การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2558
798การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2559
799การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลางศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
นเรศร์ จันทน์ขาว
2536
800การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอนกรองแก้ว กรรณสูต
2546

previous  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next