DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
851การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัยทักษิณ เทพชาตรี
2526
852การวิเคราะห์หาปริมาณของแมงกานีส สังกะสีในดินและกากของเสียของโรงงานถ่านไฟฉายในเขตกรุงเทพมหานครผุสตี ปริยานนท์
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
2526
853การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้างทักษิณ เทพชาตรี
2532
854การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2528
855การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2527
856การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)ฝอยฝา พันธุฟัก
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
อัจฉรา วงศ์โสธร
2523
857การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร
กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ
ฝอยฝา พันธุ์ฟัก
วรรณพร วีรวัฒน์
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2524
858การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
ชนิยา สมบุญ
ชาญ ศานติตานนท์
นำรวี สุเสวี
2551
859การวิจัยนำร่องกลไกการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดสมองในวัยสูงอายุด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ : รายงานการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2553
860การวิจัยปรอทในก๊าซธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2535
861การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร ลิมานนท์
วิชัย โปษยะจินดา
วิภา ด่านธำรงกูล
วราภรณ์ บุญศิริ
อรุณ บุญศิริ
จงจิตต์ ใจยอด
วีระศักดิ์ ใจยอด
มนตรี ขันไชย
มณฑกานต์ ขันไชย
พิษณุ รักสกุลกานต์
ปิยะพร ทาคำถา
Griensven, Godfried J.P van
มยุรี นกยูงทอง
2539
862การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัยพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
ดลยา เทียนทอง
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ทรายแก้ว ทิพากร
อดิศร เสมแย้ม
วิชชุดา อิสรานุวรรธน์
2549
863การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์
วิภาดา อิงคนาท
เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์
เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี
ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2536
864การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยปราจีน วีรกุล
อัจฉริยา ไศละสูต
คณิศักดิ์ อรวีระกุล
วาสนา ภิญโญชนม์
สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
สันนิภา สุรทัตต์
2545
865การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
2533
866การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัยนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
สมภพ รุ่งสุภา
วรรณณี แสนทวีสุข
2549
867การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจโคทม อารียา
ชาตรี ศรีไพพรรณ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
2525
868การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานจากสมุนไพรบัวบกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหารเอกรินทร์ สายฟ้า
รุทธ์ สุทธิศรี
ชำนาญ ภัตรพานิช
สุวรรณา เหลืองชลธาร
สุรชัย อัญเชิญ
มยุรี ตันติสิระ
กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
2548
869การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง สำหรับทดแทนปุ๋ยเคมี : รายงานผลการวิจัย ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559เอนก โสภณ
2559
870การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : รายงานการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช
2543
871การวิจัยและพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล : โครงการวิจัยปราโมทย์ เดชะอำไพ
2542
872การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 : รายงานการวิจัยอรทัย วิมลโนธ
ภคนันท์ อุ่นแจ่ม
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2551
873การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยสุมาลี ตังคณานุรักษ์
อรทัย วิมลโนธ
เกรียงไกร นะจร
2559
874การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2552
875การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการกฤษดา วิศวธีรานนท์
ชาตรี ศรีไพพรรณ
โคทม อารียา
2525
876การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชาตรี ศรีไพพรรณ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
สมชาย จิตะพันธ์กุล
2527
877การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)วรรณพร วีรวัฒน์
ทรงพร อิศโรวุธกุล
ฝอยฝา พันธุฝัก
สุมน บุณยะชัย
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2523
878การวิจัยหอยครบวงจร : บทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐกิจและวัฒนธรรม : I. โมโนกราฟของหอยไทยสมศักดิ์ ปัญหา
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ศานิต ปิยพัฒนาการ
จิรศักดิ์ สุจริต
ปิโยรส ทองเกิด
อัมพร วิเวกแว่ว
ผ่องพรรณ ประสารกก
บังอร กองอิ้ม
2556
879การวินิจฉัยข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอัมพร ม้าคนอง
2536
880การศีกษาเปรียบเทียบตัวรับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในมดลูกของสุกรสาวในระยะต่าง ๆ ของวงรอบการเป็นสัดศยามณ สุขจำลอง
ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล
อดิศร อดิเรกถาวร
เกรียงยศ สัจจเสจริญพงษ์
2545
881การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวิมล กีรติพิบูล
รุจ วัลยะเสวี
มณีวรรณ รักวาทิน
2540
882การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
กนิช บุญยัษฐิติ
ทัชชมัย ฤกษะสุต
พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
สุธาสินี สุภา
2543
883การศึกษากระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ : รายงานผลการวิจัยวรวรรณ องค์ครุฑรักษา
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
2551
884การศึกษากระบวนการสกัดของเหลวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทยวรพัฒน์ อรรถยุกติ
2526
885การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ฟิสเซอร์-โทรปปิยะสาร ประเสริฐธรรม
2531
886การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอาวุธ วาจาสัตย์
2533
887การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค
เอกพันธ์ ฤทธา
ไพลิน ศรีสุโข
เขมิกา ยามะรัต
เอื้อมพร คชการ
จงกล ตั้งอุสาหะ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2544
888การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัยพร้อมพรรณ อุดมสิน
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
น้อมศรี เคท
2533
889การศึกษาการกระจายตัวของฟองก๊าซภายในถังสัมผัสแบบอากาศยกประเสริฐ ภวสันต์
2545
890การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์
พีระพงศ์ สำราญทรัพย์
วันเพ็ญ อดุลยภาพ
จินดา สิงห์ลอ
2548
891การศึกษาการกำจัดสารโครเมียมออกจากน้ำทิ้งโรงงานชุบโครเมียม โดยใช้พอลิอิเล็กโตรไลต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541
892การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัยมงคล เตชะกำพุ
เอกชาติ พรหมดิเรก
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
จินดา สิงห์ลอ
2544
893การศึกษาการเกิดระยะมีเพศของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในหลอดทดลองมาลินี ฉัตรมงคลกุล
อารีย์ เสือก้อน
2530
894การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
วิชัย ทันตศุภารักษ์
วันเพ็ญ ศรีอนันต์
จินดา สิงห์ลอ
2536
895การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
วิชัย ทันตศุภารักษ์
2534
896การศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้บนเกาะกลางถนนในเขตกรุงเทพมหานครภัทรา ชินทรารักษ์
รัชนี วีรพลิน
นันทนา อังกินันทน์
เกษรา อนามธวัช-จอนสัน
2522
897การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎหมาย สำหรับสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอาชัญญา รัตนอุบล
2542
898การศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ของอาจารย์และนิสิตห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยโสภี อุณรุท
2541
899การศึกษาการดำเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไชยยศ เหมะรัชตะ
สุรพล ไตรเวทย์
ปิ่น ศรีเมือง
เชิดชู รักตบุตร์
2526
900การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค HI (Hemagglutination Inhibiton) Test : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
2554

previous  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next