DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
851โครงการ ชุดฝึกผ่าตัดผ่านวีดีทัศน์ : รายงานอภิรักษ์ สันติงามกุล
สุพจน์ รัชชานนท์
ชนธีร์ บุณยะรัตเวช
บัญญัติ แววขำ
2547
852โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จิตะพันธ์กุล
วิทยากร อัศดรวิเศษ
ธีระพงษ์ ประทุมศิริ
ณัฐ กาญจนศิริ
สุภาวดี อร่ามวิทย์
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
เจษฎา ชินรุ่งเรือง
เชาวน์ดิศ อัศวกุล
ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
วาทิต เบญจพลกุล
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
เอกชัย ลีลารัศมี
วันเฉลิม โปรา
ทับทิม อ่างแก้ว
ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ
แนบบุญ หุนเจริญ
2547
853จินตทัศน์ทางสังคมและกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ของ อาคิระ คุโรซาว่า : การวิเคราะห์รัตนา จักกะพาก
2547
854ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลเส้นฐานจีพีเอส : รายงานเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
2547
855ทดสอบฤทธิ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีในการทำลายเซลล์มะเร็งตับ โดยการตรวจด้วยวิธี MTT Colorimetric Assay : รายงานผลการวิจัยทรงจันทร์ ภู่ทอง
2547
856ทัศนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี : รายงานวิจัยสุทธนู ศรีไสย์
สุพจน์ บุญวิเศษ
2547
857นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2547
858แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
สุทธิมา ชำนาญเวช
พรรณนิภา รอดวรรณะ
วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
2547
859บทประพันธ์เพลงมิตรภาพไทย-นอรเวย์ : รายงานบุษกร สำโรงทอง
2547
860ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยศิริชัย กาญจนวาสี
ศิริเดช สุชีวะ
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
2547
861ผลกระทบต่อลักษณะผลึกของซินดิโอแทคติกพอลิสไตรีน อันเนื่องมาจากการเติมสารคู่ผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันและการเติมผลึกเหลวมวลโมเลกุลศุภกนก ทองใหญ่, ม.ล
2547
862พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัยปรีชา คุวินทร์พันธุ์
2547
863มองสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากวรรณกรรมมณฑา พิมพ์ทอง
2547
864ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงานเกื้อ วงศ์บุญสิน
2547
865ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัยจินตนา บุญบงการ
อัจฉรา จันทร์ฉาย
กัลยา วานิชย์บัญชา
ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
2547
866ลักษณะของนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิจัยวิภา หอมศิริ
2547
867เลื่อมลายสายรุ้ง : ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายปัจจุบันอิงอร สุพันธุ์วณิช
2547
868วรรณกรรมวิจารณ์อิงอร สุพันธุ์วณิช
2547
869วรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง : รายงานวิจัยอนงค์นาฏ เถกิงวิทย์
2547
870วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวพินิจ ลาภธนานนท์
เทรนเมอร์, ไมค์
2547
871สารเสพติด : สภาพปัญหาในภาคกลาง พ.ศ.2544อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2547
872อิทธิพลของสารไคโตซานต่อสมบัติสีย้อมบนผ้าฝ้าย ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกมังคุด : รายงานผลการวิจัยสิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์
2547
873MRI brain segmentation : โครงการวิจัยโครงการย่อยที่ 4 : รายงานฉบับสมบูรณ์นงลักษณ์ โควาวิสารัช
2546
874กรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2546
875กระแสเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ : ข้อเสนอแนะแนวนโยบายเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานการวิจัยใจทิพย์ ณ สงขลา
2546
876การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
ไพลิน ผ่องใส
เสาวรส ใหญ่สว่าง
พรรณนิภา รอดวรรณะ
2546
877การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคตเกื้อ วงศ์บุญสิน
สุวาณี สุรเสียงสังข์
จินตนา เพชรานนท์
ปรียา มิตรานนท์
กิตติ ลิ่มสกุล
2546
878การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
กัลยา วานิชย์บัญชา
ดวงมณี โกมารทัต
2546
879การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาครัตนา สินธุภัค
สมชาย อิสระวาณิชย์
วีนัส อุดมประเสริฐกุล
ไพลิน ศรีสุขโข
อรอุมา ซองรัมย์
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2546
880การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
สิทธิเดช สิทธิประณีต
2546
881การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
Tsustumi, Atsushi
พิรดี สุนทรสถิตย์
2546
882การเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการแนะแนวสุขภาพ ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย : รายงานการวิจัยเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
2546
883การผลิตตัวดูดซับรูปทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546
884การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546
885การผลิตอนุภาค Microcrystalline cellulose จากเส้นใยฝ้าย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546
886การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัยธงชัย เฉลิมชัยกิจ
จิโรจ ศศิปรียจันทร์
มณฑล เลิศวรปรีชา
2546
887การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะวิทยา ยงเจริญ
ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
2546
888การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่ง และการศึกษาประสิทธิภาพของไซโคลนสครับเบอร์ สำหรับโรงงานผลิตแผ่นกระดานโต้คลื่น : รายงานฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546
889การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานผลการวิจัยปทีป เมธาคุณวุฒิ
2546
890การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอทเทอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
2546
891การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอนกรองแก้ว กรรณสูต
2546
892การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545สุวิมล ว่องวาณิช
ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย
ศจีมาจ ขวัญเมือง
ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ
2546
893การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ในการนำการรักษาโรคเอดส์ ด้วยยาต้านเชื้อไวรัสเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิทยา กุลสมบูรณ์
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์
อุษาวดี มาลีวงศ์
2546
894การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของการควบคุมบุหรี่ในประเทศไทยอิศรา ศานติศาสน์
2546
895การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอจำ อรัณยกานนท์
นุดล โมฬี
2546
896การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
Bidwell, Joseph P.
2546
897การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคธรรมนูญ หนูจักร
ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.
ปกรณ์ วรานุศุภางกุล
พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2546
898การศึกษาผลต่อการดูดซึมสารอาหารไขมันของสารโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกผลทุเรียนในหลอดทดลองสุนันท์ พงษ์สามารถ
มณีวรรณ สุขสมทิพย์
2546
899การศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
สันนิภา สุรทัตถ์
2546
900การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยศุทธฤทัย เชิญขวัญมา
กัลยา ซาพวง
เอกพันธ์ ฤทธา
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2546

previous  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next