DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
801การวางรากฐานการคมนาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2518
802การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย : รายงานการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย
สุวิมล ว่องวาณิช
2541
803การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัยดวงสมร อรพินท์
ดนุชา คุณพนิชกิจ
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
วันเพ็ญ กฤตผล
2536
804การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับของสารสื่อประสาทชนิดปกป้องในทางเดินอาหารและในพลาสมาเพื่อใช้บ่งชี้การสูญเสียหน้าที่ของระบบป้องกันของทางเดินอาหารในสัตว์ที่มีความเครียด : รายงานวิจัยสุทธาสิณี ปุญญโชติ
ฉัตรศรี เดชะปัญญา
2556
805การวิเคราะห์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอชไอวีโดยทีเซลล์ : การทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกัน HIV : รายงานการวิจัยปกรัฐ หังสสูต
ญาดา ตันสิริ
2557
806การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษาก่อเกียรติ บุญชูกุศล
สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ
2540
807การวิเคราะห์การอ้างถึงผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-2546 : รายงานการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
สมชาย ไชยเกษร
2547
808การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2534
809การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545สุวิมล ว่องวาณิช
ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย
ศจีมาจ ขวัญเมือง
ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ
2546
810การวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานของวัดต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
2553
811การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทียนฉาย กีระนันทน์
2534
812การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
2540
813การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)พัชรี วรจรัสรังสี
2538
814การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวพันธุ์ใหม่ : รายงานการวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ
ธิติรัตน์ ปานม่วง
จงดี ว่องพินัยรัตน์
นรานินทร์ มารคแมน
แสงนวล ทองเพียร
2531
815การวิเคราะห์โครงสร้างควันตัมเวลล์ที่มีความเครียดของ InGaAs-GaAs ที่ปลูกโดยวิธี MBE ด้วยวิธีโฟโตลูมิเนสเซนซ์ : รายงานผลการวิจัยสมชัย รัตนธรรมพันธ์
ชุมพล อันตรเสน
2544
816การวิเคราะห์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในประเทศไทย : พัฒนาการของการใช้ทฤษฎี การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี : รายงานการวิจัยวชิราพร อัจฉริยโกศล
2549
817การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจลีสซิ่งในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุจิตรา ตุลยาเดชานนท์
2549
818การวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์ของสารเชิงซ้อนอินคลูชัน ระหว่างเบตาไซโคลเด็กซ์ทรินและไวตามิน : รายงานผลการวิจัยธรรมรัตน์ อารีย์
2545
819การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2531
820การวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัว : กรณีของประเทศไทย (ปี 2527) : รายงานผลการวิจัยเกื้อ วงศ์บุญสิน
2532
821การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัยวันเพ็ญ กฤตผล
จินตนา บุญบงการ
ดนุชา คุณพนิชกิจ
2530
822การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล
2544
823การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ในการนำการรักษาโรคเอดส์ ด้วยยาต้านเชื้อไวรัสเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิทยา กุลสมบูรณ์
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์
อุษาวดี มาลีวงศ์
2546
824การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาศึกษาภายในสองปีการศึกษาและมากกว่าสองปีการศึกษา : รายงานผลการวิจัยบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
2547
825การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท : รายงานการวิจัยศิราพร ณ ถลาง
2539
826การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าในระบบโฟลอินเจคชันของสารประกอบยาโดยใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรซึ่งโดปด้วยโบรอน : รายงานผลการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2545
827การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของการควบคุมบุหรี่ในประเทศไทยอิศรา ศานติศาสน์
2546
828การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย : รายงานวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
พิรัส ประดิษฐวณิช
2551
829การวิเคราะห์ธรณีวิทยาโครงสร้างบริเวณเขตการเลื่อนตามแนวระดับภาคตะวันตกของประเทศไทย : รายงานวิจัยพิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
2558
830การวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากแบบรับฟ้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุปราณี จิราณรงค์
2537
831การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัยจินดารัตน์ เบอรพันธุ์
2558
832การวิเคราะห์บันทึกการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยสุชาดา รัชชุกูล
2528
833การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2542
834การวิเคราะห์ปริมาณงานของอาจารย์ประจำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยวิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์
สุวิมล ว่องวาณิช
กุหลาบ หวังดีศิริสกุล
2524
835การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้และแนวทางในการพัฒนาความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยศรัณย์พร ยินดีสุข
2559
836การวิเคราะห์ปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานป่าสักใต้ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ
2528
837การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542สุวิมล ว่องวาณิช
นงลักษณ์ วิรัชชัย
2542
838การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล
ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์
ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง
วารี นิยมธรรม
2558
839การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์
ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง
วารี นิยมธรรม
2557
840การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : รายงานผลการวิจัยสุกรี รอดโพธิ์ทอง
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
วิชุดา รัตนเพียร
2540
841การวิเคราะห์ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมสมชาย พวงเพิกศึก
2542
842การวิเคราะห์ฝนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสุจริต คูณธนกุลวงศ์
2532
843การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัยสมชาย จงวุฒิเวศย์
ณัฐรส จันทชุม
ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
2545
844การวิเคราะห์รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2511-2519ลดาวัลย์ ตรีสวัสดิ์ชัย
จุฑา มนัสไพบูลย์
2521
845การวิเคราะห์รูปแบบของส่วนประกอบรายการโทรทัศน์ : รายงานผลการวิจัยเมธา เสรีธนาวงศ์
2547
846การวิเคราะห์ลักษณะและความแปรผันของไมโครแซเทลไลต์ในจีโนมของกุ้งกุลาดำและความเป็นไปได้ในการใช้จำแนกพันธุกรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อัญชลี ทัศนาขจร
วิเชียร ริมพณิชยกิจ
ศิราวุธ กลิ่นบุหงา
2543
847การวิเคราะห์และจำลองการทำงานไดนามิกส์ของข้อเข่ามนุษย์ : รายงานผลการวิจัยชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2552
848การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อาชัญญา รัตนอุบล
2558
849การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2534
850การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยสุนทร บุญญาธิการ
ธนิต จินดาวณิค
2536

previous  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 next