DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
851การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อาชัญญา รัตนอุบล
2558
852การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2534
853การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยสุนทร บุญญาธิการ
ธนิต จินดาวณิค
2536
854การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัยทักษิณ เทพชาตรี
2526
855การวิเคราะห์หาปริมาณของแมงกานีส สังกะสีในดินและกากของเสียของโรงงานถ่านไฟฉายในเขตกรุงเทพมหานครผุสตี ปริยานนท์
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
2526
856การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้างทักษิณ เทพชาตรี
2532
857การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2528
858การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2527
859การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)ฝอยฝา พันธุฟัก
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
อัจฉรา วงศ์โสธร
2523
860การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร
กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ
ฝอยฝา พันธุ์ฟัก
วรรณพร วีรวัฒน์
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2524
861การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
ชนิยา สมบุญ
ชาญ ศานติตานนท์
นำรวี สุเสวี
2551
862การวิจัยนำร่องกลไกการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหลอดเลือดสมองในวัยสูงอายุด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ : รายงานการวิจัยสุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2553
863การวิจัยปรอทในก๊าซธรรมชาติ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2535
864การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร ลิมานนท์
วิชัย โปษยะจินดา
วิภา ด่านธำรงกูล
วราภรณ์ บุญศิริ
อรุณ บุญศิริ
จงจิตต์ ใจยอด
วีระศักดิ์ ใจยอด
มนตรี ขันไชย
มณฑกานต์ ขันไชย
พิษณุ รักสกุลกานต์
ปิยะพร ทาคำถา
Griensven, Godfried J.P van
มยุรี นกยูงทอง
2539
865การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัยพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
ดลยา เทียนทอง
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ทรายแก้ว ทิพากร
อดิศร เสมแย้ม
วิชชุดา อิสรานุวรรธน์
2549
866การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร
ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์
วิภาดา อิงคนาท
เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์
เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี
ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2536
867การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยปราจีน วีรกุล
อัจฉริยา ไศละสูต
คณิศักดิ์ อรวีระกุล
วาสนา ภิญโญชนม์
สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
สันนิภา สุรทัตต์
2545
868การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
2533
869การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัยนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
สมภพ รุ่งสุภา
วรรณณี แสนทวีสุข
2549
870การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจโคทม อารียา
ชาตรี ศรีไพพรรณ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
2525
871การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานจากสมุนไพรบัวบกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยฉบับผู้บริหารเอกรินทร์ สายฟ้า
รุทธ์ สุทธิศรี
ชำนาญ ภัตรพานิช
สุวรรณา เหลืองชลธาร
สุรชัย อัญเชิญ
มยุรี ตันติสิระ
กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
2548
872การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง สำหรับทดแทนปุ๋ยเคมี : รายงานผลการวิจัย ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559เอนก โสภณ
2559
873การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : รายงานการวิจัยสุวิมล ว่องวาณิช
2543
874การวิจัยและพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล : โครงการวิจัยปราโมทย์ เดชะอำไพ
2542
875การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 : รายงานการวิจัยอรทัย วิมลโนธ
ภคนันท์ อุ่นแจ่ม
ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2551
876การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยสุมาลี ตังคณานุรักษ์
อรทัย วิมลโนธ
เกรียงไกร นะจร
2559
877การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2552
878การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการกฤษดา วิศวธีรานนท์
ชาตรี ศรีไพพรรณ
โคทม อารียา
2525
879การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชาตรี ศรีไพพรรณ
กฤษดา วิศวธีรานนท์
สมชาย จิตะพันธ์กุล
2527
880การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)วรรณพร วีรวัฒน์
ทรงพร อิศโรวุธกุล
ฝอยฝา พันธุฝัก
สุมน บุณยะชัย
สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2523
881การวิจัยหอยครบวงจร : บทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐกิจและวัฒนธรรม : I. โมโนกราฟของหอยไทยสมศักดิ์ ปัญหา
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ศานิต ปิยพัฒนาการ
จิรศักดิ์ สุจริต
ปิโยรส ทองเกิด
อัมพร วิเวกแว่ว
ผ่องพรรณ ประสารกก
บังอร กองอิ้ม
2556
882การวินิจฉัยข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอัมพร ม้าคนอง
2536
883การศีกษาเปรียบเทียบตัวรับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในมดลูกของสุกรสาวในระยะต่าง ๆ ของวงรอบการเป็นสัดศยามณ สุขจำลอง
ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล
อดิศร อดิเรกถาวร
เกรียงยศ สัจจเสจริญพงษ์
2545
884การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวิมล กีรติพิบูล
รุจ วัลยะเสวี
มณีวรรณ รักวาทิน
2540
885การศึกษากฏหมายเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจการวางแผนการเกษตรในระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
กนิช บุญยัษฐิติ
ทัชชมัย ฤกษะสุต
พุฒิพงศ์ หุ่นโตภาพ
สุธาสินี สุภา
2543
886การศึกษากระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ : รายงานผลการวิจัยวรวรรณ องค์ครุฑรักษา
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
2551
887การศึกษากระบวนการสกัดของเหลวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทยวรพัฒน์ อรรถยุกติ
2526
888การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ฟิสเซอร์-โทรปปิยะสาร ประเสริฐธรรม
2531
889การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอาวุธ วาจาสัตย์
2533
890การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค
เอกพันธ์ ฤทธา
ไพลิน ศรีสุโข
เขมิกา ยามะรัต
เอื้อมพร คชการ
จงกล ตั้งอุสาหะ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2544
891การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัยพร้อมพรรณ อุดมสิน
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
น้อมศรี เคท
2533
892การศึกษาการกระจายตัวของฟองก๊าซภายในถังสัมผัสแบบอากาศยกประเสริฐ ภวสันต์
2545
893การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์
พีระพงศ์ สำราญทรัพย์
วันเพ็ญ อดุลยภาพ
จินดา สิงห์ลอ
2548
894การศึกษาการกำจัดสารโครเมียมออกจากน้ำทิ้งโรงงานชุบโครเมียม โดยใช้พอลิอิเล็กโตรไลต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541
895การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัยมงคล เตชะกำพุ
เอกชาติ พรหมดิเรก
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
จินดา สิงห์ลอ
2544
896การศึกษาการเกิดระยะมีเพศของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในหลอดทดลองมาลินี ฉัตรมงคลกุล
อารีย์ เสือก้อน
2530
897การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
วิชัย ทันตศุภารักษ์
วันเพ็ญ ศรีอนันต์
จินดา สิงห์ลอ
2536
898การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
วิชัย ทันตศุภารักษ์
2534
899การศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้บนเกาะกลางถนนในเขตกรุงเทพมหานครภัทรา ชินทรารักษ์
รัชนี วีรพลิน
นันทนา อังกินันทน์
เกษรา อนามธวัช-จอนสัน
2522
900การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎหมาย สำหรับสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอาชัญญา รัตนอุบล
2542

previous  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next