DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
751การเพิ่มประสิทธิภาพของการเป็นแอนติเจนของพิษงูเห่ากาญจนา จันทองจีน
2521
752การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอลศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
วีระชัย บัญชรเทวกุล
ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์
2551
753การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมักแบบยูเอเอสบี โดยควบคุมอุณหภูมิในช่วงเทอร์โมฟิลิคสุเมธ ชวเดช
2539
754การเพิ่มรายได้จากเกษตรกรรมในพื้นที่รกร้าง : รายงานการวิจัยเยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์
วรินทร ชวศิริ
เตือนใจ โก้สกุล
2550
755การเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมโดยใช้โปรเจสเตอโรนร่วมกับเอสตราไดออล เบนโซเอทศิริวัฒน์ ทรวดทรง
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
ปราจีน วีรกุล
จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2543
756การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-2 : ปัจจัยทางทางชีวภาพที่มีผลต่อการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการปฏิสนธิและระยะหลังการลงเกาะบนพื้นผิว : รายงานวิจัยวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2556
757การฟื้นฟูแนวปะการังในธรรมชาติโดยใช้ตัวอ่อนปะการังที่ได้จากการเพาะขยายพันธุ์ในระบบแบบฟัก-4 : วิธีการที่เหมาะสมในการอนุบาลตัวอ่อนปะการังระยะหลังการลงเกาะเพื่อการฟื้นฟูปะการังในธรรมชาติ : รายงานผลการดำเนินงานวรณพ วิยกาญจน์
สุชนา ชวนิชย์
2558
758การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
2555
759การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยเปรมจิตต์ แทนสถิตย์
2545
760การย่อยสลายทางชีวภาพของเอ็นโดซัลแฟนโดยรา : รายงานวิจัยจิตรตรา เพียภูเขียว
2551
761การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนีสุภางค์ จันทวานิช
ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์
พัทยา เรือนแก้ว
สุธีรา นิตยานันทะ
อัญชลี เข็มครุฑ
2542
762การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
อมรทิพย์ อมราภิบาล
อังคณา กมลเพชร
วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
สุระ คุณคงคาพันธ์
ปราณี มหาศักดิ์พันธ์
สมาน เหล่าดำรงชัย
สมยศ ลี้ตระกูล
บรรสิทธิ์ ทาทอง
2544
763การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
2547
764การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
ชัยณรงค์ โลหชิต
โคบายาชิ, กุนจิโร
2533
765การยึดครองสิทธิอำนาจระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มก้าวหน้าโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี 2475สุกัญญา สุดบรรทัด
2543
766การแยกเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝา : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2558
767การแยกและการศึกษาลักษณะสมบัติของเปปไทด์ต้านจุลชีพจากเซลล์เม็ดเลือดของปูทะเล Scylla paramamosain : รายงานผลการวิจัยจันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก
2552
768การแยกและพิสูจน์เชื้อไวรัสพ็อคซจากนกพิราบวัฒนา วัฒนวิจารณ์
สุมิตรา วัฒโนดร
เล็ก อัศวพลังชัย
2535
769การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
วรณพ วิยกาญจน์
2555
770การแยกและเลี้ยง zooxanthellae สายพันธุ์ทนร้อนจากปะการังและหอยสองฝาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานผลการดำเนินงานไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
2556
771การแยกศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของเซลล์เยื่อบุเพื่อหาเป้าหมายยารักษาใหม่และโมเลกุลในการตรวจคัดกรอง : รายงานการวิจัยนิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2557
772การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงานสุรัตนา อำนวยผล
2556
773การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเมตาบอลึซึมของไขมันในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แพนครีเอติกไลเปส : รายงานวิจัยทักษิณา ชวนอาษา
2556
774การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547
775การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมพสุ เดชะรินทร์
อุทัย ตันละมัย
วันเพ็ญ กฤตผล
พันธุมดี เกตะวันดี
ศันธยา กิตติโกวิท
2548
776การรักษาและควบคุมโรคไรขี้เรื้อนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน : รายงานผลการวิจัยสุวรรณี นิธิอุทัย
อัจฉรา ธวัชสิน
2541
777การรับรู้และการตัดสินใจของผู้ขับขี่ต่อข้อมูลข่าวสารในระบบแผ่นป้ายจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครเกษม ชูจารุกุล
สรวิศ นฤปิติ
2549
778การรายงานอายุและเดือน ปีเกิดในประเทศไทย : หลักฐาน จากการสำรวจ ประชากรและการอนามัย ปี พ.ศ. 2530นภาพร ชโยวรรณ
โนเดล, จอห์น
2534
779การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะที่หนึ่ง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยโดดๆ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูดสมชาย จิตะพันธ์กุล
2540
780การเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกจำเพาะด้วยโลหะออกไซด์ผสมในการผลิตแอซิโทฟีโนน : รายงานวิจัยวิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
2555
781การเรียนการสอนวาทวิทยาและการประกอบงานอาชีพ : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
2532
782การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ
2551
783การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานจีพีเอสด้วยเวฟเลท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
ริซอส, คริส
2548
784การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์
ปัญญา จารุศิริ
สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
มนตรี ชูวงษ์
2545
785การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2558
786การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2559
787การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลางศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
นเรศร์ จันทน์ขาว
2536
788การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอนกรองแก้ว กรรณสูต
2546
789การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัยชวาล คูร์พิพัฒน์
2551
790การวางแผนทั้งระบบในการเปิดหน้างานขุดเจาะโดยใช้วัตถุระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์สง่า ตั้งชวาล
2543
791การวางแผนเพื่อพัฒนาใช้หินแกรนิตในงานถนนและอาคาร : รายงานฉบับสมบูรณ์สง่า ตั้งชวาล
2548
792การวางรากฐานการคมนาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2518
793การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย : รายงานการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2541
794การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัยดวงสมร อรพินท์
ดนุชา คุณพนิชกิจ
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
วันเพ็ญ กฤตผล
2536
795การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับของสารสื่อประสาทชนิดปกป้องในทางเดินอาหารและในพลาสมาเพื่อใช้บ่งชี้การสูญเสียหน้าที่ของระบบป้องกันของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีความเครียด : รายงานวิจัยสุทธาสิณี ปุญญโชติ
ฉัตรศรี เดชะปัญญา
2556
796การวิเคราะห์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวีโดยทีเซลล์ : การทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกัน HIV : รายงานการวิจัยปกรัฐ หังสสูต
ญาดา ตันสิริ
2557
797การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษาก่อเกียรติ บุญชูกุศล
สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ
2540
798การวิเคราะห์การอ้างถึงผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-2546 : รายงานการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
สมชาย ไชยเกษร
2547
799การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2534
800การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545สุวิมล ว่องวาณิช
ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย
ศจีมาจ ขวัญเมือง
ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ
2546

previous  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next